(ร่าง)

วิธีการและเกณฑ์การตัดสิน “โครงการสานสายใยครูและศิษย์”

เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

-----------------------------------

๑. หลักการ

โครงการสานสายใยครูและศิษย์ เป็นโครงการที่มีหลักการเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เกิด การพัฒนาและความเข้มแข็งกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าหากระบบดูแลนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็ง ครูมีความห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทรศิษย์มากขึ้น โดยใช้จิตวิทยาในการดูแลในทุกวัยแล้วจะทำให้ปัญหาเด็กและเยาวชนด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และอื่น ๆ จะบรรเทาเบาบางลง เด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติจะมีชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น เนื่องจาก เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนาและดำเนินการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเดิมอยู่แล้วเป็นพื้นฐานจึงเห็นว่าควรจะกระตุ้นระบบให้มีความเข้มแข็ง โดยหลักการของการประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานแล้วประสบความสำเร็จและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังจะเป็นตัวอย่างการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาการดำเนินงานระบบดังกล่าวด้วย ซึ่งการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

๑. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๒. ระดับเขตตรวจราชการ

๓. ระดับประเทศ

๒. วิธีการพิจารณาคัดเลือก

๒.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินในระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ โดยจะให้มีคณะกรรมการประเมินระดับพื้นที่การศึกษาประเมินตามเกณฑ์

๒.๒ ระดับเขตตรวจราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาเกณฑ์ในระดับเขตตรวจราชการทั้ง ๑๓ เขต โดยให้มีประเมินระดับเขตตรวจราชการตามเกณฑ์

- ๒ -

๒.๓ ระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทำเกณฑ์พิจารณาในระดับประเทศและประเมินตามเกณฑ์

๓. เกณฑ์การตัดสินและรางวัล

๓.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เกณฑ์การตัดสินระดับพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามแบบประเมินสถานศึกษา ซึ่งคณะ

กรรมการระดับเขตพื้นที่สามารถใช้แบบหรือปรับแบบประเมินตามมาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ได้ และให้คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรทุกสถานศึกษา ซึ่งเขตพื้นที่เป็นผู้มอบให้ จากนั้นเขตพื้นที่จะคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เขตพื้นที่ละ ๒ สถานศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับเขตตรวจราชการ

สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เขตตั้งไว้ คืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของ

เกณฑ์จะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรเชิดชูผลงานจากเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่ดีเด่น ๒ แห่ง จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับเขตตรวจราชการต่อไป

๓.๒ ระดับเขตตรวจราชการ

เกณฑ์การตัดสินระดับเขตตรวจราชการให้เป็นไปตามแบบประเมินที่คณะกรรมการของเขต

ตรวจราชการจัดทำขึ้น และให้คณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการเป็นผู้ประเมิน โดยให้สำนักตรวจราชการติดตามประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการเป็นฝ่ายเลขานุการประสานการประเมินระดับเขตตรวจราชการ คัดเลือก จากสถานศึกษาที่เขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเข้ามาเขตละ ๒ สถานศึกษา จำนวน ๓๖๐ สถานศึกษา โดยจะคัดเลือกให้เหลือตัวแทนเพียงเขตตรวจราชการละ ๒๐ สถานศึกษารวม ๒๖๐ สถานศึกษา เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกามีผลงานดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จำนวน

๒๖๐ แห่ง จะได้รับรางวัลเกียรติบัตรโล่เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลสำหรับสถานศึกษา ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาระดับเขตตรวจราชการเพื่อคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

 

 

 

- ๓ -

๓.๓ ระดับประเทศ

เกณฑ์การตัดสินระดับประเทศ ให้เป็นไปตามแบบประเมินที่คณะกรรมการจัดทำขึ้นและให้

ผู้แทนจากส่วนกลางที่คณะทำงานแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ประเมินสถานศึกษา ๒๖๐ แห่ง ที่เขตตรวจราชการคัดเลือกส่งเข้าประกวด โดยสำนักตรวจราชการติดตามประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานการประเมินร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะคัดเลือกให้เหลือระดับประเทศเพียง ๑๓ สถานศึกษา

สถานศึกษา ๑๓ แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ จะได้รับรางวัล

เกียรติบัตร โล่ห์เชิดชูเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล ดังนี้

ทั้งนี้ สถานศึกษาจะได้เข้าพิธีรับรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเข้าร่วมจัด

นิทรรศการผลงานในการประกาศรับรางวัล และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน เพื่อเป็นตัวอย่างในเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและประสบความสำเร็จต่อไป

๔. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สถานศึกษาทุกแห่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสานสายใยครูและศิษย์ พร้อมทั้งส่ง รายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามแบบการรับสมัครที่สามารถขอได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด จากอินเตอร์เน็ตเว๊บไซด์กระทรวงศึกษาธิการ htlt:/www.moe.go.th. หรือส่วนกลาง คือ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักตรวจราชการติดตามประเมินผล และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องส่งใบสมัครและรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสถานศึกษา นั้น ๆ

**************************************************