หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

แถลงข่าวโครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวโครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมือระหว่างโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “คำพ่อสอน” ที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กและเยาวชนได้อ่านโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งส่งมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวต่อว่า โครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้อ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาของพระบรมราโชวาทและถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงในการประกวด จึงขอเชิญชวนให้สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนจะเป็นตัวกลางในการนำสันติสุขมาสู่พื้นที่และประชาชน

                สำหรับโครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติผ่านบทเพลงคำสอน และเป็นโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยากไร้และขาดแคลนให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพช่าง พร้อมการอบรมคุณธรรมศีลธรรมให้เป็นคนดีตามหลักศาสนา โดยการประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับนักเรียน ประกอบด้วยชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปวช. ๒. ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ๓. ประชาชนทั่วไป ซึ่งทุกระดับสามารถเลือกสมัครได้ทั้งการขับร้องเดี่ยวหรือขับร้องหมู่ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kamphorsorn.org  นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประกวดยังได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตเพลงเฉลิมพระเกียรติร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียง

                โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และเมื่อปี ๒๕๑๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า วิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการ และต่อมาได้ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๓

                ส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบส โดยให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๓๕ ปี ได้เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพช่าง ๓ สาขา คือ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา ๑ ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นรุ่นแรก จำนวน ๓๙ คน และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีศิษย์พระดาบสเข้าศึกษาในโรงเรียน จำนวน ๕๙ คน

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน ประกอบด้วย (ฟังและดาวน์โหลดได้ที่ www.kamphorsorn.org)

๑. เพลงต้นหญ้าของแผ่นดิน                            คำร้อง-ทำนอง โดยกรภัทร พันธาภิรัตน์       

                                                                     ขับร้องโดย นูโว

๒. เพลงบทกวีความพอเพียง                            คำร้อง-ทำนอง โดยธัชปภา ศรีสังข์                

                                                                      ขับร้องโดย ฝ้าย แอมไฟน์

๓. เพลงพอเพียงด้วยหัวใจเพียงพอ                    คำร้อง-ทำนอง โดยพัชสนันท์ จีนะนัทธ์     

                                                                       ขับร้องโดย แก้ม เดอะสตาร์

๔. เพลงบทเรียนจากสิ่งเล็กๆ                            คำร้อง-ทำนอง โดยภวิกา ทังสุบุตร                

                                                                       ขับร้องโดย นิโคล เทริโอ

๕. เพลงมหัศจรรย์คำพ่อสอน                            คำร้อง-ทำนอง โดยวิรัตน์ หะริตา                   

                                                                       ขับร้องโดย โก้ มิสเตอร์แซกแมน

๖. เพลงดังแสงทองส่องแผ่นดิน                         คำร้อง-ทำนอง โดยศิริพงษ์ แก้วพลอย                          

                                                                       ขับร้องโดย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

๗. เพลงฝึกใจ                                                  คำร้อง-ทำนอง โดยสโรชา กิตติสิริพันธุ์       

                                                                       ขับร้อง โดยริต์ตา รามณรงค์ (ชาช่า)

๘. เพลงพรของพ่อ                                            คำร้อง-ทำนอง โดยปาณัสม์ ชูช่วย                 

                                                                        ขับร้อง โดยไมค์ ภิรมย์พร

๙. เพลงจำคำพ่อสอน                                         คำร้อง-ทำนอง โดยอภัสรา กันสา                   

                                                                        ขับร้อง โดยสุนารี ราชสีมา

๑๐. เพลงหนังสือเป็นออมสิน                             คำร้อง-ทำนอง โดยสำรวย สุจินตานุสรณ์     

                                                                        ขับร้อง โดยสดใส รุ่งโพธิ์ทอง

๑๑. เพลงคำพ่อสอน                                           คำร้อง-ทำนอง โดยจิรเสฎฐ์ ว่องกตัญญู        

                                                                        ขับร้อง โดยณัฐชานันท์ พาณิชย์วโรชา

๑๒. เพลงสุขแท้คือทำดี                                      คำร้อง-ทำนอง โดยณัฐฐา ไพศาลวิโรจน์รักษ์, ภัคจิรา ธรรมมานุธรรม

                                                                         และ ณัฏฐานิตา ขจรผดุงกิตติ                           

                                                                        ขับร้อง โดยวง CU Chorus

๑๓. เพลงลำนำคำพ่อสอน                                   คำร้อง-ทำนอง โดยณธนา หลงบางพลี                         

                                                                        ขับร้อง โดยธนพร แวกประยูร

๑๔. เพลงคำพ่อสอน                                          คำร้อง-ทำนอง โดยนิติพงษ์ ห่อนาค                              

                                                                        ขับร้อง โดยสำราญ ช่วยจำแนก (อี้ด วงฟลาย)

๑๕. เพลงอยู่อย่างพอเพียง                                  คำร้อง-ทำนอง โดยสุรักษ์ สุขเสวี และ โสฬส ปุณกะบุตร

                                                                         ขับร้อง โดยสำราญ ช่วยจำแนก (อี้ด วงฟลาย)

******************************************

                                                                                                                                                                ธมกร ข่าว/วิชัยภาพ

                                                                                                                                                           กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


Powered By Netthailand.com 2010