กรมพลศึกษา

Welcome To Department of Physical Education . . .
1)ผู้บริหาร
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าที่...
5)สถานที่ตั้ง...

กรมพลศึกษา
1) รายชื่อผู้บริหารของ กรมพลศึกษา
นายไพฑูรย์ จัยสิน MR. PAITOON JAISIN อธิบดีกรมพลศึกษา 215-3788
นายทรงสวัสดิ์ ไวชมภู MR. SONGSWARD WICHOMPOO รองอธิบดีกรมพลศึกษา 214-0138
นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ MR. TAWEESAK SUKSAWAS รองอธิบดีกรมพลศึกษา 214-4320
นายสุวรรณ กู้สุจริต MR. SUWAN KOOSUJARIT รองอธิบดีกรมพลศึกษา 214-4523
นายวายุ พยัคฆันตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พล. 216-9656
นายทินกร นำบุญจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พล. 215-3844
นายนิคม จารุมณี MR. NICOM CHARUMANEE เลขานุการกรม พล. 214-4320
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุวกาชาด พล. 214-2117
นายประดับ แก้วผลึก MR. PRADUB KEAWPALUK ผู้อำนวยการกองลูกเสือ พล. 215-3539
นายประมวล เสนาฤทธิ์ MR. PRAMUAN SENARITH ผู้อำนวยการกองแผนงาน พล. 214-1338
นายประกิต วิสุทธาธรรม MR. PRAKIT VISUDHADHUM ผู้อำนวยการกองคลัง พล. 214-4216
นายวิชิต ชี้เชิญ MR. VICHIT CHEECHUEN ผู้อำนวยการกองสารวัตรนักเรียน พล. 215-3537
นายสมศักดิ์ ศิริอนันต์ MR. SOMSAK SIRIANUNT หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ พล. 214-4206
เสถียร สภาพงศ์ ผอ.สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพฯ พล. 214-0126
นายพิทักษ์ มังกรไชยา MR. PHITAK MUNGKORNCHAIYAผอ.สำนักการกีฬา พล. 214-0200
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าที่...
.............กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
............. (1) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ นันทนาการการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ ลูกเสือ ยุวกาชาด และ สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา
............. (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ การศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
............. (3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่ กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 214-0120, 214-0127, 214-0206, 214-4642
โทรสาร 215-5942

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service