ปฏิทินภารกิจผู้บริหารระดับสูง
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2542

เวลา รายการ
10.00 น. นายวิชัย ตันศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ เป็นวิทยากร
บรรยาย เรื่อง “สาระสำคัญของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542”
แก่ข้าราชการของ สปจ. สระบุรี ณ ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวาซ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
------ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานเปิดงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุม 2
สถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
------ นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง “แนวคิด
เกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ”
ณ ห้อง 405 ตึก 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯCopyright & copy; 1999 MOENet ThailandService
ข่าวโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการโทร. 281-6013 , 628-5620 , 628-6179
พัฒนาระบบ และนำเสนอข้อมูล โดยกลุ่มระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th