ปฏิทินภารกิจผู้บริหารระดับสูง
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2542

เวลา รายการ
9.00 น. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมการสัมมนา เรื่อง "การสืบสานมรดก
วัฒนธรรมไทยในทศวรรษนี้" ณ ห้อง Metting Room
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
9.00 น. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและ
นิทรรศการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้อง
แกรนด์นันทนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9.45 น. นายทองคูณ หงส์พันธ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นวิทยากรบรรยาย "การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
รุ่น 11 และ กศ.ปช. รุ่น 1 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
11.00 น. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย
GPA / PR ณ ร.ร.สันกำแพงและโรงเรียนในสังกัด
กรมสามัญศึกษา จ.เชียงใหม่
13.00 น. นายวิชัย ตันศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องวิสัยทัศน์การศึกษาไทย
ในทศวรรษที่ 21 และอภิปรายเรื่อง "ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา" ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1
อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯCopyright & copy; 1999 MOENet ThailandService
ข่าวโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการโทร. 281-6013 , 628-5620 , 628-6179
พัฒนาระบบ และนำเสนอข้อมูล โดยกลุ่มระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th