บทความทางการศึกษาของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สงบ  ลักษณะ)
ชื่อเรื่อง
 
   ball.gif (123 bytes) สรุปผลการประชุม International Regional Heads of Education Forum Learning Round Table 2002 (15 ก.ย. 2545
   ball.gif (123 bytes) การปฏิรูปการศึกษา
   ball.gif (123 bytes) บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา (5 ก.พ. 2545)
   ball.gif (123 bytes) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ (4 ก.พ. 2545)
   ball.gif (123 bytes) การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างหรือทำลายการศึกษา (28 ม.ค. 2545)
   ball.gif (123 bytes) การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างหรือทำลายการศึกษา (25 ม.ค. 2545)
   ball.gif (123 bytes) แนวคิดบางประการ เรื่อง การประเมินคุณภาพสถานศึกษา (25 ม.ค. 2545)
   ball.gif (123 bytes) ผ่านทางตันการศึกษาไทย เพื่อสร้างสมรรถนะของชาต (25 ม.ค. 2545)
   ball.gif (123 bytes) ความเสมอภาคในคุณภาพ...หรือจะเป็นเพียงความฝัน (25 ม.ค. 2545)
   ball.gif (123 bytes) การวัดและประเมินตามสภาพจริง (21 ม.ค. 2544)
   ball.gif (123 bytes) รายการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้าง หรือทำลายการศึกษา ?
   ball.gif (123 bytes) จริงหรือที่การสอบเอนทรานซ์เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
   ball.gif (123 bytes) วัฒนธรรมการทำงานที่ควรปรับแก้
   ball.gif (123 bytes) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภารกิจที่ท้าทาย
   ball.gif (123 bytes) สรุปสาระสำคัญ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย
   ball.gif (123 bytes) หรือการให้สถานศึกษามีมาตรฐานใกล้เคียงกันจะเป็นเพียงความเพ้อฝัน
   ball.gif (123 bytes) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำอะไร ได้อะไรจากการปฏิรูปการศึกษา
   ball.gif (123 bytes) รายงานสรุปผลการประชุมของท่านเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ
   ball.gif (123 bytes) แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา
   ball.gif (123 bytes) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษา
   ball.gif (123 bytes) สาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการวิจัยหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานในเอเชีย-แปซิฟิกภายใต้แผนการ UNESCO
 


Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
รวบรวมเรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอโดย
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218  
website@emisc.moe.go.th