ทะเบียนศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติด และพระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรม

ของ กรมการศาสนา ประจำปี 2544

ที่

วัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชื่อ / ฉายา

1

กาญจนสิงหาสน์

บางพรหม

ตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

พระสรภาณโกศล
          พระอุดม รกขิโต

2

เวฬุวนาราม (ไผ่เขียว)

ทุ่งสีกัน

ดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

พระครูชัยสารสุนทร
          พระเนื่องกนก มหากนิโท
          พระมหาวัชชิระพร อริยวาที

3

น้อยนพคุณ

นครไชยศรี

ดุสิต

กรุงเทพมหานคร

พระเอกชัย สุวิชาโน

4

เพลงวิปัสสนา

บางขุนศรี

บางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

พระเก่งกาจ วรกิจโจ

5

ยายร่ม

บางมด

จอมทอง

กรุงเทพมหานคร

พระประเมิน เขมนนโท
          พระมหาหัส รตนโชโต
          พระชัยพร กุนนาภูมิ
          พระอัทธนีย์ อติภทโท

6

ต้นเชือก

บ้านใหม่

บางใหญ่

นนทบุรี

พระเปล่ง ขนติธมโม

7

บางไผ่

บางรักใหญ่

บางบัวทอง

นนทบุรี

พระภุชงค์ ฐิตธมโม

8

กระโจมทอง

วัดชลอ

บางกรวย

นนทบุรี

พระศิริพงษ์ าณพโล
          พระสำเร็จ วิมโล

9

บางไกรนอก

บางขุนกอง

บางกรวย

นนทบุรี

พระอธิการประกอบานวุฑโฒ

10

บางรักใหญ่

บางรักใหญ่

บางบัวทอง

นนทบุรี

พระมหาสังวาลย์ ธมมธโร

11

คลองขวาง

คลองขวาง

ไทรน้อย

นนทบุรี

พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์

12

คู่สร้าง

ในคลองบางปลากด

พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ

พระมหาสง่า จิรธม?โม

13

ไพร่ฟ้า

บางเดื่อ

เมือง

ปทุมธานี

พระครูโสภณธรรมรัตน์

14

บ่อเงิน

บ่อเงิน

ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี

พระทวี อายุวัฑฒโก
          พระปลัดสุรพล อติภท?โท

15

มงคลรัตน์

ลำไทร

ลำลูกกา

ปทุมธานี

พระอธิการสมหมาย อานน?โท

16

เจริญธรรม

ภาชี

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

พระเจริญพงษ์ อุต?ตมป??โ?

17

สฏางค์

ท่าเจ้าสนุก

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

พระประชวน อกิ??จโน

18

ถ้ำเขากระเจียวธรรมจิต

หนองม่วง

หนองม่วง

ลพบุรี

พระปลัดเมตตาวิหาโร
          พระสิงห์คาร สุภท?โท

19

บ้านไร่

กกโก

เมือง

ลพบุรี

พระอาจารย์หวาน ป???าสาโร
          พระท้วม ชิตปุโต

20

คลองเกตุ

คลองเกตุ

โคกสำโรง

ลพบุรี

พระคำพูล สุต?ตธม?โม

21

ตะลุง  

เมือง

ลพบุรี

พระมหาประทิน มน?ตาคโม

22

ชีป่าสิตาราม  

เมือง

ลพบุรี

พระครูพิพัฒนาภรณ์

23

ชมภู

โคกแสมสาร

โคกเจริญ

ลพบุรี

พระสมุห์ประวิตร อกิ??จโน

24

วังทอง

เขารวก

ลำสนธิ

ลพบุรี

พระอธิการชาญณรงค์ อธิป??โ?

25

โพธิ์กลาง(บ้านคลอง)

มหาโพธิ์

สระโบสถ์

ลพบุรี

พระสมุห์ประทุม มหาวีโร

26

ดงหมี

บ้านลำ

วิหารแดง

สระบุรี

พระครูอรรถสรธรรม

27

ถ้ำนิมิตมังกร

ท่าคล้อ

แก่งคอย

สระบุรี

พระอาจารย์สุวิทย์ ทน?ตจิต?โต

28

อรัญญวาสี

หนองแซง

หันคา

ชัยนาท

พระครูชัยคณาทร
          พระวิระ วิสุท?โธ

29

วังหมัน

วังหมัน

วัดสิงห์

ชัยนาท

พระอ๊อด ธม?มวโร

30

กรุณา

บางหลวง

สรรพยา

ชัยนาท

พระปลัดทนงค์ ชยน?โต

31

ราษฎร์บำรุง  

หันคา

ชัยนาท

พระสิริชัยมุนี
          พระใบฎีกาใน สุน?ทโร

32

สองพี่น้อง

แพรกศรีราชา

สรรคบุรี

ขัยนาท

พระครูกิตติชัยสาร

33

โพธิมงคล

สรรพยา

สรรพยา

ชัยนาท

พระสมุห์วิรัตน์ เขมาจาโร

34

โบสถ์

ถอนสมอ

ท่าช้าง

สิงห์บุรี

พระครูนาคดิตถ์คณารักษ์

35

วิหารขาว

วิหารขาว

ท่าช้าง

สิงห์บุรี

พระครูโวหารธรรมเวที

36

กลางท่าข้าม

ท่าข้าม

ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี

พระครูโอภาสจริยานุวัตร
          พระเสก ขน?ติสาโร
          พระสมชาย อาภาโส

37

ท่าชุมนุม

โพธิ์ม่วงพันธ์

สามโก้

อ่างทอง

พระครูไพโรจน์วิริยคุณ

38

หลวงสุนทราราม

ศาลเจ้าโรงทอง

วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง

พระครูธรรมธรเกลื่อน ฐิตวํโส

39

อ้อย

ศาลเจ้าโรงทอง

วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง

พระครูวิจิตรอารวัตร

40

เรไร

สีบัวทอง

แสวงหา

อ่างทอง

พระอธิการสงคราม ปสน?โน

41

เขาปฐวี

ตลุกดู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

พระชนาธิป ?านวโร

42

ดอนเพชร

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

พระอธิการอำนาจ

43

หนองจิกยาว

ตลุกดู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

พระคมกิช สีลโชโต

44

เขาพะแวง

เนินแจง

เมือง

อุทัยธานี

พระสมชาย เมต?ติโก

45

หูช้าง

หูช้าง

บ้านไร่

อุทัยธานี

พระสมุห์เจริญ สิริวณ?โณ

46

หนองไผ่แบน

หนองไผ่แบน

เมือง

อุทัยธานี

พระอธิการบุญยง เตชปุ??โ?

