หน้าหลัก
ค้นหา:    

รายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)
และคำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย

--------------------------------------------

            ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย กำหนดประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

           คณะกรรมการตัดสินการประกวด ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ๕๗๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ประชุมพิจารณาและตัดสินการประกวดดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ ชั้น ๓ ปรากฎผลการประกวด ดังนี้

 

ตราสัญลักษณ์

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นายสุภาพ  เรืองเสน


รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ คือ
นายสัญชัย ศรีดารากุล


รางวัลชนะเลิศดันดับ ๓ คือ นายธานี เหมือนนุช

 

คำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพรพิสุทธิ์ ไถ้เงิน
ภาษาไทย ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
ภาษาอังกฤษ Loyalty United Celebrate Century of Thai Scout

 

 

สามารถดาวน์โหลดประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติฉบับเต็ม ได้ที่ด้านล่างค่ะ

 

แหล่งที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


Powered By Netthailand.com 2010