1. นายยุทธชัย อุตมา เลขาธิการคุรุสภา
2. นายสมศักดิ์ ฮดโท รองเลขาธิการคุรุสภา
3. นายจักรพรรดิ์ วะทา รองเลขาธิการคุรุสภา

 

 

 

 

 

 

 

นายยุทธชัย อุตมา
เลขาธิการคุรุสภา
โทรศัพท์ 282-7209
E-mail : yututta@emisc.moe.go.th

 

 

 

 

 

 

 


นายสมศักดิ์ ฮดโท
รองเลขาธิการคุรุสภา
โทรศัพท์ 281-3901
E-mail : somsahod@emisc.moe.go.th

 

 

 

 

 

 

 


นายจักรพรรดิ์ วะทา
รองเลขาธิการคุรุสภา
โทรศัพท์ 281-1845
E-mail : chakrwat@emisc.moe.go.th


Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
ปรับปรุงข้อมูล : 3 พฤษภาคม 2545
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   

website@emisc.moe.go.th