1. นายจรูญ  ชูลาภ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายบุญลือ ทองอยู่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายไพบูลย์  เสียงก้อง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอำรุง   จันทวานิช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. นายสงบ  ลักษณะ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. นายชาติชาตรี โยสีดา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. นายดิเรก  พรสีมา ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
10. นายกล้า  สมตระกูล ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ด้านพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
11. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12. ว่าง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. นางดวงทิพย์  สุรินทาธิป ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14. นายสมเกียรติ   ชอบผล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 

 

 

นายจรูญ   ชูลาภ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 281-6350, 280-4272
โทรสาร 628-5608
E-mail charosoo@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายบุญลือ ทองอยู่
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 628-5611 , 281-6306
โทรสาร 282-0068
E-mail boonlton@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายไพบูลย์  เสียงก้อง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 628-5611 , 628-6153
โทรสาร 280-1249
E-mail paibosie@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายอำรุง   จันทวานิช
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 628-5609 , 282-0022
โทรสาร 282-0022
E-mail amruncha@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นางสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 628-5612, 628-6152
โทรสาร 281-3490
E-mail savitsuw@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายสงบ   ลักษณะ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 628-5625
โทรสาร 281-8761
E-mail sangolak@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นางมัณฑนา   ศังขะกฤษณ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 2814903 , 2818776
โทรสาร -
E-mail : mandhsan@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายชาติชาตรี   โยสีดา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 628-5629, 628-5630
โทรสาร 281-8774
E-mail : chatcyos@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายดิเรก   พรสีมา
ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โทรศัพท์ 628-5627
โทรสาร 281-8764
E-mail derekpor@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายกล้า   สมตระกูล
ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ด้านพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 628-5631
โทรสาร 628-6183
E-mail klasomtr@emisc.moe.go.th


 

 

 

 

 

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 282-2668 , 628-6155
โทรสาร 628-5615
E-mail :


 

 

 

 

 

ว่าง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 628-6156
โทรสาร 628-5613
E-mail :   

 

 

 

 

นางดวงทิพย์    สุรินทาธิป
รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านกิจการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 628-6180
โทรสาร 281-0953
E-mail : duangtip@winning.com 

 

 

 

 

นายสมเกียรติ   ชอบผล
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 281-9097
โทรสาร 281-9413
E-mail : somkicho@emisc.moe.go.thCopyright & copy; 2001   MOENet Thailand Service
ปรับปรุงข้อมูล : 10
  พฤษภาคม  2545
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th