ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา 17 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2541 ตามหลักสูตร ที่เปิดสอนในแต่ละวิทยาลัย และเพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายและหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกของ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพลศึกษา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3. หลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
4. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
5. รายชื่อวิทยาลัยพลศึกษาและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
6. แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก


พัฒนาระบบและนำเสนอโดย
กลุ่มงานสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809,628-5643,628-5644 FAX 281-8218