หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

หารือความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยในอนาคต

                       ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ :ดร พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ให้การต้อนรับคณะของ  Ms. Annette Dixon Country, World Bank, Bangkok Dr. Harry Anthony Patrinos Sector Manager, Education Sector Dr. Lars Sondergaard Country Sector Coordinator, Human Development      Dr. Reena Badiani Economist และ Dr. Sutayut Osornprasop Human Development Specialist ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือในเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ World Bank

                         ซึ่งในส่วนความร่วมมือที่ทาง World Bank จะดำเนินการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ  ในนั้นอยู่ในระหว่างการหารือในเรื่อง การพัฒนาความเสมอภาคในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาโดยการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการจัดสรรเงินทุนอย่างพอเพียงให้แก่โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรเงินทุนให้แก่โรงเรียนจำเป็นต้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำมาตรฐานทางวิชาการที่ชัดเจนเพื่อให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือปฏิบัติ รวมไปถึงเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการประกันคุณภาพ และผลการเรียนที่ดีเลิศในระดับอุดมศึกษาของไทย มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ทาง สกอ.เป็นผู้ดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๘ ดำเนินการโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประเมินคุณภาพของหน่วยงานในการใช้กรอบคุณภาพ Malcolm Baldrige (also known as the “Education Criteria for Performance Excellence)

                             สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาและ World Bank ที่ผ่านมานั้น   อย่างเช่น World Bank ได้จัดทำรายงานนโยบายด้านการศึกษาของไทยเพื่อจัดการกับสิ่งท้าทาย และทางเลือกในการจัดการศึกษาสำหรับปี ๒๕๕๔ และภายหลังปี ๒๕๕๔ โดยได้เสนอทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเติบโตทางการศึกษาที่ยั่งยืน โดยได้มีการเผยแพร่รายงาน ฯ ไปยังเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงยังมีการประเมินระดับชาติโดยนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบในแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) และโรงเรียนจะต้องรายงานแก่ผลแก่รัฐบาลเพื่อเป็นเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนต่อไป

               

**************************************************

                สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ / ข้อมูล

วาสนา / ข่าว

กิตติกร / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป


Powered By Netthailand.com 2010