สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้ อปท.
ประจำปีงบประมาณ 2544 ของ สำนักงบประมาณ

1. กิจกรรมลักษณะดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

1.1 การดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

-   ส่วนราชการแจ้งพื้นที่ / หน่วย / วงเงิน ให้ อปท. และ จว. ทราบ โดยใช้แบบ สงป. ถ. 1 ภายใน ต.ค. 2544
-   ส่วนราชการจัดทำแบบรูปและรายการก่อสร้างและประมาณราคาแจ้ง อปท. ใน พ.ย. 2544
-  อปท. จัดซื้อจัดจ้างตามรายกากรและวงเงินตามอำนาจและระเบียบพัสดุของ อปท. (ยกเว้นงานบริการสาธารณะ ปี 2545 ไม่จำกัดวงเงิน)   หากทำไม่ได้ให้ อปท. อื่น หรือส่วนราชการดำเนินการเแทน   โดยสภาท้องถิ่นยินยอม, ต้องมอบแทนภายใน มี.ค. 2545   ตามระเบียบพัสดุของราชการ หากให้ส่วนราชการดำเนินการแทน
-   ให้ส่วนราชการ / ผู้ว่าราชการ   ส่งผู้แทน เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างและมีผู้แทนประชาสังคม / หมู่บ้าน / เมืองด้วย
-  อปท. ต้องเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
-  อปท. รายงานผลรายเดือนให้อำเภอ / จังหวัด / ส่วนราชการระดับจังหวัด / คลังจังหวัด ใช้แบบ สงป.ถ.2 ในวันที่ 1 ทุกเดือน, ส่วนราชการจังหวัดส่งกระทรวง ในวันที่ 10 ของทุกเดือน

1.2 การอนุมัติเงินประจำงวด

สงป. จะอนุมัติหมวดเงินอุดหนุนเป็นรายจังหวัด โดยระบุชื่อ อปท. พร้อมวงเงิน

1.3   การโอนและเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด

-   หัวหน้าส่วนราชการ / ผวจ. มีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงตามวงเงินที่ อปท. ได้รับ
-   กรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอำนาจ ผวจ. ดำเนินการแทน ภายในวงเงินและพื้นที่กำหนด, หากต้องเปลี่ยนพื้นที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อปท. เดิมและ ผวจ. ก่อน หากต้องเพิ่มจำนวนคนหรือพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน
-  กรณี อปท. เป็นผู้ดำเนินการแล้วไม่สามารถหาผู้รับจ้าง / ผู้ขาย

1. นำเงินรายได้ของ อปท. มาสมทบ

2. ปรับลดแบบรูปรายการ โดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์และวงเงินเดิม

3. ให้หัวหน้าส่วนราชการกระทำได้โดยมอบอำนาจ ผวจ.

-   การเปลี่ยนแปลงนอกเหนือข้อกำหนด หัวหน้าส่วนราชการต้องขอตกลงกับสำนักงบประมาณ ทุกกรณี
-   รายงานการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง , กตง. ภายใน 15 วัน

1.4 การใช้เงินประจำงวดเหลือจ่าย

อปท. จัดซื้อ / จัดจ้าง มีเงินเหลือจ่ายให้ส่วนราชการ

-   นำไปสมทบรายการของ อปท. ที่ได้รับอนุมัติแล้ว นำไปเพิ่มปริมาณ / รายการ / กิจกรรมใหม่ที่อยู่ในอำนาจของส่วนราชการและอยู่ในแผนพัฒนา อปท. โดยให้ อบต. / เทศบาล / อบจ. ดำเนินการ   โดยได้รับความยินยอมจาก อปท. เดิมและไม่ก่อหนี้ผูกพัน
-   ท้องถิ่นไม่ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่าย ให้กรมนำมากำหนดรายการ / กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ให้ อปท. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยอธิบดีมอบอำนาจ ผวจ. เป็นผู้ดำเนินการแทน
-   กรณีเงินเหลือจ่ายโครงการนมและจัดการศึกษาก่อนประถม ให้ อปต. นำมาขยายผลและเป้าหมายเดิม แต่ต้องไม่ก่อหนี้
-  ให้ ผวจ. รายงานการนำเงินเหลือจ่ายประจำงวดไปใช้ต่อ สงป. กรมบัญชีกลาง , กตง. กรมภายใน 15 วัน
2. กิจกรรมลักษณะการดำเนินงานอื่นๆ

1. กรมพัฒนาชุมชน

- ให้ กพช. เป็นผู้ดำเนินการ โดย อปท. เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอาชีพ , การฝึกอบรม , นม , อาหารกลางวัน , จัดซื้ออุปกรณ์

2. กรมการศาสนา

- โครงการศูนย์อบรมเด็กระดับก่อนประถมและนม ให้กรมศาสนาเป็นผู้บริหาร   โดยมีผู้แทน อปท.เข้าร่วม

3. สปช.

- การจัดการศึกษาก่อนประถม ให้ อปท. เป็นผู้บริหาร โดยมีผู้แทน สปช. เข้าร่วม

4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ โครงการอาหารเสริมนม

5. โครงการอาหารกลางวัน

- สป.ศธ. นำงบประมาณไปสมทบกับเงินกองทุนอาหารกลางวันมาดำเนินการ ให้ อปท. มอบและกำกับให้โรงเรียนดำเนินการ
- ตำรวจ + สช. + กรมการศาสนา ให้กรมทำตามเดิม
- กรมประชาสงเคราะห์ ให้ใช้หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ 1)

6. การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพของกรมประชาสงเคราะห์

- ให้ อปท. ดำเนินการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์

7. การอนุมัติเงินประจำงวด

- สงป. อนุมัติเป็นรายจังหวัด

8. การใช้เงินเหลือจ่าย

- ให้นำไปขยายผล / เพิ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ต้องไม่ก่อหนี้ผูกพัน

9. การเบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์

10. การรายงาน   ผู้ดำเนินงานต้องเป็นผู้รายงาน และรายงานกระทรวงภายในวันที่ 10   การดำเนินงานที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณ + ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

   
   

back.gif (2747 bytes)

Copyright @ Ministry of Education, THAILAND
ที่มาของข้อมูล : นางจรวยพร ธรณินทร์
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี (26 พ.ย. 2544)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล    กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th