รายชื่อผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง โทรศัพท์

นายสุขวิช รังสิตพล MR. SUKAVICH RANGSITPOL รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 280-0306
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ 281-4903
นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ 281-9281
นายจำลอง ครุฑขุนทด รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
นายไพจิต ศรีวรขาน MR. PAIJIT SREEWARAKAN เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ 281-7859
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร MR. SOMPHAT KAEWPIGIT ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ 281-1015
นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ MR. MANOP JARATDAMRONGNITผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ 280-2855
สำนักงานปลัดกระทรวง
นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ MR. SURAT SILPA-ANAN ปลัดกระทรวง 281-6350
นายพนม พงษ์ไพบูลย์ MR. PANOM PONGPAIBOON รองปลัดกระทรวง 281-6306
นายสุวิทย์ วิสุทธิสิน MR. SUVID VISUDDHISIN รองปลัดกระทรวง 282-8578
นายอาทร จันทวิมล MR. ARTORN CHANDAVIMOL รองปลัดกระทรวง 282-1513
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ MRS. SAVITRI SUWANSATHIT รองปลัดกระทรวง 282-9719
นายวีระ บำรุงรักษ์ MR. WIRA BAMROONGRAKS ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2847
นายบุญลือ ทองอยู่ MR. BOONLUR TONG-YOO ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2882
นายไพบูลย์ เสียงก้อง MR. PAIBOON SIENGKONG ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2848
นายปรุง พวงนัดดา MR. PROONG PUANGNADDA ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2854
นายจำรัส นองมาก MR. CHAMRAT NONGMAK ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2885
นายพิภพ กาญจนะ MR. PHIPOB KANJANA ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2852
นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ MR. SUWAT NGERNCHAM ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2853
ว่าที่ ร.ต.เจริญ การุญ SUB LT. CHAREON KARUN ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2850
นางพรนิภา ลิมปพยอม MRS. PORNNIPHA LIMPAPHAYOM ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2849
นายนิคม มูสิกะคามะ MR. NIKOM MUSIGAKAMA ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2846
นายเซ็น แก้วยศ MR. SEN KEOYOTE ผู้ตรวจราชการกระทรวง 280-2886
นายทองคูณ หงส์พันธุ์ MR. THONGKOON HONGPAN ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายเดชา ทองสุวรรณ MR. DECHA THONGSUWAN ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 282-5582
นายจรวย หนูคง MR. CHARUAY NOOKONG ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 282-2668
นายจำลอง นักฟ้อน MR. JUMLONG NUGFORN ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม 282-0995
นายชูเฉลิม ไชยเสนา MR. CHOOCHALERM CHAIYASENA ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 282-1329
นายประเสริญ รัตนะรัต MR. PRASERN RATANARAT ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน 282-8813
นายมนตรี สิงหบุตร MR. MONTRI SINGHABUTR ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนฯ สป. 282-0016
นายซ้อน สอนดี MR. SONT SONDEE ผู้อำนวยการกองกลาง สป. 281-1753
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ MR. BOONRAT WONGYAI ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป. 281-6034
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร MR. PRASERT KAEWPETCH ผู้อำนวยการกองคลัง สป. 280-2940
นายประสาน สาระทัน MR. PRASARN SARATHANA ผู้อำนวยการกองตรวจและรายงาน สป. 282-0974
นายสุทัศน์ ทิวทอง MR. SUTHADNA TEWTHONG ผู้อำนวยการกองนิติการ สป. 280-4261
นางดวงทิพย์ สุรินทาทิพย์ MRS. DUANGTIP SURINTATIP ผู้อำนวยการกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 282-6795
นายปราโมทย์ เจนการ MR. PRAMOTE JANEKARN ผอ.สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สป. 321-285
นายอธิปัตย์ คลี่สุนทร MR. ATHIPAT CLEESUNTORN ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สป. 281-9809
นายประทีป เอี่ยมศิริ MR. PRATEEP IAMSIRI ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษ สป. 282-8586
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สป. 281-7041
นายวรวิทย์ จินดาพล ผอ.ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สป. 281-7041
นายประเสริญ รัตนะรัต MR. PRASERN RATANARAT ผอ.ส่วนพัฒนานโยบาย สป.
