สำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ

Welcome To Office of the National Culture Commission . . .
1)ผู้บริหาร
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าที่...
5)สถานที่ตั้ง...

สำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1) รายชื่อผู้บริหารของ สำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ
นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ MR. PAYUNGSAK JANTRASURIN เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 248-5839
นายถนอม อินทรกำเนิด MR. TANOM INTRAGUMNAUD รองเลขาธิการ กวช. 248-5837
ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ M.R. CHAKRAROT CHITRABONGS รองเลขาธิการ กวช. 248-5840
นายอำนวย จั่นเงิน MR. AMNUAY JUNNGERN ผู้อำนวยการกองกลาง สวช. 247-0013
ผอ.วัฒนธรรมสัมพันธ์ต่างประเทศ สวช. 248-5850
นางสาวสุวนิต ปิ่นทอง MISS SUVANIT PINTHONG ผู้อำนวยการกองเอกชนสัมพันธ์ สวช. 248-5842
นายปรารพ เหล่าวานิช MR. PRAROP LAOVANICH ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สวช. 248-5843
นายมนัส เหลียงชัยกุล MR. MANAS LIANGCHAIKUL ผอ.กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สวช. 248-5844
นายสมยศ สิงห์คำ MR. SOMYOT SINGKHAM ผอ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม สวช. 247-0022
ผู้อำนวยการส่วนไทยนิทัศน์ สวช. 247-0028
นายล้วน รอดทอง ผอ.สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สวช. 247-0063
นายเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ MR. KIETISAK ITCHAYANAN ผอ.กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม สวช. 248-5852
นางมนตรี เทียมสิงห์ MRS. MONTREE THIAMSING ผอ.ส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม สวช. 247-0061
น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล MISS SUDHASINEE VAJRABUL ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สวช.
นางบุญพา มิลินทสูตร MRS. BOONPA MILINDSUTA ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรม สวช.
นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ MISS SASITHARA PICHAICHANNARONG รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าที่...
............... สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้า ที่ดังต่อไปนี้
...............(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสำนัก งานคณะกรรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
...............(2) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือ ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 247-0013 - 19
โทรสาร 248-5838

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service