หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

อาชีวะจัดมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ครั้งที่ 24

อาชีวะจัดมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ครั้งที่ 24
 

มหกรรมอาชีวะ : นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 24 เน้นสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพและประชาคมอาเซียน โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 63 แห่ง
และนักเรียนนักศึกษา ครู 8,023 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง


          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร  ได้จัดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 24 ขึ้น
ภายใต้คำขวัญ “องค์การนักวิชาชีพสร้างสรรค์ มุ่งมั่นทักษะภาษา พัฒนาสู่อาเซียน
(Future Vocational Organization Committed to Creation and Promotion of Language
Skill Toward ASEAN)” เน้นรวมกิจกรรมเด่นจากการเรียนการสอนอาชีวะไว้ในงานเดียว
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

แข่งทักษะ : นักศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในงาน “มหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 24”
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตให้กับตนเอง 


          นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า
งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 24 แล้ว โดยเป็นครั้งแรกที่ได้รวมกิจกรรมเด่นจากการเรียนการสอนของนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าไว้ในงานเดียวกัน ได้แก่ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
60 รายวิชา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 390 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้ผ่านการ
คัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแล้ว การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ การให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) การจัด
นิทรรศการหน่วยมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตให้กับตนเอง ได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเสริม
หลักสูตร นำไปสู่เส้นทางอาชีพและมีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรม
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีสมาชิกจากสถานศึกษา
63 แห่ง เข้าร่วมประชุม 504 คน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
60 รายวิชา มีผู้เข้าแข่งขัน 1,820 คน กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา มีผลงานเข้าประกวด 390 ผลงาน จากผู้แข่งขัน 2,500 คน
และกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีผู้อบรม 1,000 คน และครูผู้ควบคุมและคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 2,199 คน รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 8,023 คน

แข่งทักษะ : นักศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในงาน “มหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2555  ครั้งที่ 24”
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตให้กับตนเอง 


          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี จึงได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพดีเด่น ระดับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยและวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ดีเด่น ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง และ น.ส.ธิรารัตน์ แสงทับทิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 
ยุวดี บุตรวงษ์  ข่าว/กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
20 ธันวาคม 2555
 


Powered By Netthailand.com 2010