ปฏิทินภารกิจผู้บริหารระดับสูง
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2542

เวลา รายการ
08.00 น.  นายไพบูลย์ เสียงก้อง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปรึกษาหารือ
เรื่อง “การพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์” ณ ห้องรับรอง
รองปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
08.30 น. นายวิชัย ตันศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
เปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการจัดการทำคู่มือการนิเทศ-
การศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ณ รร.นารายณ์ ถ.สีลม
กรุงเทพฯ
09.00 น. นายบุญลือ ทองอยู่   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและ
บรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแนะนำเพื่อขยายผล
โครงการส่งเสริมประสิทธิ์ภาพในส่วนราชการ สป. ณ ศูนย์ฝึกอบรม
สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 11
จ.นครราชสีมา
09.30 น. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วม
การประชุมคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม
ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
10.30 น.  นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง
“บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ”
ณ รร.นารายน์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ
10.45 น. นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง “บทบาทของครูกับการพัฒนาหลักสูตร” ณ รร.โกลเด้นซิตี้
อ.เมือง จ.ราชบุรี
13.00 น.  นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมอภิปราย “ปัญหา
และผลกระทบจากการบริหารการศึกษากระทรวงเดียวกัน ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อ
เนื่อง มศว. ประสานมิตร กรุงเทพฯ
13.30 น. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ร่วมด้วย นายพนม พงษ์ไพบูลย์
และนายไพบูลย์ เสียงก้อง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม-
กระทรวง ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
15.00 น.  นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “ความคาดหวังของ ศธ. ต่อ PCO” ณ ห้องทรายทอง
รร.นิรันดร์แกรนด์ ถ.สุขุมวิท 103 กรุงเทพฯ
19.00 น. นายวิชัย ตันศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการศึกษา
เอกชน” ณ รร.อัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
------ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานเปิดการประชุมสัมมนาปรับกระบวนทัศน์การบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียน ณ รร.ไพลิน จ.พิษณุโลก
------ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และตรวจเยี่ยมการจัดทำ GPA
และ PR ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี, ร.ร.บ้านกร่างพิทยาคม และ
ร.ร. พุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก
------ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.พิษณุโลกCopyright & copy; 1999 MOENet ThailandService
ข่าวโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการโทร. 281-6013 , 628-5620 , 628-6179
พัฒนาระบบ และนำเสนอข้อมูล โดยกลุ่มระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th