47

ทัพหลวง

ทัพหลวง

บ้านไร่

อุทัยธานี

พระอธิการคำมา อิน?ทวีโร

48

ถ้ำพระธาตุเมืองเทพ

ทัพหลวง

บ้านไร่

อุทัยธานี

พระสมโภช สุเมโธ
          พระอมรมิตร คม?ภีรธม?โม
          พระมณี ป???าวโร
          พระพิพัฒน์พงษ์ ธม?มโชโต
          พระอติกร จิต?ตสํวโร
          พระเรวัต ธม?มวิริโย
          พระไพโรจน์ ป???าธโร
          พระวันชัย ปิยธโร

49

หัวพลวง

วังมหากร

ท่าตะโก

นครสวรรค์

พระอำนวย เตชธม?โม

50

หนองปลิง

หนองปลิง

เมือง

นครสวรรค์

พระชาญ ?านธม?โม
          พระเจริญ กน?ตสีโล
          พระจำเนียร พุท?ธธม?โม

51

ท่าตะโก

ท่าตะโก

ท่าตะโก

นครสวรรค์

พระครูนิมิตชโยดม

52

ถ้ำเขาน้อย

หนองกระโดน

เมือง

นครสวรรค์

พระอุทัย ฐิตพโล

53

หนองหม้อ

หนองหม้อ

ตาคลี

นครสวรรค์

พระครูนิวิฐพรหมคุณ

54

เขาทอง

เขาทอง

พยุหะคีรี

นครสวรรค์

พระครูนิภาธรรมวงศ์

55

หนองเต่า  

พยุหะคีรี

นครสวรรค์

พระอธิการประเสริฐ อภิญาโณ

56

เกรียงไกรใต้

เกรียงไกร

เมือง

นครสวรรค์

พระครูนิวิฐสมาธิคุณ

57

หูกวาง

หูกวาง

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์

พระครูนิทานโพธิวัฒน์

58

สุขสำราญ

สุขสำราญ

เมือง

นครสวรรค์

พระอธิการอุดร ปิยธม?โม

59

คลองสมอ

หนองกลับ

หนองบัว

นครสวรรค์

พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์

60

บ้านแก่ง

บ้านแก่ง

เมือง

นครสวรรค์

พระครูนิวิฐศาสนคุณ

61

ท่าพระเจริญพรต

บ้านมะเกลือ

เมือง

นครสวรรค์

พระครูนิวาสธรรมสุนทร

62

ยางสามต้น

เขาเจ็ดลูก

ทัพคล้อ

พิจิตร

พระอธิการคำมี ถิรธม?โม

63

แหลมรัง  

โพทะเล

พิจิตร

พระชอบ ?าตุกาโม

64

บ้านน้อย

บ้านน้อย

โพทะเล

พิจิตร

พระครูวิทิตปัญญาวุธ
          พระสำรวย ถาวรจิต?โต

65

ไตรตรึงษาราม

ไตรตรึงษ์

เมือง

กำแพงเพชร

พระนพพร กน?ตสีโล

66

พัฒนาราษฎร์บำรุง

ยางสูง

ขาณุวรลักษ์บุรี

กำแพงเพชร

เจ้าอธิการอ่อน ชินปุต?โต

67

ศรีปุณณาวาส

ไตรตรึงษ์

เมือง

กำแพงเพชร

พระครูปัญญาวชิราภรณ์

68

ศรีสุทธาวาส

ไตรตรึงษ์

เมือง

กำแพงเพชร

พระไพบูลย์ นาถปุ??โ?

69

เทพนิมิตรมงคล

ไทรงาม

ไทรงาม

กำแพงเพชร

พระครูสุธรรมวชิรคุณ
          พระประทวน อนาลโย
          พระแป้น อค?ป??โ?
          พระแก่น กน?ตวิโร
          พระเชลล์ ธม?มสิยาโร

70

ไตรภูมิ

ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย

กำแพงเพชร

พระสมหมาย สน?ตกาโย

71

ซับบอน

กันจุ

บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

พระคำสันต์ ขน?ติธโร
          สามเณรอิทธิพล มะกล่ำทอง

72

เนินต้องวราราม

พุทธบาท

ชนแดน

เพชรบูรณ์

พระเที่ยง คน?ธสาโร

73

เขาแม่แก่

ลาดแค

ชนแดน

เพชรบูรณ์

พระอธิการริ สิริธโร
          พระพนม ?านวีโร

74

จอมศรี

วังบาล

หล่มสัก

เพชรบูรณ์

พระไพฑูรย์ ?าณวีโร

75

ศรีเจริญหล

หนองสว่าง

หล่มสัก

เพชรบูรณ์

พระครูพัชสิริวัฒน์

76

ป่างิ้ว

ป่างิ้ว

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

พระครูสถิตคุณสาทร

77

ตะโม่

ปลักแรด

บางระกำ

พิษณุโลก

พระครูวรธรรมานุยุต
          พระชาตรี สิริป??โ?

78

หนองบัว

ในเมือง

เมือง

พิษณุโลก

พระครูวรธรรมนุศาสก์

79

นางพญา

ในเมือง

เมือง

พิษณุโลก

พระครูสุจิตธรรมวิมล

80

ลำคลองโปร่งนก

หอกลอง

พรหมพิราม

พิษณุโลก

พระครูวิบูลสันติวัฒน์

81

โบสถ์

วัดโบสถ์

วัดโบสถ์

พิษณุโลก

พระสมุห์ขวัญเมือง มหาปุ??โ?

82

สำนักสงฆ์บ้านด่าน

นครไทย

นครไทย

พิษณุโลก

พระแก้ว ธีรป??โ?

83

รุ่งวิไหล

ธัมแสงสงคราม

บางระกำ

พิษณุโลก

พระธรรมรัตน์ จน?ทโชโต

84

คลองนาพง

ผาจุก

เมือง

อุตรดิตถ์

พระครูโสภณสิทธิธรรม

85

ท่าทอง

วังกะพี้

เมือง

อุตรดิตถ์

พระใบฎีกาสมจิตร อธิจิต?โต

86

นาบัว (สำนักสงฆ์)

ม่วงเจ็ดต้น

บ้านโคก

อุตรดิตถ์

พระครูพิพิธธรรมากร

87

ศรีอุทุมพรคณารักษ์  

ลับแล

อุตรดิตถ์

พระสุรชัย กตป??โ?

