มาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 1. ด้านผลผลิต (Output)

ขอบข่าย

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

1.1 คุณลักษณะของนักเรียน

มาตรฐานที่ 1.1

สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ

 1. รู้ความถนัด ความสามารถ
 2. ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา

 • ระเบียนสะสม
 • แฟ้มสะสมงาน
 • รายงานการส่งเสริมนักเรียนด้านความถนัด ความสามารถความสนใจ
 • ระเบียนผลการเรียน
 

มาตรฐานที่ 1.2

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

 1. มีน้ำหนักและส่วนสูงตาม
 2. เกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย*

 3. มีความมั่นคงทางอารมณ์
 4. และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

 5. ไม่เสพสิ่งเสพติด รวมทั้ง

ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

 • รายงานการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
 • รายงานการประเมินความฉลาด
 • ทางอารมณ์**(E.Q.)/การประเมินพฤติกรรม (SDQ)
 • รายงานปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
 

มาตรฐานที่ 1.3

มีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม

 1. มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการ
 2. ศึกษาเล่าเรียน

 3. สามารถหลีกเลี่ยงและ

ป้องกันตนเองให้พ้นภัย

 • ระเบียนสะสม
 • รายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ด้านการสงเคราะห์
 • ด้านการมีรายได้ระหว่างเรียน
 • รายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนด้านการคุ้มครอง

 

 

 

 1. ด้านกระบวนการ (Process)

ขอบข่าย

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

1.1 การบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2.1

มีการบริหารและ การจัดการด้านการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

1. จัดทำแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามแผนซึ่งได้กำหนดไว้

2. นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในเพื่อทบทวนคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. จัดทำรายงานผลการประเมิน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและเผยแพร่

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
 • แผนปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • บันทึกการนิเทศ/การประชุมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • รายงานการประเมินคุณภาพภายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.2 การพัฒนาครู ที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 2.2

มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. มีแผนพัฒนาที่มุ่งให้ครูที่
 2. ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และดำเนินการตามแผนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 3. นิเทศ ติดตามประเมินผล

และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

 • แผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรด้านการช่วยเหลือนักเรียน
 • แบบรายงานผลการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
 • บันทึกการประชุมครูในแต่ละระดับ
 • หลักฐานแสดงการให้ขวัญกำลังใจแก่ครู

2.3 การมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 2.3

ครูที่ปรึกษาผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีการประสานสัมพันธ์กันอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • แบบรายงานการประสานงานเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

 

 

ขอบข่าย

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

2.4 กระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

มาตรฐานที่ 2.4

มีกระบวนการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การรู้จักนักเรียนเป็นราย
 2. บุคคล

 3. การคัดกรองนักเรียนเป็น
 4. กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

 5. การส่งเสริมนักเรียน
 6. - การจัดกิจกรรมโฮมรูม

  - การจัดประชุมผู้ปกครอง

  ชั้นเรียน

 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
 8. - การให้การปรึกษาเบื้องต้น

  - การจัดกิจกรรมป้องกัน

  และช่วยเหลือนักเรียน 5 กิจกรรม

 9. การส่าต่อ
 • ระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
 • รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นห้องเรียนและภาพรวมของ โรงเรียน
 • บันทึกและรายงานผลการจัด กิจกรรมโฮมรูม และการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
 • บันทึกการให้การปรึกษานักเรียน
 • บันทึกการจัดกิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน
 • บันทึกการส่งต่อ

3. ด้านปัจจัย (Input)

ขอบข่าย

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

3.1 ฝ่ายบริหาร

มาตรฐานที่ 3.1

ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารและการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 1. ให้ความสำคัญและเป็นผู้นำ
 2. ในการอำนวยการระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

 3. สามารถนิเทศติดตามและ

ประเมินผลเพื่อการทบทวนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของครูในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนิเทศและการติดตาม
 • แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการทบทวนระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • บันทึกการประชุมเรื่องระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

ขอบข่าย

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

3.2 ครูที่ปรึกษา

มาตรฐานที่ 3.2

ครูที่ปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี ในบทบาทหน้าที่การดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

 1. มีความรู้ความเข้าใจในภาระงาน
 2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู

ที่ปรึกษา มีความรัก ความเอื้ออาทร และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน

 • รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
 • รายงานสรุปการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
 • การประเมินตนเองในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของครูที่ปรึกษา

3.3 ผู้ปกครอง

มาตรฐานที่ 3.3

ให้ความร่วมมือกับ โรงเรียนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือบุตรหลานของตน

มีการติดต่อสื่อสาร และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน

 • รายงานการสื่อสารกับผู้ปกครอง
 • รายงานการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

