หน้าหลัก
ค้นหา:    

สอบราคาซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ จำนวน 3 ชุด

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ จำนวน 3 ชุด


               สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ จำนวน 3 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ จำนวน 3 ชุด

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึง 16 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 022816276,022811621 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552( นายอภิชาต กิตติวรรธนะ )
ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศ

 
สำเนาถูกต้อง
 
( นายมนตรี เดชรักษา )
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

         - ประกาศกรมบัญชีกลาง

         - ประสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


Powered By Netthailand.com 2010