88

ดอนไชย

ดอนไชย

แม่สอด

ตาก

พระแปง เปมสีโล

89

ดอนแก้ว

แม่สอด

แม่สอด

ตาก

พระสมชาย เขมปุณโญ

90

ธุดงค์สถานอยู่สุขเจริญ  

เมือง

ตาก

พระลักษณ์ จตตมโล

91

ป่าสมบูรณ์วิเวกธรรม

วังประจบ

เมือง

ตาก

พระจำลอง รต?น?าโณ

92

สมบูรณ์วิเวกธรรม

วังประจบ

เมือง

ตาก

พระสัญญา ธนป??โญ
          พระเจริญ วรยุตโต

93

สันหนองบัว

เม็งราย

พญาเม็งราย

เชียงราย

พระครูขันติรัตโนบล
          พระพีรพงศ์ อธิป??โ?

94

สุขเกษม

ต้า

ขุนตาล

เชียงราย

พระมหาเดช อชิโต

95

บ้านถ้ำ

โป่งงาม

แม่สาย

เชียงราย

พระอธิการสมบูรณ์ ยโสธโร

96

พระศรีอริยะเมตไตรย

ดอนศิลา

เวียงชัย

เชียงราย

พระครูพิศาลธรรมพิทักษ์

97

แม่ต๋ำน้อย

แม่ต๋ำ

พญาเม็งราย

เชียงราย

พระครูสุทธาลังการ

98

จอเจริญสุขุมวาท

ดอนศิลา

เวียงชัย

เชียงราย

พระครูสุนทรวรการ

99

โพธิ์ทอง

สันทรายงาม

เทิง

เชียงราย

พระครูวิธานพัฒนโสภิต

100

ไผ่ล้อม

หัวทุ่ง

ลอง

แพร่

พระมหาสงคาร สิริธม?โม

101

บ่อแก้ว

บ้านปิน

ลอง

แพร่

พระครูอาทรกิตยานุรักษ์

102

พระบาทมิ่งเมือง

ในเวียง

เมือง

แพร่

พระอุดม รก?ขิโต

103

ศรีภูมิ

แม่คำมี

เมือง

แพร่

พระครูสุวิมลธรรมานุศาสก์

104

โป่งคำ  

สันติสุข

น่าน

พระปลัดเฉลิม สุเมโธ

105

หนองแดง

เปือ

เชียงกลาง

น่าน

พระครูนันทชัยคุณ
          พระครูพิบูลนันทวิทย์

106

ดอนแก้ว  

วรนคร

น่าน

พระสันติ สิริวณ?โณ

107

ดอนแก่ง

ตาลชุม

ท่าวังผา

น่าน

พระครูสุทธินันทคุณ

108

สองแคว

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

พระครูไพโรจน์นันทกิจ

109

พระเกิด

เวียงเหนือ เขต 1

เมือง

น่าน

พระครูวิจิตรนันทสาร

110

เขาแก้ว

ล้อมแล็ต

เถิน

ลำปาง

นายบุญเลิศ จินะวงศ์

111

ถ้ำขุมทรัพย์

ใหม่พัฒนา

เกาะคา

ลำปาง

พระทันศักดิ์ สิริป??โ?

112

บุญเรือง (ป่าแดด)

หย่วน

เชียงคำ

พะเยา

พระสวัสดิ์ วรธม?โม

113

แท่นคำ

ห้วยลาน

ดอกคำใต้

พะเยา

พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ

114

ร่องเข็ม

จำป่าหวาย

เมือง

พะเยา

พระครูอุปถัมภ์ธรรมากร

115

ดอนตัน

สบบง

เชียงคำ

พะเยา

เจ้าอธิการสมเพชร สิริจน?โท
          พระสำราญ วชิร?าโณ

116

ทุ่งต้นศรี

ห้วยลาน

ดอกคำใต้

พะเยา

พระมหาเดชดวง ป???าวฑ?ฒโก

117

บ้านทุ่ง

ดอนศรีชุม

ดอกคำใต้

พะเยา

พระดอน คุณง?กโล

118

ดอนไชย

หย่วน

เชียงคำ

พะเยา

พระครูสิริปริยัตยานุกูล

119

บุญเกิด

บุญเกิด

ดอกคำใต้

พะเยา

พระสมคิด มหามง?คโล

120

พระธาตุจอมศีล

บ้านถ้ำ

ดอกคำใต้

พะเยา

พระครูเพชราวุฒิ ธมมจารี
          พระแดง อุชุจาโร

121

พระธาตุภูซาง

ภูซาง

ภูซาง

พะเยา

พระมหาอวยชัย สุน?ทโร

122

หนองร่มเย็น

ร่มเย็น

เชียงคำ

พะเยา

พระมหาพุฒิพงศ์ ป???าวุโธ

123

ดอยกู่ไก่แก้ว

ห้วยข้าวก่ำ

จุน

พะเยา

พระสมบูรณ์ จิตธม?โม

124

ป่าฝาง

ห้วยแก้ว

กิ่ง อ.ภูกามยาว

พะเยา

พระจำนงค์ จิตตทน?โต

125

คอดยาว

กิ่ง อ.ภูซาง

พะเยา

พระมหาอวยชัย สน?ทโร

126

ศรีโสดา

สุเทพ

เมือง

เชียงใหม่

พระมหาประเทือง ปภส?สโร

127

นันทาราม

สันทราย

ฝาง

เชียงใหม่

พระรัตพล ป???าวชิโร

128

หนองแสะ

ห้วยทราย

สันกำแพง

เชียงใหม่

พระครูอุทัย อุปกาโร

129

พระพุทธบาทตะเมาะ

โป่งทุ่ง

ดอยเต่า

เชียงใหม่

พระอธิการนพดล สิริวฑ?ฒโณ

130

ป่าหมาก

บ้านแหวน

หางดง

เชียงใหม่

พระสมหมาย สิริวํโส

131

ฉิมพลีวัน

สันผักหวาน

หางดง

เชียงใหม่

พระอธิการประชา รต?นวณ?โณ

132

นากลาง

ลี้

ลี้

ลำพูน

พระครูพิพิธพัฒนานุโยค

133

พระนอน

จองคำ

เมือง

แม่ฮ่องสอน

พระใบฎีกาศาสน์

134

ดอยเกิ้ง

แม่สะเรียง

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

พระชาติศักดิ์ ถาวรธม?โม

135

อรัญญาสุนทราสัย

กิ่ง อ.โพธิ์ตาก

หนองคาย

พระครูสุนทรพัฒนโชติ

136

ศรีสังวร

กิ่ง อ.โพธิ์ตาก

หนองคาย

พระสังฆรักษ์ทองพูน จน?ทวโร

137

ธาตุดำ

ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

พระครูประภากรกิตติคุณ

138

ห้วยหินลาด

ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

พระครูรัตนวราภรณ์

139

ผาสุการาม

ท่าบ่อ

หนองคาย

พระครูผาสุกิจพิมล

140

รุกขาภิรมณ์

กิ่ง อ.โพธิ์ตาก

หนองคาย

พระครูเทวธรรมาภิรม

141

ช้างเผือก

พานพร้าว

ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

พระครูศรีนพบุรารักษ์

142

นวลพลสุขาวาส  

ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

พระครูสุวรรณปัญญาคุณ

143

กลาง  

ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

พระยุทธนา สุจิต?โต

144

อรัญญาราม  

โพธิ์ตาก

หนองคาย

พระไพวัน โชติป??โ?