นายวิมล เต่ากล่ำ MR. VIMOL TAUKLUM ผอ.ส่วนแผนงานและโครงการ สป.
นายเสรี นุ่มหอม MR. SERI NOOMHOM ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการฯ สป. 281-9752
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 280-0309
กรมการศาสนา
นายถวัลย์ ทองมี MR. TAWAN TONGMEE อธิบดีกรมการศาสนา 281-6520
นายจำรัส สุดานิช MR.CHAMRAS SUDANICH รองอธิบดีกรมการศาสนา 281-6510
นายธรรมนูญ วิสัยจร MR. THUMMANOON VISAIJARA รองอธิบดีกรมการศาสนา 282-2436
นายอุดม สุขสุวรรณ MR. UDOM SUKSUWAN รองอธิบดีกรมการศาสนา 281-4798
นายสำรวย สารัตถ์ MR. SAMRUAY SARAT เลขานุการกรม ศน. 282-6134
นายบุรี แก้วเล็ก MR. BUREE KAEWLEK ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ศน. 441-9009
นายมานะ มโนรมย์ MR. MANA MANOROM ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ ศน. 281-0308
นายมาณพ พลไพรินทร์ MR. MANOPE PHONPHAIRIN ผู้อำนวยการกองศาสนศึกษา ศน. 282-2864
นางจุฬารัตน์ บุณยากร MRS. CHULARATANA BOONYAGORN ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ ศน. 281-5626
นางบุญศรี พานะจิตต์ MRS. BOONSRI PANAJITTA ผู้อำนวยการกองแผนงาน ศน. 282-2863
นายสุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ MR. SUTHIPONG TANTAYAPISARNSUTHผอ.สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ศน. 281-2640
นายสมพงศ์ รัชโน MR. SOOMPONG RACHANO ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ศน. 282-2865
สถาบันราชภัฏ
นายจรูญ ชูลาภ MR. CHAROON SOOLAP เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 280-3515
นายถนอม อินทรกำเนิด MR. TANOM INTARAKUMNERD รองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 280-3502
นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ MR. SAWAT ODOMPOCH รองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 280-4951
ว่าที่ ร.ต.โกสินทร์ รังสยาพันธ์ SUB LT. KOSIN RANGSAYAPAN รองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 280-3463
นายนิทัศน์ เพียกขุนทด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สรภ. 282-0241
นายประเสริฐ ตันสกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สรภ. 280-0885
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล MRS. SIVIKA MEKTAVATCHAIKULเลขานุการกรม สรภ. 282-9001
นายดิเรก พรสีมา MR. DIREK PORNSIMA ผู้อำนวยการกองแผนงาน สรภ. 281-7257
นายเชี่ยวชาญ เพชรจรัส MR. CHEOCHAN PETJARAS ผู้อำนวยการกองคลัง สรภ. 282-2575
นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง MR. POLLASANHA POSITONG ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิทยฐานะครู สรภ. 282-2570
นายวิชิต สุวรรณรัตน์ MR. VICHIT SUWANARAT ผู้อำนวยการกองการฝึกหัดครู สรภ. 282-0846
นางประดิษฐา พรรธนะแพทย์ MRS. PRADITTA PARTANAPAT ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ สรภ. 281-9402
นายสุรศักดิ์ หลาบมาลา MR. SURASUGDI LABMALA หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สรภ. 281-6864
นายประเสริฐ จริยานุกูล MR. PRASERT CHARIYANUKUL ผอ.การเจ้าหน้าที่ สรภ.ล 282-2513
นางอัจฉรา ตวันฉาย MRS. ADCHARA TAWANCHAYA หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สรภ. 280-4950
กรมวิชาการ
นายสงบ ลักษณะ MR. SANGOB LAKSANA อธิบดีกรมวิชาการ 281-6176
นายสมาน ชาติยานนท์ MR. SMAN CHATIYANONDA รองอธิบดีกรมวิชาการ 280-3802
นายสมยศ มีเทศน์ MR. SOMYOT MEETET รองอธิบดีกรมวิชาการ 280-3803
นางอรนุช .ธีรทีป ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาเครื่องมือ วก. 282-5460
นายประสาท สอ้านวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาหลักสูตร วก. 390-2328
นางสุภรณ์ สภาพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาหนังสือ วก. 280-0837
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาสื่อฯ วก. 282-9215
นายวัลลภ กันทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยการศึกษา วก.
