geocities.gif (2470 bytes)edu_08.jpg (5966 bytes)geocities.gif (2470 bytes)

edu_line.gif (3822 bytes)

          คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งได้แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2542   และได้ดำเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทุกหมวด
ทุกมาตรา แบ่งการดำเนินงานเป็นแผนงานหลัก 20 แผนงาน ดังนี้
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 1           การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 2           การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 3           การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 4           ปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 5           จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 6           ส่งเสริมการศึกษาของเอกชน
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 7           ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 8           ส่งเสริมศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 9           ส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬา
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 10         การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 11         งานประกันคุณภาพ
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 12         การเทียบโอนผลการศึกษาทุกระดับการศึกษา
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 13         ปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 14         ปฏิรูประบบบบริหารและการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 15         ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 16         ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 17         ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 18         การประชาสัมพันธ์
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 19         การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          diaor.gif (954 bytes) แผนงานที่ 20         การปฏิรูปการเรียนรู้

edu_line.gif (3822 bytes)
gpa42-26.jpg (1424 bytes)
edu_line.gif (3822 bytes)
Copyright & Copy : 2000   MOENet Thailand Service
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี / (23 ก.ย. 2542)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
ปรับปรุงข้อมูล : 17 มี.ค. 2543
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th
edu_line.gif (3822 bytes)