3.4 เอกสารเครื่องมือในการปฏิบัติงานและสถานที่จัดเก็บ

มาตรฐานที่ 3.4

มีข้อมูล เอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีสถานที่จัดเก็บ

 1. มีเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับครู
 2. ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องใช้ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

 3. มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

เป็นรายบุคคล และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร และเครื่องมือต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

 • ข้อมูล เอกสารเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของครูในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • สถานที่จัดเก็บข้อมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2

ตัวอย่างเครื่องมือ

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 1. ด้านผลผลิต (Output)

มาตรฐานที่ 1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

1.1.1 นักเรียนรู้ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของตนเองพร้อมที่จะปรับปรุง

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ระดับ 1 นักเรียนรู้ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของตน

ระดับ 2 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ

ระดับ 3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านความถนัด ความสามารถ หรือมีผลงานที่ปรากฏถึงความถนัดฯ

 

1.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา

ระดับ 1 จำนวนนักเรียนต่ำกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ระดับ 2 จำนวนนักเรียนระหว่างร้อยละ 70-89 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ระดับ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

 

หมายเหตุ * ระดับ 1 คือ 1 คะแนน

* ระดับ 2 คือ 2 คะแนน

* ระดับ 3 คือ 3 คะแนน

* ถ้ารายการประเมินข้อใดไม่ถึงระดับ 1 ไม่มีคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1.2 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างเหมาะสม

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

1.2.1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านนำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย

ระดับ 1 นักเรียนรู้น้ำหนักและส่วนสูงของตน และเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย

ระดับ 2 นักเรียนทำกิจกรรมที่ทำให้มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานของเด็กไทย

ระดับ 3 นักเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย

 

1.2.2 นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์และสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

ระดับ 1 นักเรียนรู้จักอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ของตนและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

ระดับ 2 นักเรียนพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

ระดับ 3 นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

 

1.2.3 นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

ระดับ 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยของสิ่งเสพติด รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์

จากสิ่งเสพติด

ระดับ 2 นักเรียนไม่ใช้สิ่งเสพติด รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดทั้งหมด

ระดับ 3 นักเรียนชักชวนให้ผู้อื่นไม่ให้ใช้สิ่งเสพติด รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

 

มาตรฐานที่ 1.3 นักเรียนมีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

1.3.1 นักเรียนมีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการศึกษาเล่าเรียน

ระดับ 1 นักเรียนรู้จักสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองตามความเป็นจริง

ระดับ 2 นักเรียนรู้จักวิธีใช้จ่ายอย่างเพียงพอตามความจำเป็น

ระดับ 3 นักเรียนมีนิสัยประหยัดและเก็บออม

 

1.3.2 นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้พ้นภัย

ระดับ 1 นักเรียนรู้ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่มีในสังคม

ระดับ 2 นักเรียนรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงภัยอันตรายที่มีในสังคม

ระดับ 3 นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้พ้นภัยอันตรายได้

 

 

 

2. ด้านกระบวนการ (Process)

มาตรฐานที่ 2.1 มีการบริหารและจัดการด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

2.1.1 การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความชัดเจน และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้

ระดับ 1 แต่งตั้งกรรมการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 2 มีการวางแผนการดำเนินงาน แบบปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ประเมินผลและองค์ประกอบของแผนสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพในระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 3 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

 

2.1.2 นิเทศ ติดตาม เพื่อทบทวนการดำเนินการประกันคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง

ระดับ 1 มีการสร้างความเข้าใจในการนิเทศ ติดตาม (ประเมิน) เพื่อทบทวน

ระดับ 2 มีการดำเนินการนิเทศ ติดตามแผนที่ได้กำหนดไว้

ระดับ 3 มีบันทึกและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม (ประเมิน)

 

2.1.3 ประเมินตนเอง รายงานผลการประเมิน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและเผยแพร่

ระดับ 1 มีเอกสารการประเมินตนเอง

ระดับ 2 มีรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อทบทวนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

ระดับ 3 มีบันทึกการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน

 

มาตรฐานที่ 2.2 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ และมีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

2.2.1 มีแผนการพัฒนาที่มุ่งให้ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และดำเนินการตามแผนของระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 1 มีการวางแผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 2 มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็น

ระบบ

ระดับ 3 มีหลักฐาน เอกสาร การนำความรู้จากการพัฒนาครูไปใช้ในการปฏิบัติการ

 

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

2.2.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน หรือ

ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับ 2 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ระดับ 3 มีการยกย่อง ชมเชย มอบรางวัลให้กับครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานดีเด่น

 

มาตรฐานที่ 2.3 ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีการประสานสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

ระดับ 1 มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและผู้ปกครอง

ระดับ 2 มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ระดับ 3 มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