นายมะเดื่อ เสมา MR. MADUA SEMA เลขานุการกรมวิชาการ 282-2592
นางมัลลิกา นิตยาพร MRS. MALLIKA NITAYAPHORN ผอ.สำนักงานทดสอบทางการศึกษา วก. 282-2861
นางอารีรัตน์ วัฒนสิน MRS. ARREERAT WATTANASIN ผู้อำนวยการกองศูนย์พัฒนาหลักสูตร วก. 391-0358
น.ส.อรุณศรี อนันตรศิริชัย MISS ARUNSRI ANANTRASIRICHAI ผู้อำนวยการกองวิจัยทางการศึกษา วก. 281-2724
นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา MISS EARBBOON SUTHIPRAPA ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหนังสือ วก. 282-8752
น.ส.อาภา ถนัดช่าง MISS ARPA THANADCHANG ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาฯ วก. 390-2330
กรมพลศึกษา
นายกว้าง รอบคอบ MR. KWANG ROBKOB อธิบดีกรมพลศึกษา 215-3788
นายทรงสวัสดิ์ ไวชมภู MR. SONGSWARD WICHOMPOO รองอธิบดีกรมพลศึกษา 214-0138
นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ MR. TAWEESAK SUKSAWAS รองอธิบดีกรมพลศึกษา 214-4320
นายสุวรรณ กู้สุจริต MR. SUWAN KOOSUJARIT รองอธิบดีกรมพลศึกษา 214-4523
นายวายุ พยัคฆันตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พล. 216-9656
นายเสถียร สภาพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พล. -
นายนิคม จารุมณี MR. NICOM CHARUMANEE เลขานุการกรม พล. 214-4320
นางสมสิริ นุตาคม MRS. SOMSIRI NUTAKOM ผู้อำนวยการกองยุวกาชาด พล. 214-2117
นายประดับ แก้วผลึก MR. PRADUB KEAWPALUK ผู้อำนวยการกองลูกเสือ พล. 215-3539
นายประมวล เสนาฤทธิ์ MR. PRAMUAN SENARITH ผู้อำนวยการกองแผนงาน พล. 214-1338
นายประกิต วิสุทธาธรรม MR. PRAKIT VISUDHADHUM ผู้อำนวยการกองคลัง พล. 214-4216
นายวิชิต ชี้เชิญ MR. VICHIT CHEECHUEN ผู้อำนวยการกองสารวัตรนักเรียน พล. 215-3537
นายสมศักดิ์ ศิริอนันต์ MR. SOMSAK SIRIANUNT หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ พล. 214-4206
ผอ.สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพฯ พล. 214-0126
นายพิทักษ์ มังกรไชยา MR. PHITAK MUNGKORNCHAIYAผอ.สำนักการกีฬา พล. 214-0200
กรมศิลปากร
นายสมคิด โชติกวณิชย์ MR. SOMKID CHOTIGAVANIT อธิบดีกรมศิลปากร 221-4817
นายกนก บุญโพธิ์แก้ว MR. KANOK BOONPOKAEW รองอธิบดีกรมศิลปากร 222-3849
นายภิรมย์ จีนะเจริญ รองอธิบดีกรมศิลปากร 222-3831
นายฐิติ บูรณกรรมโกวิท MR. THITI BURAKAMKOVIT รองอธิบดีกรมศิลปากร 226-5535
นายเสรี หวังในธรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคีตศิลป 224-1344
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาเอกสารและหนังสือ 223-0977
ร.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ 222-3209
นายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 224-1336
นายนพวัฒน์ สมฟื้น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านช่างศิลปไทย 01-9206674
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ MR. VIRA ROJPOJCHANARAT เลขานุการกรม ศก. 221-0628
นางธารา กนกมณี MRS. THARA KANOKMANI ผู้อำนวยการกองหอสมุดแห่งชาติ ศก. 281-0263
นางกนกพร อรรคราภรณ์ MRS. KANOKPORN AKARAPORN ผู้อำนวยการกองคลัง ศก. 221-5856
นายสุมน ขำศิริ MR. SUMON KHAMSIRI ผู้อำนวยการสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ ศก. 224-1394
นางสาวศิวะลีย์ ภู่เพ็ชร MISS SIVALEE POOPETCH ผอ.กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ศก. 282-0310
นายอารักษ์ สังหิตกุล MR. ARAK SUNGHITAKUL ผู้อำนวยการกองศิลปศึกษา ศก. 224-4704
นางกุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี MRS. KULPANTHADA JANPOSRI ผู้อำนวยการกองจดหมายเหตแห่งชาติ ศก. 281-6947
