หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

แข่งขันตอบคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน ชิงรางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และเปิดการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน ชิงรางวัลบุรฉัตรไชยากร ซึ่งศูนย์ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในวันนี้ โดยได้รับอนุญาตจากกองทุนวิมลฉัตร ๘๔ พรรษา และสมาชิกราชสกุลฉัตรไชย ปัจจุบันการท่องเที่ยวและการโรงแรมและธุรกิจการบินมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ ในโอกาสที่พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ทรงขึ้นเครื่องบิน ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ ต่อมาได้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อวางรากฐานด้านอุตสาหกรรมบริการให้มีมาตรฐานสากลทัดเทียมนานาอารยประเทศ นับเป็นเรื่องที่เยาวชนรุ่นหลังควรตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณไว้อย่างมาก

         จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ศูนย์ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิต  พัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนไทยในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

การแข่งขันตอบคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน ชิงรางวัลบุรฉัตรไชยากรในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รถไฟ เรือบิน โรงแรมและท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างไรให้ยั่งยืน”เพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกและเผยแพร่พระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นเวทีทดสอบความรู้ระดับชาติให้เยาวชนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านอุตสาหกรรมการบริการ ได้ฝึกทักทักษะความคิด ความรู้และความเข้าใจและการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการอีกด้วย

ศศิพิชญ์ / ข่าว

อิชยา / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


Powered By Netthailand.com 2010