คุรุสภา

Welcome To the Teachers Council of Thailand . . .
1)ผู้บริหาร
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าที่...
5)สถานที่ตั้ง...

คุรุสภา
1) รายชื่อผู้บริหารของ คุรุสภา
เลขาธิการคุรุสภา : นายปรีดา บุญเพลิง
รองเลขาธิการคุรุสภา : นายสมพงศ์ พละสูรย์
รองเลขาธิการคุรุสภา : นายสมชาย วงศ์เวช
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าที่...
.............. คุรุสภา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2523 ดังนี้
.............. 1.ให้ความเห็นแก่กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยทั่วไป หลักสูตร แบบเรียน อุปกรณ์ ประกอบการเรียน การสอน การฝึกอบรม การวัดผล และประเมิน ผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา และเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดการศึกษา
.............. 2. ควบคุมและสอดส่องจรรยา มารยาทและวินัยของครู พิจารณาโทษครู ผู้ประพฤติผิด และพิจารณาคำร้องทุกข์ของครู
.............. 3. พิทักษ์สิทธิของครูภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
.............. 4. ส่งเสริมให้ครูได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสมควร
.............. 5. พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณภาพและประสิทธิภาพของครู
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
128/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 280-2906 ,281-3178 ,281-3843
โทรสาร 282-9300

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service