นายจำลอง สมวงศ์ MR. JAMLONG SOMWONGSE ผู้อำนวยการกองแผนงาน ศก. 282-0897
นายนิมิต บุญศรี MR. NIMIT BOONSRI ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ศก. 225-3029
นายประโชติ สังขนุกิจ MR. PRACHOTE SANGKHANUKIT ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ฯ ศก.281-6750
กรมสามัญศึกษา
คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ KHUNYING SOMCHINTANA BHAKSRIWONG อธิบดีกรมสามัญศึกษา 281-2016
นายวีระ บุญยะนิวาศ MR. WEERA BOONYANIWAS รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา 282-7295
นายสมานจิต ภิรมย์รื่น MR. SMARNCHIT PIROMRUEN รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา 281-6317
นายสวาท ภูคำแสน MR. SAWART PHUKHAMSAEN รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา 282-7295
นายสมเชาว์ เกษประทุม MR. SOMCHAO KESPRATOOM รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา 281-0484
ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมสามัญศึกษา 282-6396
นายวินัย พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมสามัญศึกษา 282-6396
นายสมพล ตันติสันติสม MR.SOMPHON TANTISANTISOM เลขานุการกรม สศ. 282-2566
นายวิเชียร อนันต์มหพงศ์ MR. VICHIAN ANANMAHAPONG ผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ สศ. 282-2856
นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ MR. ASWIN WANWINWASARA หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สศ. 281-6420
นายปรีชา สนแจ้ง MR.PREECHA SONCHENG ผอ.สามัญศึกษากรุงเทพมหานคร สศ. 282-3834
นายเกรียงศักดิ์ จรัณยานนท์ MR. KRIANGSAK CHARANYANOND ผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้าง สศ. 282-2718
นายสมชาติ รัตนถาวร MR. SOMCHART RATANATHAWORN ผอ.กองพัสดุและอุปกรณ์การศึกษา สศ. 281-8270
นายปัญญา วงศ์กุหมัด MR.PUNYA WONGKUMUD ผู้อำนวยการกองคลัง สศ. 281-0895
นายวิรัช บุญนำ MR. WIRAT BOONNUM ผู้อำนวยการกองแผนงาน สศ. 282-2899
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สศ. 282-9657
นายวินัย วิไลลักษณ์ MR. WINAI WILAILAK ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา สศ. 282-1897
นางศรีสุพาทย์ มังกรศักดิ์สิทธิ์ MRS. SRISUPHAT MANGKORNSAKSIT หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สศ. 282-6638
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นายโกวิท ประวาลพฤกษ์ MR. KOWIT PRAVALPRUK เลขาธิการ กช. 280-0810
นางจรวยพร ธรณินทร์ MRS.CHARUAYPON TORRANIN รองเลขาธิการ กช. 282-6840
นายอำนาจ สวัสดิวงษ์ MR. AMNAJ SAWATDIWONG รองเลขาธิการ กช. 281-6036
นายชลอ กองสุทธิ์ใจ MR. CHALOR KONGSUTJAI รองเลขาธิการ กช. 281-7079
นายทวี อาธีรพรรณ MR. TAWEE ARTHEERAPHAN เลขานุการกรม สช. 282-8655
นางมาลินี นิ่มเสมอ MRS. MALINEE NIMSMER ผอ.กองกองทุนและสวัสดิการ สช. 282-9577
นางสาวลำพู ประยูรหงษ์ MISS LAMPOO PRAYURAHONG ผอ.กองโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 282-8651
นางสาวพจนา ว่องตระกูล MISS POJANA WONGTRAKOOL ผอ.กองโรงเรียนอาชีวศึกษา สช. 282-8653
นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย MISS ORAWAN SOONTHONCHI ผอ.กองนโยบายและแผน สช. 281-7112
นายอารมณ์ จินดาพันธ์ MR. AROM CHINDARPAN ผอ.โรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. 282-9634
นายอนุสรณ์ ไทยเดชา MR. ANUSORN THAIDECHA ผู้อำนวยการกองทะเบียน สช. 282-9572
นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธ์ MRS. RAPEEPHAN EIGSUPAPAN หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สช. 282-3183
นายประดิษฐ์ สังขะวิชัย MR. PRADIT SANGHAVICHAI ผอ.กองส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สช. 282-3185
กรมอาชีวศึกษา
นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ MR. TONGYOO KAEWSAIHA อธิบดีอาชีวศึกษา 280-1252
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ MR. VEERASAK WONGSOMBAT รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 280-1830
นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 280-3477
นายสุทธิ ผลสวัสดิ์ MR. SUTTHI POLSAWARD รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 280-1832
นายภัทรชัย ธีรภัทรสกุล MR. PATTARACHAI TEERAPATSAKUL เลขานุการกรม อศ. 281-6450
นายสุเทพ ภิรมย์ราช MR. SUTHEP PIROMRAJ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ อศ. 280-254
นายประสิทธิ์ พร้อมมูล MR. PRASIT PROMMOON ผอ.กองวิทยาลัยเทคนิค อศ. 282-2551
ผอ.กองวิทยาลัยเกษตรกรรม อศ. 281-2865
นางสุมาลย์ จันทร์งาม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อศ. 280-2950
นายบุญชู มูลพินิจ MR. BOONCHU MOONPINIT ผู้อำนวยการกองแผนงาน อศ. 280-2945
นายพิทยา สราญรมย์ MR. PITAYA SARANROM ผอ.กองออกแบบและก่อสร้าง อศ. 280-1255
นายอัมพร ภักดีชาติ ผอ.กองการศึกษาอาชีพ อศ. 282-2435
นายเสรี บุญญกาศ MR. SERI BOONYAKART ผอ.สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา อศ. 510-0311
นางสุขจิตต์ บุญประสม MRS. SUKCHIT BOONPRASOM ผู้อำนวยการกองคลัง อศ. 280-1253
นางจิระพันธ์ เสมาทอง MRS. JIRAPAN SEMATHONG ผอ.กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา อศ. 282-0855
นายบุญชุม เปียแดง MR. BUNCHOOM PIADANG ผอ.บริการเครื่องจักรกล อศ. 510-9553
นายสงวน บุญปิยทัศน์ MR. SANGUAN BOONPIYATHUD หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ อศ. 282-9352
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นายวินิจ โชติสว่าง MR. WINIT CHOTSAWANG อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 282-3848
นายศักดิ์ กองสุวรรณ MR. SAK KONGSUWAN รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รม. 280-1332
นางอมรรัตน์ เจริญชัย MRS. AMORNRAT CHAREONCHAI รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมทั่วไป รม. 577-2357
นายชาญชัย ศิริวัฒน์ MR. CHANCHAI SIRIWAT รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและอบรม รม. 281-6291
นายสอาด โพธิ์ปาน MR. SAARD BHOTHIPAN รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รม. 549-3003
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รม. 281-5834
นายธำรง โชตะมังสะ MR. THAMRONG CHOTAMANGSA รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รม. 282-3841
นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ MR. NUMYOOT SONGTHANAPITAK รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รม. 549-3005
นายกนกพล นาคะวิวัฒน์ MR. KANOKPOL NAKAVIVAT ผอ.พัฒนาอาคารและสถานที่ รม. 577-1150
นางนฤมล ล้อสุริยนต์ MRS. NARUEMOL LORSURIYONT ผู้อำนวยการกองกลาง รม. 281-0487
นายคนึง เจริญผล MR. KANUNG CHAROENPHOL ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต รม. 282-5419
นายวินัย กระตืองาม MR. VINAI KRATEUNGARN ผู้อำนวยการกองแผนงาน รม. 282-0014
นางนิตยา ทองรมย์ MRS. NIDTAYA THONGROM ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ รม. 282-3097
