title_po.jpg (10135 bytes) 

pic-reform.jpg (36601 bytes)

bar_blue2.jpg (1657 bytes)


poli1.jpg (4202 bytes)
    
   Star00.gif (4371 bytes) การปฏิรูปการศึกษา
             1. ผลักดันให้มีการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
             2. จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
                   2.1   กำหนดกรอบการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา 13 ด้าน
                   2.2   ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา
                           usm.gif (70 bytes) การจัดการศึกษาพื้นฐาน  12 ปี
                           usm.gif (70 bytes) การจัดการศึกษาอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา
                           usm.gif (70 bytes) การส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
                           usm.gif (70 bytes) การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
                           usm.gif (70 bytes) การปฏิรูปการเรียนรู้หลักสูตรและเทคโนโลยี
                           usm.gif (70 bytes) การประกันคุณภาพ
                           usm.gif (70 bytes) การปฏิรูปแผนบริหาร
                           usm.gif (70 bytes) การปฏิรูปครูและบุคลากร
                           usm.gif (70 bytes) การส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                           usm.gif (70 bytes) การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น
                           usm.gif (70 bytes) การจัดการศึกษาเด็กพิการ   ด้อยโอกาส  และเด็กพิเศษ
                           usm.gif (70 bytes) การส่งเสริมการกีฬา
                           usm.gif (70 bytes) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

rtorch.gif (8308 bytes)poli2.jpg (4482 bytes)rtorch.gif (8308 bytes)
      
1. ปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็ก
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะป้องกันสิทธิประโยชน์ของเด็ก
เป็นกรณีเร่งด่วน อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญดังนี้  
            
1.1   ลดภาระค่าใช้จ่ายของเด็กและผู้ปกครอง
                    -   นโยบายลดราคา/ ตรึงราคาหนังสือเรียน   โดยมีแนวทางที่จะช่วยเหลือใน
ด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง   โดยการลดราคาหนังสือเรียนบางประเภท     และตรึงราคา
หนังสือเรียนไม่ให้สูงขึ้นกับหนังสือเรียนบางประเภทกับหนังสือเรียนบางประเภทที่ไม่
สามารถลดราคาลงได้   พร้อมกันนี้ยังมีนโยบายที่จะปรับปรุงการพิมพ์หนังสือให้แยกจาก
แบบฝึกหัด   เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดเงินในการซื้อหนังสือและให้รุ่นน้องใช้ต่อไปได้
                   ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ขึ้นราคาหนังสือ   ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่จะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความ
เดือนร้อน       จึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนโยบายในการลดราคาหนังสือและตรึง
ราคาหนังสือ   และถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการลดราคาหนังสือกับหนังสือทุกประเภทให้ได้
มากที่สุด   เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในเศรษฐกิจยุคปัจจุบันนี้
            
1.2   ป้องกันการทุจริตงบประมาณทางการศึกษา
                     -   โครงการนมโรงเรียน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของเด็กไทยกับเศรษฐกิจทุกวันนี้     โดยเฉพาะเด็กที่ยากจนและอยู่ห่างไกล
ความเจริญ   ทำให้เด็กต้องประสบกับปัญหาการขาดสารอาหาร   ดังนั้นจึงมีนโยบายจัดตั้ง
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กไทยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และเจริญเติบโตเต็มที่
                    แต่ในตอนนี้องค์การอาหารและยา (อ.ย.)     ได้รับการร้องเรียนจากหลายฝ่าย
เกี่ยวกับโครงการนมโรงเรียนว่าขาดมาตรฐาน   ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบ
ตามที่ร้องเรียนมา     ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเป็นห่วงเนื่องจากทำ
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อหวังให้เกิดประโยชน์กับเด็กไทยมากที่สุด   ดังนั้นจึงมีการป้องกันการ
ทุจริตนมโรงเรียน   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
                     -   ติดตามผลงบมิยาซาวา
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      มีความเป็นห่วงครูซึ่งจ้างจากเงิน
มิยาซาวาซึ่งมีระยะเวลาในการจ้าง   และเมื่อหมดระยะเวลาจ้างแล้วก็จะทำให้เกิดการว่าง
งานขึ้นอีกมาก   ดังนั้นจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ   เพื่อขยายระยะเวลาทำงานให้เพิ่มขึ้น
                     ดังนั้นจึงมีการติดตามผลมิยาซาวา   เพื่อให้การใช้จ่ายเงินจากงบมิยาซาวาเป็น
ไปอย่างถูกต้อง   เหมาะสม   มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน   เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
            
1.3   กระจายเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการใช้คืนของนักเรียน
                     การกระจายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการใช้คืนของนักเรียนกำลังประสบ
ปัญหาว่านักเรียนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง        เนื่องจากประสบกับปัญหาสภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ำ     ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      จึงเห็นสมควรให้มีการ
ประนอมหนี้   เพื่อแก้ปัญหาให้กับเด็กที่ยังหางานทำไม่ได้เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นอกจากนี้
มีการจัดหางบประมาณมาเพิ่มเติม  สำหรับเด็กที่จะมาขอกู้ยืมเงินในรุ่นต่อไป   ทั้งนี้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจจริงในการกระจายเงินให้กองทุนกู้ยืมเพื่อให้เด็ก
สามารถกู้ยืมกันได้อย่างทั่วถึง
            