145

ท่าหางดอน  

ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

พระนิพนธ์ อาภากโร

146

กาหมวนาราม  

กิ่ง อ.โพธิ์ตาก

หนองคาย

เจ้าอธิการสมภาร ป???าธโร

147

ด่านศรีสุข  

กิ่ง อ.โพธิ์ตาก

หนองคาย

พระทองพูล ฐิตปุ??โ?

148

ศรีษะเกษ

ในเมือง

เมือง

หนองคาย

พระชม สิริวณ?โณ

149

เกาะแก้ว

หนองหัวช้าง

พรเจริญ

หนองคาย

พระอธิการประยูร ปริสุท?โธ

150

โพธิสมภาร (บ้านโพนตาล)

ค่ายบกหวาน เขต 1

เมือง

หนองคาย

พระครูสถิตจันทโชติ
          พระสมยศ สิริธโร
          พระศุภชัย ธีรป??โ?

151

สังคาว

นิคมสงเคราะห์

เมือง

อุดรธานี

พระครูอุดมธรรมสุนทร
          พระไชยา วชยวุฑ?โฒ
          พระนวล อนาลโย

152

ท่าสว่างอารมณ์  

เมือง

อุดรธานี

พระครูสถิตเจติยานุรัก

153

ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม

เชียงหลวง

เพ็ญ

อุดรธานี

พระครูมงคลธรรมโชติ

154

ราษฎร์บำรุง

บ้านตาด

เมือง

อุดรธานี

พระครูวิจิตรธรรมประสุต

155

ป่าส่งเสริมธรรม

นิคมสงเคราะห์

เมือง

อุดรธานี

พระดารา โฆสกิตติโก

156

ศรีสุธาทิพย์  

หนองหาน

อุดรธานี

พระครูมหาวาปีคณารักษ์
          พระสุวรรณ จิต?ตสํวโร

157

ป่าบ้านมืด

สามพร้าว

เมือง

อุดรธานี

พระพะเนียง อาภส?สโร
          พระสุนทร สุจิต?โต
          พระไพศาล นิพ?ภโย

158

สว่างไชยวาน  

ไชยวาน

อุดรธานี

เจ้าอธิการประเวศ ป???าสาโร

159

ป่าศรีเพียปู่

ไชยวาน

ไชยวาน

อุดรธานี

พระหยาด ฐิตเมโธ

160

กู่แก้ว  

ไชยวาน

อุดรธานี

พระอธิการสุกรรณ

161

ดงศรีนวล  

บ้านดุง

อุดรธานี

พระน้อย ติกขปรก?กโม

162

มัชฌิมาวาส

หมากแข้ง

เมือง

อุดรธานี

พระครูปลัดสิมมา วิจิต?โต

163

อาสาพัฒนา  

บ้านดุง

อุดรธานี

พระสมศักดิ์ ปภส?สโร

164

โพธิสมภรณ์

หมากแข้ง

เมือง

อุดรธานี

พระมหาสมภาร ธม?มโสภโณ
          พระมหาอนุรักษ์ จิตธม?โม
          พระสุทิน สุทธจิตโต
          พระทวีวัฒน์ อุตป??โ?

165

พุทธนิมิต

เมืองเพีย

กุดจับ

อุดรธานี

หลวงปู่เม้า เกสโร
          พระศราวุฒิ ชาตเมธี

166

ธาตุสว่างอารมณ์  

เมือง

อุดรธานี

พระสาคร สารจิต?โต

167

มหาชาตเจติยาราม  

กูมภวาปี

อุดรธานี

พระวิวัฒนา จท?วํโส

168

สามพาดพัฒนาราม

ผาสุก

กุมภวาปี

อุดรธานี

พระธีรวัฒน์ ยุต?ติโก

169

อมรินทราราม

เสอเพลอ

กุมภวาปี

อุดรธานี

พระจันทา กตปุ??โ?

170

แสงนิมิตร

น้ำโสม

น้ำโสม

อุดรธานี

พระครูโอภาสวรคุณ

171

เจริญชัย

นาข่า

เมือง

อุดรธานี

พระสมัย พท?ธสีโร
          พระสมพร จารุธม?โม

172

ป่าสันติธรรม

นาพึง

นาแห้ว

เลย

พระครูสันติธรรมาภิวัฒน์

173

โพธิ์ชัย

ผาน้อย

วังสะพุง

เลย

พระครูอุดมคุณากร

174

โนนสว่าง  

วังสะพุง

เลย

พระครูอุทัยพัฒนารักษ์

175

ถ้ำผาสวรรค์

บ้านเพิ่ม

ผาขาว

เลย

พระสุนทร สุธม?โม
          พระอุ๊ด กมโล

176

ศรีทองสามัคคีธรรม

บ้านเพิ่ม

ผาขาว

เลย

พระพูน กน?ตสีโล

177

ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม  

กิ่งอ.เอราวัณ

เลย

เจ้าอธิการทองพูล ปภากโร

178

ดอยเสด็จ

ชมเจริญ

ปากชม

เลย

พระอธิการอนันต์ อจ?ลธม?โม
          พระอนันต์ อจ?ลธม?โม

179

จอมแจ้ง

นาดินดำ

เมือง

เลย

พระครูอรุณวรวัตร
          พระสุพิศธนปโย

180

ศรีสว่างวารี

น้ำสวย

เมือง

เลย

พระครูสุนทรสิริคุต

181

ดอยวิเวก

เอราวัณ

วังสะพุง

เลย

พระครูรัตนธรรมธาดา

182

พุทธสีมา

แสนพัน

ธาตุพนม

นครพนม

พระครูวิรุฬห์สาธุกิจ

183

พันทคีรี

แสนพัน

ธาตุพนม

นครพนม

พระเคน กตปุ??โ?

184

นายอน้อย

นางาม

เรณูนคร

นครพนม

พระใบฎีกาพรชัย สิริวณ?โณ

185

ประชาวุฒิวราราม

โพนทอง

เรณูนคร

นครพนม

เจ้าอธิการคำแสน จิต?ตวโร

186

พระธาตุพนม

ธาตุพนม

ธาตุพนม

นครพนม

พระครูโสภณเจติยาทร

187

สิริมงคล

บ้านเหล่าพัฒนา

นาหว้า

นครพนม

พระอธิการคำมี อมโร

188

ทุ่งโพธิ์ศรี

พระซอง

นาแก

นครพนม

พระธวัชชัย กิตติป??โ?