นางโสตถิ์ศรี ทรัพยสาร MRS. SOOTSRI SAPHYASARN ผู้อำนวยการกองคลัง รม. 282-3840
นางวนิดา ปอน้อย MRS. VANIDA PORNOY หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รม. 281-0700
นางมณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รม. 549-3074
นายสุรพงษ์ เอมอุดม MR. SURAPONG EM-UDOM ผอ.สำนักบริการและทดสอบทางวิชาการฯ รม. 282-1420
นางวัชรี จิวาลักษณ์ MRS. WACHAREE JIWARAK ผอ.กองพัสดุและออกแบบฯ รม. 281-0595
นายสมภพ เพชรรัตน์ MR. SOMPOB PETCHRAT ผอ.กองบริการ รม. 549-3021
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา MRS. KASAMA VARAVARN อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 282-9718
นายกฤช กาญจนาภา MR. GRIT GANDJANAPA รองอธิบดี กศน. 282-0596
นายชาติชาตรี โยสีดา MR. CHATCHATRI YOSIDA รองอธิบดี กศน. 281-6361
นายไพฑูรย์ จัยสิน MR. PAITOON JAISIN รองอธิบดี กศน. 282-5514
นายกล้า สมตระกูล MR. KLA SOMTRAKOOL ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กศน. 392-5960
นายสนวน เด่นดวง MR. SANUAN DENDUANG เลขานุการกรม กศน. 280-2920
นายโกศล ชูช่วย MR. KOSOL CHOOCHUAY ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน. 246-7241
นายยิ่ง กีรติบูรณะ MR. YING KEERATIBURANA ผอ.ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ กศน.281-6461
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ MR. SOMBAT SUWANPITAK ผู้อำนวยการกองแผนงาน กศน. 281-1077
นางปรียานุช จริวิทยานนท์ MRS. PREEYANUCH JARIYAVIDYANONT ผอ.กองพัฒนาการศึกษา กศน. 280-2932
นายสนอง ฉินนานนท์ MR. SANONG CHINNANON ผอ.ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม กศน. 247-7064
นายบุญสม นาวานุเคราะห์ MR. BOONSOM NAVANUKROH ผอ.สถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาฯ กศน. 281-7217
นายอุฤทธิ์ บุญมาก MR. URITH BOONMARK ผอ.กองส่งเสริมปฎิบัติการ กศน. 282-4503
นายทวีศักดิ์ วิศิษฐ์ฏางกูร MR. TAVISAK VISISDANKURA ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กศน. 280-2925
นางจำเนียร จุลทอง MRS. CHUMNIAN CHULTONG ผู้อำนวยการกองคลัง กศน. 282-9338
นางสายัณห์ พละสูรย์ MRS. SAYAN PALASOON หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. 281-0438
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
นายกมล ภู่ประเสริฐ MR. KAMOL PHUPRASERT เลขาธิการ กปช. 281-3284
นายประกอบ พรหมรักษ์ รองเลขาธิการ กปช. 281-4438
นายประหยัด ทรงคุณ รองเลขาธิการ กปช. 282-1311
นายยุทธชัย อุตมา MR. YUTHACHAI UTTAMA รองเลขาธิการ กปช. 281-3173
นายวรศักดิ์ แก่นมีผล MR. WORASAK KEANMEPOL เลขานุการกรม สปช. 281-1955
นายพิสิษฐ์ ศิวิลัย MR. PISIT SIWILAI ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สปช. 281-1956
ผอ.กองวิชาการ สปช. 281-1958
นายถุงเงิน แก้วแกมเสือ ผอ.กองสวัสดิการ สปช. 247-0109
นายบุญเสริม เกษมพันธ์กุล ผอ.กองออกแบบและก่อสร้าง สปช. 246-8225
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สปช. 281-1389
นายสุชาติ ตันหยง MR. SUCHART TANYONG ผอ.กองพัฒนาบุคคล สปช. 282-8789
นายเลี่ยม พูนเอี่ยม MR. LIAM POOLIAM ผู้อำนวยการกองคลัง สปช. 281-1592
นายสมเกียรติ ชอบผล ผอ.สำนักงานโครงการพิเศษ สปช. 280-9495
นายสุรชัย ชินโย MR. SURACHAI CHIN-YO หัวหน้าศึกษานิเทศก์ สปช. 281-0959
นางสาวสมนึก สุสัมพันธ์ไพบูลย์ MISS SOMNUK SUSUMPUNPYBOON จนท.ตรวจสอบภายใน สปช. 281-5218
นายเลี่ยม พูนเอี่ยม MR. LIAM POOLIAM ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สปช.
