ทบวงมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัด และ กำกับของทบวงมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เห็นสมควรกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ดังต่อไปนี้

1. คะแนนที่ใช้ในการตัดสินผลการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.1 คะแนนผลการเรียนตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10 1.2 คะแนนสอบวิชาหลัก/วิชาเฉพาะสาขาตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนดให้สอบ ให้ ค่าน้ำหนักรวมกันร้อยละ 90 ในกรณีคณะ/ประเภทวิชาที่มีการสอบวิชาเฉพาะสาขาด้วย การกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนัก ระหว่าง คะแนนวิชาหลัก และคะแนนวิชาเฉพาะสาขาให้เป็นไปตามที่ แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนด


2. ให้มีการสอบวิชาหลักปีละ 2 ครั้ง ในเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคมและสอบวิชาเฉพาะสาขา ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคมโดยให้จัดสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะสาขา ครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2541 สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบวิชาหลัก/วิชาเฉพาะสาขา ทบวงมหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป


3. ผู้มีสิทธิสมัครสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะสาขา จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการ ศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร


4. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย จะสมัครสอบ วิชาหลักและวิชาเฉพาะสาขากี่ครั้ง ครั้งละกี่วิชาก็ได้ และสามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ได้ 3 ปี ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้ใช้คะแนนในการสอบครั้งที่ได้สูงสุด สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา


5. ในการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา สามารถเลือกคณะวิชาที่ ต้องการศึกษาได้ 4 อันดับ ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในคณะวิชาต่างๆ พร้อมกับหลักฐานเอกสารแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งสถานศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาออกให้ และเอกสาร แสดงผลการสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะสาขาที่ทบวงมหาวิทยาลัยออกให้ ตามกำหนดเวลา และสถานที่ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ


6. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะประมวลผลคะแนนและจัดลำดับที่ ของผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละคณะวิชาตามอันดับการเลือกของผู้สมัครและ ประกาศผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครทุกคนทราบ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์


7. มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ จะทำการ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณา ความพร้อมและความเหมาะสมเป็นขั้นสุดท้ายก่อนการเข้ารับการศึกษา


ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2542

ที่
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครสอบ

ครั้งแรก (วิชาหลัก-วิชาเฉพาะ)1-10 กันยายน 2541

ครั้งที่ 2 (วิชาหลัก)21-30 มกราคม 2542
2. สอบวิชาหลัก/วิชาเฉพาะ

ครั้งแรก (วิชาหลัก-วิชาเฉพาะ)10-21 ตุลาคม 2541

ครั้งที่ 2 (วิชาหลัก)13-15 มีนาคม 2542
3. รับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน11-20 เมษายน 2542
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก1 พฤษภาคม 2542
5. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย10-14 พฤษภาคม 2542
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา22 พฤษภาคม 2542
หมายเหตุ ปฏิทินการดำเนินการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 245-1157 , 245-1165 โทรสาร 248-2144

Back to Home Page

Copyright & copy; 1997 MOENet Thailand Service
รายละเอียดข้อมูล จาก สำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย
จัดทำระบบ โดย กลุ่มงานสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 282-9241

website@emisc.moe.go.th