189

โพธิ์ศรี

บ้านแพง

บ้านแพง

นครพนม

พระอธิการแสง สมาจาโร

190

มรุกขนคร

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

พระปลัดมวลมิตร สิริภท?โท

191

บึงเหล็ก

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

พระจูม ป???าวุฒิโท

192

ยอดแก้ว

นาคำ

ศรีสงคราม

นครพนม

พระคำลน จน?ทสาโร

193

ดอนนางหงส์

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

พระครูสมุห์บุญเภา อมโร
          พระมหาสมัย ธม?มเสวี

194

คณิศรธรรมิการาม

ปลาปาก

ปลาปาก

นครพนม

พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
          พระวิญญา วีรโท

195

ทวีนิคม

บ้านค้อ

โนนสัง

หนองบัวลำภู

พระอธิการบุญเมือง ถาวรธม?โม

196

นันทิวิชัย

บ้านค้อ

โนนสัง

หนองบัวลำภู

พระครูประกาศสมาธิวัตร

197

อุดมพัฒนาราม

หนองภัยศูนย์

เมือง

หนองบัวลำภู

พระครูอุดมพัฒนคุณ
          พระสุรศักดิ์ ธม?มวโร

198

ป่าบ้านทับม้า  

แกดำ

มหาสารคาม

พระครูโกศลวรคุณ

199

ป่าบ้านทัพม้า

นาทอง

เชียงยืน

มหาสารคาม

พระสมคิด จารุธม?โม

200

ป่าช้าบ้านแกดำ

แกดำ

แกดำ

มหาสารคาม

พระสงคราม ธม?มวโร

201

หูลิง

ขามเรียน

ยางสีสุราช

มหาสารคาม

พระครูอมรปัญญาคุณ

202

อรัญญิกาวาส

ภารแอ่น

พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม

พระน้อย ฐิตธม?โม

203

พุทธประดิษฐ์

โพนทอง

เชียงยืน

มหาสารคาม

พระปราไสย์ ธม?มพโล

204

ดงเค็ง

บ่อใหญ่

บรบือ

มหาสารคาม

พระครูวิมลสังฆกิจ
          สามเณรนพพร บ้านหล้า
          สามเณรภานุพงค์ ชินเชษฐ์

205

บ้านกกตาล

บัวขาว

กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์

พระครูปิยธรรมานุยุต

206

หนองบัว

หนองบัว

หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์

พระครูปทุมสมณวัตร

207

นิคมห้วยผึ้ง

นิคมห้วยผึ้ง

ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์

พระครูนิคมธรรมประภัศร์

208

สมสะอาดใต้

สมสะอาด

กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์

พระครูรัตนธรรมวิมล

209

กลางอุดมวารี

นาโก

กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์

พระครูสังฆรักษ์เฉลิมชัย

210

บูรพาภิรมย์

จุมจัง

กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์

พระบุญเหลือ กน?ตวีโร

211

สว่างอรุณ

ชุมพร

เมยวดี

ร้อยเอ็ด

พระครูอนุกูลสารคุณ

212

บ้านบึงโดน

แสนชาติ

จังหาร

ร้อยเอ็ด

พระอธิการบวร

213

นันทรังสิทธิ์

หนองแคน

ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด

พระครูนันทสิทธิโสภณ

214

ป่าเมตตาธรรม

ดอนโอง

โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด

พระครูวิมลสังวรคุณ

215

ประดู่แสงธรรมวนาราม

ดงลาน

เมือง

ร้อยเอ็ด

พระอธิการบุญมี ขติโก

216

ดงเย็นมหาวิหาร

หนองฮี

หนองฮี

ร้อยเอ็ด

พระครูนันทสีลาภรณ์

217

เสาเล้า

ตบหู

เดชอุดม

อุบลราชธานี

พระวิศาล ธม?มกาโม

218

กุดประทาย

กุดประทาย

เดชอุดม

อุบลราชธานี

พระครูเมตตาวรคุณ

219

บ้านข่าโคม

ปะอาว

เมือง

อุบลราชธานี

พระครูสุวรรณกิจโสภณ

220

แขมเจริญ

เมืองเดช

เดชอุดม

อุบลราชธานี

พระครูประทีปภัทรคุณ

221

สำโรงใหญ่

สำโรง

ตาลสุม

อุบลราชธานี

พระสมพงษ์ อภิปุ??โ?

222

บ้านเสียม

หัวดอน

เขื่องใน

อุบลราชธานี

พระอธิการบุญจันทร์ ฐิตาโภ

223

บ้านเป้า

เหล่าเสือโก๊ก

เหล่าเสือโก๊ก

อุบลราชธานี

พระครูสุนทรประชานุกูล
          พระโอกาส เขมวีโร

224

ทุ่งอุดมวนาราม

หัวดอน

เขื่องใน

อุบลราชธานี

พระบุญใส เขมจิตโต

225

บ้านเบญจ

หนองค้อม

ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี

พระครูอุดมวรวัฒน์
          พระไพฑูรย์ กิต?ติป??โ?

226

บ้านโคกชำแระ  

ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี

พระหนูการ ถาวโร

227

โสนโพธาราม

กู่

ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ

พระอธิการโพธิ์ ปณ?ทิโต

228

ปราสาท

ปราสาท

ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ

พระครูสุกิต?ติคุณ
          พระชิตร โกวิโท
          พระมงคล สิริมงคโล

229

เกียรติแก้วสามัคคี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ

พระมหาพนาวัลย์ จก?กธมโม
          พระสุวรรณ อน?ทสุวณ?โณ
          พระจันทร์ ธม?มิโก

230

ป่าพรหมคุณ

เมืองจันทร์

เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ

พระสงค์ อริยวํโส
          พระเสรี อภินน?โท
          พระเพียร จก?กวโร

231

ทุ่งมนสิริพลเมือง

ทุ่งแก

เจริญศิลป์

สกลนคร

พระครูสิริพัชราภรณ์

232

โพธิ์คำ

นาหัวบ่อ

พรรณานิคม

สกลนคร

พระครูสุวรรณโพธิชา

233

ธรรมนิเวศวนาราม

วานรนิวาส

วานรนิวาส

สกลนคร

พระครูสิริสุทธิคุณ

234

ศรีจำปาชนชก  

พังโคน

สกลนคร

พระปลัดสุดใจ อนุต?ตโร

235

สว่างเต็กสมบูรณ์

ธาตุเชิงชุม

เมือง

สกลนคร

พระครูสมุห์บุญมี พล?าโ?