นายเกียรติ อัมพรายน์ ผอ.สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สปช.
นายเดโช บุณยภักดิ์ MR. DECHO BOONYAPAK ผู้อำนวยการสำนักงานการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
นายอำรุง จันทวานิช MR. AMRUNG JANTAVANICH เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 282-7055
นายสาโรช วัฒนสโรช MR. SAROACH WATANASAROACH รองเลขาธิการ กค. 280-1016
นางมัณฑณา ศังขะกฤษณ์ MRS. MANDHANA SANGKHAKRISHNA รองเลขาธิการ กค. 280-1017
นายนิราศ สร่างนิทร MR. NIRAS SRANGNIT รองเลขาธิการ กค. 280-1217
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาระบบฯ กค. 280-2829
นายอนันต์ จินดารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย กค. 280-1020
นายสมบัติ ขวัญดี MR. SOMBAT KWANDEE เลขานุการกรม ก.ค. 280-1101
นายเนาวรัตน์ สวัสดี MR. NAOWARAT SAWASDEE ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ก.ค.280-2827
นายสุจินต์ ปัณราช MR. SUJIN PANNARAT ผู้อำนวยการกองวินัยและนิติการ ก.ค. 280-1103
นายโกศล ประคองเพชร MR. KOSOL PRAKONGPETCH ผู้อำนวยการกองมาตรฐานตำแหน่ง 1 ก.ค. 280-1093
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานตำแหน่ง 2 ก.ค. 280-1095
นายสุรชาติ สังข์รุ่ง MR. SURACHAT SUNKROONG ผู้อำนวยการกองวิชาการบริหารงานบุคคล ก.ค.280-2820
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ MR. PAYUNGSAK JANTRASURIN เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 248-5839
นายประสิทธิ์ แตงร่ม MR. PRASIT TANGROEM รองเลขาธิการ กวช. 248-5837
ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ M.R. CHAKRAROT CHITRABONGS รองเลขาธิการ กวช. 248-5840
นายอำนวย จั่นเงิน MR. AMNUAY JUNNGERN ผู้อำนวยการกองกลาง สวช. 247-0013
ผอ.วัฒนธรรมสัมพันธ์ต่างประเทศ สวช. 248-5850
นางสาวสุวนิต ปิ่นทอง MISS SUVANIT PINTHONG ผู้อำนวยการกองเอกชนสัมพันธ์ สวช. 248-5842
นายปรารพ เหล่าวานิช MR. PRAROP LAOVANICH ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สวช. 248-5843
นายมนัส เหลียงชัยกุล MR. MANAS LIANGCHAIKUL ผอ.กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สวช. 248-5844
นายสมยศ สิงห์คำ MR. SOMYOT SINGKHAM ผอ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม สวช. 247-0022
ผู้อำนวยการส่วนไทยนิทัศน์ สวช. 247-0028
นายล้วน รอดทอง ผอ.สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สวช. 247-0063
นายเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ MR. KIETISAK ITCHAYANAN ผอ.กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม สวช. 248-5852
นางมนตรี เทียมสิงห์ MRS. MONTREE THIAMSING ผอ.ส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม สวช. 247-0061
น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล MISS SUDHASINEE VAJRABUL ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สวช.
นางบุญพา มิลินทสูตร MRS. BOONPA MILINDSUTA ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรม สวช.
นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ MISS SASITHARA PICHAICHANNARONG รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก
ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่และสำนักงานเลขานุการกรมของทุกกรม ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2539
Back to Menu Ministry Of Education


Copyright © 1995 MOE Thailand Service