title_teach.gif (14031 bytes)

รศ.บุญนำ   ทานสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ครู 11 ต้อง ครู 12 ไม

1. ต้อง รู้ก่อน

2. ต้อง  สอน   ทวนซ้ำ

3. ต้อง  ทำ   ให้เห็น

4. ต้อง  เน้น   ปฏิบัติ

5. ต้อง  จัด   เสริมกำลังใจ

6. ต้อง  ชี้   พิษภัยให้กลัว

7. ต้อง  ทำตัว   ใกล้ชิดศิษย์

8. ต้อง   กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา

9. ต้อง   รักษากติกาอย่างเคร่งครัด

10. ต้อง   วัดและประเมินผลอย่างเที่ยงตรง

11. ต้อง   ดำรงความรักความเมตตาไว้ให้ถาวร

อุปกรณ์   คือ  ครูดีมีค่ากว่าสิ่งใด

 

 

 

1. ไม่   หน้าบึ้ง  หน้างอ

2. ไม่  ด่าทอ   หยาบคาย

3. ไม่   มาสอนสายเป็นประจำ

4. ไม่   ชักนำให้เชื่อโชคลาง

5. ไม่   พูดอย่างทำอย่าง

6. ไม่   วางท่าข้าเยี่ยม

7. ไม่   ลืมเตรียมการสอน

8. ไม่   ลืมนำอุปกรณ์มาใช้

9. ไม่   แต่งกายหวือหวา

10. ไม่   วิ่งหาอบายมุข

11. ไม่   ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น

12. ไม่  ฝืนใจสอน

 

 


กลับหน้าบทความวิชาการ


Copyright @ : 2002 Ministry of Education, THAILAND
แหล่งข้อมูล : รศ.บุญนำ   ทานสัมฤทธิ์
รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล พัฒนาและนำเสนอ :นางสายพิณ  เชื้อน้อย ( 13 ส.ค.   2545))
หน่วยงาน :  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ    ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th