236

นาเวง

ธาตุเชิงชุม

เมือง

สกลนคร

พระครูประจักษ์สิทธิธรรม

237

ป่าวิเวกจันทราราม

ขมิ้น

เมือง

สกลนคร

พระมหาทวีพงษ์ ทวิวํโส
          พระมหาพนม ชาตเมธี

238

ศิริสมบูรณ์

ไฮหย่อง

พังโคน

สกลนคร

พระครูถิรธรรมสุนทร

239

สร่างโศก  

เต่างอย

สกลนคร

พระสมุห์ชำนาญ กน?ตสีโล

240

ศิริมงคล  

กุสุมาลย์

สกลนคร

พระปลัดหงษ์ทอง อริยวํโส
          พระณรงค์ ถิรธม?โม
          พระธนาวุธ ปุ???คโม
          พระเขียน ปุ???าคโม
          พระประยงค์ ขน?ติธม?โม

241

พรหมหัวบึง  

โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร

พระอธิการสำรวย ปภส?สโร

242

ยางอาจวัฒนาราม  

เมือง

สกลนคร

พระครูใบฎีกาชำนาญ รตนปต?โต

243

กุดไผท

ดงชน

เมือง

สกลนคร

พระจำลอง วิสุท?โธ

244

ศรีโพธิ์ชัย

ไฮหย่อง

พังโคน

สกลนคร

พระบุญนอง สุจิต?โต

245

สุทธิมงคล  

พรรณนา

สกลนคร

พระพูลสุข สุขวฒ?ฑโน

246

ศรีทัศน์  

เมือง

สกลนคร

พระมหายอดเยี่ยม ยสิน?ทวํโส

247

อินทรังสฤษฎ์

นาแก้ว

โพนนาแก้ว

สกลนคร

พระมหาปราโมทย์ โพธิวํโส

248

โพนแพง

กุดธาตุ

ภูเวียง

ขอนแก่น

พระครูสีลสารคุณ

249

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์

อุบลรัตน์

ขอนแก่น

พระมหาสมควร สุน?ทรเมธี

250

มิ่งเมืองพัฒนาราม

บ้านเรือ

ภูเวียง

ขอนแก่น

พระครูสารพัฒนาทร

251

รัตนนิมิตร

หนองสองห้อง

หนองสองห้อง

ขอนแก่น

พระครูโสภณญาณอุดม

252

ตราชูวนาราม

ในเมือง

เมือง

ขอนแก่น

พระครูอดุลสีลาภรณ์

253

สำราญ

กุดขอนแก่น

ภูเวียง

ขอนแก่น

พระครูสิริสารนิวิฐ

254

นายมวราราม

ในเมือง

ภูเวียง

ขอนแก่น

พระมหาทอมสัน สุตธม?โม

255

เวฬุวัน  

เมือง

ขอนแก่น

พระธรรม์ จน?ทโสภโณ

256

ป่าสุมนามัย

บ้านไผ่

บ้านไผ่

ขอนแก่น

พระครูประมุข ป???าพโล
          พระนิธิ ศิริจันโท

257

ป่าไทรงาม

บ้านหนองแซง

กิ่งอำเภอบ้านแฮด

ขอนแก่น

พระอธิการโสภา จน?ทโสภโณ
          สามเณรสำรอง มูลกิจ

258

ป่าสันติประชาสรรค์

โนนอุดม

ชุมแพ

ขอนแก่น

พระมงคล สน?ตจิต?โต

259

ศิริชัยมงคล

ป่าปอ

บ้านไผ่

ขอนแก่น

พระครูมงคลสารกิจ

260

เก่านาหลัก

เสนางคนิคม

เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ

พระสังวาน เขมป??โ?

261

นาไร่ใหญ่

เสนางคนิคม

เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ

พระประสงค์ จก?กวโร

262

ไร่ขี

ไร่ขี

ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ

พระครูบุญเขตวิมล

263

ป่าดอนธาตุ

สงยาง

มหาชนะชัย

ยโสธร

พระครูประภัศร์วรกิจ
          พระวาสนา จันทสิโน

264

บ้านสนุ่นงิ้วพัฒนา

ท่าหลวง

พิมาย

นครราชสีมา

พระอธิการจำรัส กิต?ติป??โ?

265

พระเพลิง

นกออก

ปักธงชัย

นครราชสีมา

พระเสียน สน?ตกาโย

266

ถ้ำไตรรัตน์

หนองน้ำแดง

ปากช่อง

นครราชสีมา

พระมงคลวัฒนคุณ
          พระกาญจนวัฒน์ อภิรโต

267

เชตุดรวนาราม  

กิ่ง อ.บัวลาย

นครราชสีมา

พระแก้ว ธนิส?สโร

268

ฝาผนัง  

กิ่ง อ.บัวลาย

นครราชสีมา

พระคำภา อค?คจิต?โต

269

ศรีนิมิต

ดอนใหญ่

คง

นครราชสีมา

เจ้าอธิการณัฐวัตร กิต?ติวณ?โณ

270

จันทึก

หนองสาหร่าย เขต 2

ปากช่อง

นครราชสีมา

พระครูนิเทศธรรมกิจ

271

ป่าธรรมดา

หนองหว้า

กิ่งอ.บัวลาย

นครราชสีมา

พระครูพิพิธธรรมรส
          พระสมศักดิ์ ธัมมสักโข

272

เทพสุทธาจารย์

หนองน้ำแดง

ปากช่อง

นครราชสีมา

พระสมุห์จีรศักดิ์ สิริปุ??โ?

273

พุทธางกูรวรประดิษฐ์

ตรวจ

สังขะ

สุรินทร์

พระครูประดิษฐวรญาณ

274

นาสม

เฉนียง

เมือง

สุรินทร์

พระครูสุนทรานุรักษ์
          พระอุรา กิตติสาโร
          ส.ณ.สุทด เข้ากล้า ป.

275

สุวรรณวิจิตร

กังแอน

ปราสาท

สุรินทร์

พระยศ เขมิโย

276

พลับพลาราม

ชุมพลบุรี

ชุมพลบุรี

สุรินทร์

พระยศ ?าณวีโร

277

วะตะแบก

วะตะแบก

เทพสถิต

ชัยภูมิ

พระอธิการทองใบ อมโร

278

หนองไรไก่

โคกสะอาด

ภูเขียว

ชัยภูมิ

พระครูวรธรรมพินิต

279

โคกสว่าง

บ้านเพชร

บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ

พระครูพิศิษฎ์ภัทรธรรม
          พระสนิท ปิยาจาโร
          พระปิยนันต์ อค?คป??โ?

