หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

         นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

                สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการรายงานผลการบริหารงานของกองทุน และเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น สำหรับนักเรียนบ้านไกล พักนอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวม ๒ ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๘๔ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๑,๗๑๔ คน เป็นเงิน ๘,๙๑๒,๘๐๐ บาท

                    นอกจากนั้น ยังเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙

                 ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ที่ประชุมจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล เข้าไปติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการต่างๆของกองทุน เพื่อนำผลการติดตามมาจัดทำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ หากกิจกรรมใดสามารถดำเนินงานแล้วประสบผลสำเร็จก็จะนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของแหล่งอื่นต่อไป

                ธมกร ข่าว/วิชัย ภาพ

                                                                                                                                                                                                                                           กลุ่มสารนิเทศ สป.


Powered By Netthailand.com 2010