 

มาตรฐานที่ 2.4 มีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

2.4.1 มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล

ระดับ 1 มีการวางแผนจัดทำระเบียนสะสมนักเรียนเป็นรายบุคคล

ระดับ 2 มีการใช้ระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)

ระดับ 3 มีการบันทึก และรายงานผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล

 

2.4.2 มีการคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

ระดับ 1 มีการวางแผนการคัดกรองนักเรียน

ระดับ 2 มีการคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาเป็นห้องเรียน

ระดับ 3 มีการบันทึกและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน

 

2.4.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน

ระดับ 1 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมและการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ระดับ 2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ระดับ 3 มีการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนจากการจัดกิจกรรมโฮมรูม

และจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

 

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

2.4.4 มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

ระดับ 1 มีการพูดคุยให้การปรึกษาเบื้องต้นและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ระดับ 2 มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน

อย่างน้อยด้วย 5 กิจกรรมหลักตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 3 มีการบันทึกการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และติดตามผลนักเรียน

 

2.4.5 มีการส่งต่อนักเรียนในกรณีที่ปัญหาของนักเรียนยากต่อการช่วยเหลือ

ระดับ 1 มีการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ระดับ 2 มีการบันทึกการส่งต่อและการช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 3 มีการรายงานผลการช่วยเหลือ และ/หรือรายงานการส่งนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก

 

3. ด้านปัจจัย (Input)

มาตรฐานที่ 3.1 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

3.1.1 ให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการอำนวยการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 1 ผู้บริหารให้ความสนใจ อุทิศเวลา และเป็นที่พึ่งของครุในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ระดับ 2 ผู้บริหารสนับสนุนผู้ร่วมงานให้ทำงานอย่างเต็มตามศักยภาพ

ระดับ 3 ผู้บริหารให้ขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู-อาจารย์ ตลอดจน

เผยแพร่ผลการพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร

 

3.1.2 สามารถนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อทบทวนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 1 ผู้บริหารมีความเข้าใจ การดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ระดับ 2 ผู้บริหารมีกลไก ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน

ระดับ 3 ผู้บริหารสามารถประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3.2 ครูที่ปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่การดูแลช่วยเหลือ

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

3.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในภาระงาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 1 ครูที่ปรึกษาได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 2 ครูที่ปรึกษา มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ระดับ 3 ครูที่ปรึกษาประเมินตนเองและประเมินคุณภาพภายในตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

3.2.2 มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครูที่ปรึกษา มีความรัก ความเอื้ออาทร และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน

ระดับ 1 ครูที่ปรึกษาได้รับการอบรมด้านเจตคติที่ดีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 2 ครูที่ปรึกษามีการให้การปรึกษา ช่วยเหลือและรักษาความลับของนักเรียน

ระดับ 3 ครูที่ปรึกษา ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

มาตรฐานที่ 3.3 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือบุตรหลานของตน

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

ร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน

ระดับ 1 ผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นบางครั้ง

ระดับ 2 ผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกครั้ง

ระดับ 3 ผู้ปกครองร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน

 

3.4.1 มีเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับ 1 มีเครื่องมือต่าง ๆ เพียงพอแก่การใช้งาน

ระดับ 2 มีผู้รับผิดชอบดูแลจัดระบบและให้บริการ

ระดับ 3 มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

3.4.2 มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ

ที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

ระดับ 1 มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีผู้รับผิดชอบดูแล

ระดับ 2 มีการจัดระบบงานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ 3 มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

 

 

การให้คะแนน

* ผลการประเมินระดับ 1 ให้ 1 คะแนน

* ผลการประเมินระดับ 2 ให้ 2 คะแนน

* ผลการประเมินระดับ 3 ให้ 3 คะแนน

การแปลความหมาย

หลังจากประเมินตนเองทุกข้อ และรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วมีแนวทางการพิจารณา ค่าคะแนนรวม ดังนี้

* ตำกว่า 25 คะแนน - ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในมาตรฐานคุณภาพทุกด้านทุกข้อ

* 26 – 42 คะแนน - ควรปรับปรุงในมาตรฐานคุณภาพทุกด้าน ทุกข้อ

* 43 – 59 คะแนน - พอใช้ มีมาตรฐานคุณภาพบางด้าน ควรปรับปรุงโดยรีบด่วน

* 60 – 69 คะแนน - ดี มาตรฐานคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งหากมีการปรับปรุง

ในบางด้าน ก็จะมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

* มากกว่า 69 คะแนน - ดีมาก มีมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานกลางที่กำหนด

ซึ่งโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพให้มีระดับที่สูงยิ่งขึ้นได้ เพื่อ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อม