หน้าหลัก
ความก้าวหน้า 5 องค์กร
ค้นหา:    

สร้างอาชีพหลังเกษียณ

สอศ. และ กสจ. จัดอบรมอาชีพแก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
สร้างงาน สร้างรายได้หลังเกษียณอายุ
----------------------

               

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่สมาชิก กสจ. นำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มกิจกรรมยามว่างภายหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว
                นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยหลังจากร่วมลงนามความร่วมมือกับ กสจ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะสนับสนุนและส่งเสริมด้านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ แนะนำอาชีพที่เหมาะสมให้สมาชิก กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดจำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการตลาด โดยสมาชิก กสจ. ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าฝึกอบรมในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ
                ด้าน นางกานดา วัชราภัย ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า กสจ. จะดำเนินการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการร่วมกับ สอศ.  และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่สมาชิก  เพื่อต้องการเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และเมื่อจบจากหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ เพื่อสร้างอาชีพภายหลังจากการเกษียณอายุ เพิ่มรายได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต และยังจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกด้วย 

---------------------------------------

แหล่งที่มา :  
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
18 มกราคม 2553


Powered By Netthailand.com 2010