banner-10.jpg (11941 bytes)
  อ่านแผนงานที่ 11 คลิกที่นี่ค่ะ  อ่านแผนงานที่ 12 คลิกที่นี่ค่ะ  อ่านแผนงานที่ 13 คลิกที่นี่ค่ะ  อ่านแผนงานที่ 11 คลิกที่นี่ค่ะ
edu_line.gif (3822 bytes)

แผนงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ได้กำหนดกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการรวม 10 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี
คือ ปีงบประมาณ 2543 - 2545 ทั้งนี้ กิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี
งบประมาณ 2543 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การจัดทำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การจัดทำคู่มือการสอนกลุ่มวิชา, การจัดทำเอกสาร
ประกอบหลักสูตร, การทดลองรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้, การประชาสัมพันธ์หลักสูตร, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตร, การพัฒนา
บุคลากร, การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการดำเนินการ
         ขณะนี้กรมวิชาการกำลังเร่งดำเนินงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2543
ได้แก่ กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือการสอน
กลุ่มวิชาเอกสารประกอบหลักสูตร การทดลองรูปแบบ ทั้งนี้ จะมีการประกาศหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมตัวโดยจะประกาศในปีการศึกษา
2544   และมีการนำไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2545

edu_line.gif (3822 bytes)
กลับไปอ่านแผนงานที่ 9 ค่ะกลับเมนูเลือกแผนงานค่ะอ่านแผนงานที่ 11 ต่อไปค่ะ
edu_line.gif (3822 bytes)
Copyright & Copy : 2000   MOENet Thailand Service
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี / (23 ก.ย. 2542)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
ปรับปรุงข้อมูล : 17 มี.ค. 2543
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th
edu_line.gif (3822 bytes)