ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

child01.jpg (2070 bytes)

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘

สารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘  หน้า ๑   หน้า ๒

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๔๗

 

Copyright  MOENet Thailand Service
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ :
น.ส.นิภา แย้มวจี / (6 มกราคม 2548)
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.
โทร. 0 2281 9809 , 0 2628 5643 , 0 2628 5644  ต่อ 41  โทรสาร 281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th