280

ตาลเดี่ยว

บุ่งคล้า

เมือง

ชัยภูมิ

พระครูวิจิตรชยารักษ์
          พระนิวัตร์ ธม?มวโร

281

ปัจฉิมานุการาม

ธาตุทอง

ภูเขียว

ชัยภูมิ

พระครูวิจารณ์ธรรมรส

282

ราชพฤกษ์

กุดตุ้ม

เมือง

ชัยภูมิ

พระบุญช่วย สุทธิ?าโณ
          พระเขียน ปตุสิโต

283

ศรีเมืองทอง

ห้วยยายจิ๋ว

เทพสถิต

ชัยภูมิ

พระครูสุจิตธรรมนิวิฐ
          พระเขียว เตชวโร

284

เขาน้อย  

เทพสถิต

ชัยภูมิ

พระอธิการทองใบ อมโร

285

ศรีสะอาด

ดงเย็น

เมือง

มุกดาหาร

พระครูสุทธิสิริคุณ

286

ละลวด

ละลวด

กิ่ง อ.ชำนิ

บุรีรัมย์

พระครูอุดมธรรมสถิต

287

บ่อทองราษฎร์บำรุง

บ่อทอง

บ่อทอง

ชลบุรี

พระชลธารเมธี

288

หนองสนม

เนินพระ

เมือง

ระยอง

พระครูสาทรธรรมนิเทศก์

289

ป่าประดู่  

เมือง

ระยอง

พระมหาชวน ชยกโร
          พระมหาประภาส จน?ทวณ?โณ

290

ทับมา

ทับมา

เมือง

ระยอง

พระมหาประภาส จน?ทวณ?โณ

291

คลองตากวา

ชากพง

แกลง

ระยอง

พระชาตรี เขมจิต?โต

292

แสนสุข

แสนตุ้ง

เขาสมิง

ตราด

พระธรรมธรอนันต์ ปุ???กาโม

293

นนทรีย์

นนทรี

บ่อไร่

ตราด

พระอธิการคมสันต์ ฐิตโสภโณ

294

บ่อพลอย

บ่อพลอย

บ่อไร่

ตราด

พระสมุห์สวงค์ ป???????าทีโป

295

หนองรี

พนมสารคาม

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

พระณรงค์ศักดิ์ วิสุท?ธสีโล

296

บึงกระจับ  

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

พระเจือ สุภโร

297

ประสิทธิเวช

บางปลากด

องครักษ์

นครนายก

พระครูสอาด ปิยปุต?โต
          พระจรัญ อุปคุต?โต

298

อรุณฉายาราม

บางปลากด

องค์รักษ์

นครนายก

พระสกล ตน?ติปาโล

299

เกาะทอง

สาลิกา

เมือง

นครนายก

พระมหาประเสริฐ ภท?ราวุโธ

300

หนองรี

บ้านพร้าว

บ้านนา

นครนายก

พระอธิการไพโรจน์ จน?ทสุท?โธ

301

เขาเพิ่มศรีสว่าง

บ้านนา

บ้านนา

นครนายก

พระอธิการสุวรรณ สุคารโว

302

ศรีนาวา

ศรีนาวา

เมือง

นครนายก

พระสมศักดิ์ สิริภท?โณ

303

เจดีย์ทอง

ท่าช้าง

เมือง

นครนายก

พระวรเทพ จารุธม?โม
          พระสมยศ ปุ??กโล

304

วังไทร

เขาพระเขต 1

เมือง

นครนายก

พระสำรวน ?านกโร

305

สมบูรณ์สามัคคี

เขาพระเขต 2

เมือง

นครนายก

พระครูมานิตสมณคุณ
          พระทองสุข สุชาโต

306

โพธิ์งาม

สาริกาเขต 2

เมือง

นครนายก

พระครูใบฎีกาสุมนตร์

307

พราหมณ์มณี

สาลิกาเขต 1

เมือง

นครนายก

พระครูโสภณพรหมคุณ

308

ศรีจุฬา

ศรีจุฬา

เมือง

นครนายก

พระครูสิริพัฒนธำรง

309

หนองเตย

พรหมณี

เมือง

นครนายก

พระครูเทวธรรมสุนทร

310

ไม้รวก

ป่าขะ

บ้านนา

นครนายก

พระครูอาทรกันตธรรม

311

ทางกระบือ

บ้านพร้าว

บ้านนา

นครนายก

พระครูอดิสัยกิจจาทร
          พระทองสุก ฐิตธม?โม

312

สมอบุญคง  

บ้านนา

นครนายก

พระครูกิตติคุณพิพัฒน์
          พระวินัย มหาป??โญ

313

เลขธรรมกิตติ์  

บ้านนา

นครนายก

พระไพรัตน์ ปภากโร

314

เขาคอก

บ้านพร้าวเขต 1

บ้านนา

นครนายก

พระครูวิบูลวุฒิกิจ

315

กุฎีเตี้ย

อาษา

บ้านนา

นครนายก

พระครูรัตนธรรมประยุต

316

โพธิ์แก้วเบญจธาราม

บ้านพริก

บ้านนา

นครนายก

เจ้าอธิการสิน อาจารสม?ปน?โน

317

วังบัว

พิกุลออก

บ้านนา

นครนายก

พระครูวรปัญญากร

318

พระโต

อาษา

บ้านนา

นครนายก

พระครูธีรธรรมวิจิตร

319

ท่าแดง

ปากพลี

ปากพลี

นครนายก

พระครูพิพัฒนพิธาน

320

จินดาราม

เกาะหวาย

ปากพลี

นครนายก

พระครูศีลสังวรานุยุต

321

แขมโค้ง

ท่าเรือ

ปากพลี

นครนายก

พระครูโกศลวัชรกิจ

322

เลาคา

นาหินลาด

ปากพลี

นครนายก

พระครูปุ???ากรวิวัฒน์

323

เชี่ยวโอสถ

บางปลากด

องครักษ์

นครนายก

พระครูศาสนธรรมโกศล

324

เตยน้อย

บางลูกเสือ

องครักษ์

นครนายก

พระครูพิศิษฎ์กิจจาทร

325

อำภาคีรีวงศ์  

องครักษ์

นครนายก

พระครูศิริวงษ์วิวัฒน์ ภูริทต?โต

326

โพธิ์แทน

บางปลากด

องครักษ์

นครนายก

พระครูอาทรโพธยานุกูล

327

ปากคลองพระอาจารย์

บางลูกเสือ

องครักษ์

นครนายก

พระอธิการบุญเหลือ

328

หนองทะเล

ดงขี้เหล็ก

เมือง

ปราจีนบุรี

พระครูอุดมธรรมาภินันท์

329

หลวงบดินทร์เดชา

เมืองเก่า

กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

พระประภาส ปภาโส

330

หนองติม

ทัพราช

ตาพระยา

สระแก้ว

พระครูสิริจันโทภาส

331

มุจลินทาราม

วัฒนานคร

วัฒนานคร

สระแก้ว

พระมหาเสริมศักดิ์ ป???าวุฑโฒ

332

โคคลาน

โคคลาน

ตาพระยา

สระแก้ว

พระอธิการบุญส่ง ?าณกโร

333

โคกมะกอก

เขาสามสิบ

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว

พระครูสุธรรมรัตน์

334

คลองสิบสาม

เขาสามสิบ

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว

พระใบฎีกาน้อย สิริธโร

335

สว่างอารมณ์

ขุนแก้ว

นครชัยศรี

นครปฐม

พระผจญ สน?ตจิต?โต

336

ห้วยจระเข้

พระปฐมเจดีย์

เมือง

นครปฐม

พระดำรงค์ศักดิ์ ธม?มธโร