1.4   ดูและสวัสดิภาพเด็กนักเรียน
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการดูแลสวัสดิภาพเด็กนักเรียน
ดังนี้
                     - คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก   ลงโทษครูหรือผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
                     - ป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็ก   ซึ่งปัญหานี้จะนำไปสู่การทำลายขวัญ
ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทั่วไปที่ทราบข่าว   ซึ่งอาจเกิดความไม่สบายใจ ดังนั้นจึงมีการ
ป้องกันปัญหานี้เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุก ๆ ฝ่าย   ช่วยให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ
ในสวัสดิภาพของตนเองยิ่งขึ้น
                     นอกจากนี้ ยังมีโครงการรณรงค์อาชีวศึกษาพัฒนาสังคม   เพื่อให้เด็กอาชีวรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์     สามารถนำความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาใช้ประโยชน์ให้กับ
สังคมต่อไป เด็กจะได้เกิดความรู้สึกที่ดีกับตนเองและกับสังคม
            
1.5 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
                     เป็นนโยบายที่สำคัญข้อหนึ่ง   เนื่องจากเป็นการส่งเสริมพื้นฐานของเด็กในการ
ส่งเสริมกรศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก   ควรมีการส่งเสริมในหลาย ๆ ด้าน   เช่น
                     -   ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรม   เพราะในปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาทางด้าน
วัตถุมากมาย   ดังนั้นทางด้านจิตใจก็ควรมีการส่งเสริมพัฒนาควบคู่กันไปด้วย
                     -   พัฒนาเด็กไทยปี 2000   เนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกเราในยุค
ปัจจุบันนี้   เราจึงควรมีการพัฒนาเด็กไทยให้พร้อมสำหรับนานาประเทศทั่วโลกอยู่เสมอทั้งใน
เรื่องไอคิว  อีคิว   และในเรื่องสุขภาพร่างกาย   รวมทั้งควรปลูกฝังให้เด็กไทยมีความภาคภูมิใจ
และทราบซึ้งในเอกลักษณ์ของชาติ
                    -   จัดนิทรรศการเด็กไทยยุค  IT   เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีความตื่นตัวกับเทคโน
โลยีที่เจริญก้าวหน้า   รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจที่จะไขว่คว้าหาความรู้และข่าว
สารใหม่ ๆ ให้กับตนเอง

       
2. ส่งเสริมสิทธิเด็กและผู้ปกครองให้มีบทบาทในการจัด
การศึกษา

            
4pts06.gif (401 bytes) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก
และผู้ปกครองทางการศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาจัดทำ HomePage ส่วนตัว
เพื่อเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ปกครองและเด็ก   จะทำให้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ
ความคิดเห็น   และสถานการณ์ความเป็นไปของเด็กและผู้ปกครอง
            4pts06.gif (401 bytes) ส่งเสริมบทบาทของสมาคมครูผู้ปกครอง          เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แสดง
ความคิดเห็น   หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์   ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลและความคิดเห็น
อันหลากหลาย

        3.   เด็กอนุบาลคือรากฐานการศึกษาไทย
             aaaleaf13.gif (406 bytes)   จัดทำหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก
                สมเด็กพระเทพฯ   ท่านทรงมีความห่วงใยต่อเด็กในระดับอนุบาล   ซึ่งจะก้าวไปเป็น
อนาคตของชาติ      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรให้มีการดูแลและจัดการ
ศึกษาในระดับอนุบาลอย่างจริงจัง  เพื่อเป็นการปลูกฝังพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก ทั้งนี้ ได้มีนโยบาย
ในการจัดทำหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก
             aaaleaf13.gif (406 bytes)   กำกับดูแลโรงเรียนอนุบาล   และมีการส่งเสริมให้ สปช.   จัดการศึกษาให้กับเด็ก
อนุบาลโดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอย่างจริงจัง   เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีมาตรฐานการ
ศึกษาที่ดีขึ้น

        4.   ยกระดับมาตรฐานการศึกษาในชนบท
             -   ดำเนินการเร่งรัดพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกด้าน   พร้อมออกตรวจเยี่ยมในเขต
ทดลองพิเศษ
             เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดานและ
อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะและความต้องการทางด้านการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป เช่น โรงเรียน
ปอเนาะภาคใต้   โรงเรียนชาวเขาอมก๋อย   โรงเรียนชายแดน   โรงเรียนชนบท    และโรงเรียน
ชาวเล   ให้เป็นไปอย่างเร่งด่วนและทัดเทียมกับผู้อื่น   ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง และเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. การศึกษาที่จัดขึ้นในปีล่าสุดนี้

       5.   พัฒนาการศึกษาแบบพึ่งตนเอง
              การพัฒนาการศึกษาแบบพึ่งตนเองนั้น   เป็นโครงการที่ทำเพื่อให้โรงเรียนกับชุมชน
เกิดความร่วมมือกัน เพื่อทำให้โรงเรียนกับชุมชนมีการประสานงานกันอย่างดี   เพื่อทำให้เกิด
ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง     โรงเรียนจะได้พึ่งพาอาศัยตนเองและเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็น
คุณค่า   เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและภูมิปัญญาท้องถิ่น รัฐมนตรีจึงมีนโยบายให้
             aaaleaf15.gif (420 bytes)   พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการศึกษาและเศรษฐกิจชุมชน
             aaaleaf15.gif (420 bytes)   พัฒนาวิชาชีพ/ เกษตรทฤษฎีใหม่
             aaaleaf15.gif (420 bytes)   พัฒนาหลักสูตร   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             aaaleaf15.gif (420 bytes)   ประกวดอ่านบทอาขยาน
             aaaleaf15.gif (420 bytes)   อาสาพัฒนากีฬา
              นโยบายเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนในแต่ละชุมชน สามารถพึ่งพาอาศัย
ตนเองได้       

                       

bar_blue2.jpg (1657 bytes)
back_b1.jpg (2445 bytes)

bar_blue2.jpg (1657 bytes)