หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับที่ประอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                (ทปอ.มทร.) เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาให้นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจนครบหลักสูตรมัธยมปลาย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายที่สามารถเลือกสาขาที่ต้องการเรียน มีความถนัด และยังคงเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกนักเรียนได้ตามความต้องการ

 

 

การคัดเลือกแบบใหม่จะมี 5 รอบ ได้แก่ 1 รับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2.ระบบโควต้าหรือรับตรง โดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงต้นเดือนมีนาคม – เมษายน 3.ระบบเคลียริ่งเฮาส์ 1 สมัครกลางสามาระเลือกได้แค่ 4 สาขาวิชา 4. เคลียริ่งเฮาส์ 2จะเหมือนกับระบบแอดมิชชั่นเดิม และ 5. รับตรงอิสระที่มหาวิทยาลัยต่างสามารถดำเนินการได้เอง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. จะร่วมดำเนินการคัดเลือกตามที่กำหนด ส่วนกลุ่ม มทร. จะเข้าร่วมระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่เฉพาะการรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมงานของนักเรียน โดยไม่มีการสอบ ระบบโควตาหรือระบบตรงโดยใช้ข้อสอบกลางและระบบเคลียริ่งเฮาส์1 เท่านั้น สำหรับกลุ่มแรกจะเข้าร่วมทุกระบบ ยกเว้นเคลียริ่งเฮาร์ 2 สำหรับระยะเวลาในการจัดสอบนั้น ทาง ทปอ. ทปอ.มรภ. และ ทปอ.มทร. จะมีการหารือกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อนสมัคร ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆก่อนเดือนตุลาคม 2560

 

 

นักเรียนจะมีเพียง 1 สิทธิ์ในการเข้าศึกษาเท่านั้น หลังจากรับตรงโดยแฟ้มสะสมงานแล้วหากมหาวิทยาลัย         จะรับนักศึกษาอีกต้องตรวจสอบระบบกลางก่อนว่าเด็กใช้สิทธิ์แล้วหรือไม่ เพราะทุกมหาวิทยาลัยที่รับเด็กไปต้องรายงานเข้าสู่ระบบกลาง เพื่อใช้จัดการระบบสิทธิ์ของนักศึกษา จะได้ไม่เกิดปัญหาการกั๊กที่เรียนเหมือนที่ผ่านมา และที่สำคัญจะมีการออกเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หากมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการ ทางกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลต่อไป ทั้งนี้การคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


Powered By Netthailand.com 2010