          พระประภาส สุน?ทโร

337

เทพนิมิต

ศาลายา

พุทธมณฑล

นครปฐม

พระครูนิมิตกัลยาณวัตร
          พระกิจเจริญ กิต?ติสาโร
          พระพล ขน?ติสาโร
          พระทองพูน ฐิติ?าโณ

338

บ้านถ้ำ

เขาน้อย

ท่าม่วง

กาญจนบุรี

พระจำเนียร ปสน?โน
          พระมหาปราโมทย์ ปโมหิโต

339

ราษฎร์ประชุมชนาราม

ท่ามะขาม

เมือง

กาญจนบุรี

พระวรวิทย์ วิทยสินธนา

340

ดงสัก

พงตึก

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

พระน้อย ?านวโร

341

หนองนางเลิ้ง

ดอนแสลบ

ห้วยกะเจา

กาญจนบุรี

พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์

342

วังผาแดง

นาสวน

ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี

พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์
          พระวสวัตต์ อาทโร
          พระปิติภูมิ จน?ทวํงโส
          พระชูศักดิ์ จารุวณ?โณ

343

เขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

ช่องสะเดา

เมือง

กาญจนบุรี

พระสถาพร ป???าสโร

344

สามชุก

สามชุก

สามชุก

สุพรรณบุรี

พระครูสุวรรณวิจิตร

345

วังสำเภาล่ม

นางบวช

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

พระปลัดประจักษ์ อุต?ตมป??โ?

346

หนองวัลย์เปรียง

ทุ่งคอก

สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี

พระอธิการสมาน พารโท
          พระประทีป สุเมโธ

347

สามจุ่น

ดอนปรู

ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี

พระครูสมุห์ปัญญา ฐิตป??โ?

348

ปากดงท่าศาล

เขาดิน

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

พระสนอง เตชสาโร

349

นางบวช

นางบวช

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ
          พระทัศนัย วชิร?าโณ

350

สองพี่น้อง

ต้นตาล

สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี

พระมหาสมชาย ทต?ตชีโว

351

สระพังลาน

สระพังลาน

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

พระครูเทพสุวรรณธัช
          พระเทพ กิต?ติปาโล

352

อู่ยา

ดอนกำยาน

เมือง

สุพรรณบุรี

พระบุญส่ง ปภส?สโร

353

สันติการาม

ทุ่งหลวง

ปากท่อ

ราชบุรี

พระมหาธนนชัย ธนป??โ?

354

ป่าพุชะเอม

บ้านบึง

กิ่งอำเภอบ้านคา

ราชบุรี

พระคำนึง สันตุสสะโก

355

ลาดเมธังกร

บางป่า

เมือง

ราชบุรี

พระสุพจน์ ติส?สสํวโร

356

ป่าหนองโกเจริญธรรม

อ่างหิน

ปากท่อ

ราชบุรี

พระครูกันตธรรมาภิรัต

357

สัตตนารถปริวัตร

หน้าเมือง

เมือง

ราชบุรี

พระเมธาวินัยรส

358

ป่าโป่งกระทิง

บ้านบึง

กิ่งอำเภอบ้านคา

ราชบุรี

พระกรีธา เขมกาโม

359

ลุ่มโพธิ์ทอง

หนองขนาน

เมือง

เพชรบุรี

พระครูวัชรโพธิคุณ
          พระสุขสรรติ ปริปุณ?โณ

360

โพธิ์ทัยมณี

บางจาน

เมือง

เพชรบุรี

พระครูกิตติวัชราภรณ์
          พระเพชร วชิรวํโส

361

เขากระปุก

เขากระปุก

ท่ายาง

เพชรบุรี

พระสุจริต ถาวรสท?โธ

362

จันทราวาส

ท่าราบ

เมือง

เพชรบุรี

พระครูวินัยธรชุ่ม พุท?ธ?าโณ

363

อินทาราม

เหมืองใหม่

อัมพวา

สมุทรสงคราม

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ
          พระทรรศนะ โชติธม?โม

364

ป้อมแก้ว

แม่กลอง

เมือง

สมุทรสงคราม

พระครูสมุทรวุฒิคุณ

365

น่วมกานนท์

ชัยมงคล

เมือง

สมุทรสาคร

พระครูต่วน เตชธโร
          พระสุรินทร์ สุริน?โท

366

ประชาสนธิ

ห้วยยาง

ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์

พระสุชาติ สุชาโต

367

นิคมคณาราม

อ่าวน้อย

เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

พระอาจารย์สำเภา จิรธม?โม
          พระสังฆรักษ์ทองพูน จนทวโร
          พระนรินทร์ คณ?ธโก
          พระดาว อาสโภ

368

ท่าหิน  

ฉวี

ชุมพร

พระวินัย ถิรปุ?โ?

369

ธรรมาวุธาราม

กะเปอร์

กะเปอร์

ระนอง

พระครูพิทักษ์รณังคพิสัย
          พระทนงศักดิ์ ป???าคโม
          พระครูพิทักษ์รณังคพิสัย

370

ม่วงก๊อง

พังลา

สะเดา

สงขลา

พระครูสังวรคุณ

371

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมือง

สงขลา

พระมหาชลอ สุเมโธ

372

วิชิตดิตถาราม

อ่าวน้อย

ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี

พระครูประโชตรัตนคุณ

373

วนาราม

โพธิ์เสด็จ

เมือง

นครศรีธรรมราช

พระสามารถ ภูริจิต?โต

วัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์ 373 ศูนย์ พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 480 รูป

กลับหน้าหลัก

Copyright @ Ministry of Education, THAILAND
ที่มาของข้อมูล : นางจรวยพร ธรณินทร์
รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี (7 ม.ค. 2545)
หน่วยงาน :   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643  โทรสาร  281-8218   

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th