1. นายสมยศ มีเทศน์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
2. นายประเสริฐ งามพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
3. นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
4. นายสมบัติ  ขวัญดี รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู

 

 

 

 

 

 

 

นายสมยศ มีเทศน์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
โทรศัพท์ 
โทรสาร
E-mail somyomee@emisc.moe.go.th

 

 

 

 


 

 

นายประเสริฐ งามพันธุ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
โทรศัพท์ 280-2829
E-mail : prasertngam@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

cheaw.gif (13511 bytes)
นายเฉลียว   อยู่สีมารักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
โทรศัพท์ 280-1017
E-mail : chaleyoo@emisc.moe.go.th


 

 

 

 


 

 

 

 

sombat_gk.gif (12920 bytes)
นายสมบัติ   ขวัญดี
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
โทรศัพท์ 280-1016
E-mail : sombakwa@emisc.moe.go.th

 


Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
ปรับปรุงข้อมูล : 3 พฤษภาคม 2545
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   

website@emisc.moe.go.th