adb2.gif (35474 bytes)

สำนักนโยบายและแผนการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

b-bar.gif (2733 bytes)

          การประเมินการบริหารเงินทุนการศึกษาในโครงการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการคงอยู่ของ
นักเรียนที่มีแนวโน้มจะลาออกกลางคันการนำเงินทุนไปใช้ประโยชน์ความพึง
พอใจและความเพียงพอของเงินทุนที่ได้รับตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นหาก
ไม่ได้รับทุนในปีต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินใช้การสุ่มกระจายทั้ง
12 เขตการศึกษา และกรุงเทพมหานครประกอบด้วยนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับเงินทุนแล้ว จำนวน 2,936 คน
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,948 คน และครู / ผู้บริหารใน
โรงเรียนที่มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 1,300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินคือ แบบสอบถาม จำนวน  3  ฉบับ
            ผลการประเมินพบว่า โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผล
กระทบจากภาวะวิกฤต โดยการให้ทุนการศึกษา สามารถป้องกันการออก
กลางคันของนักเรียนได้ และยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนต่อ
ในชั้นที่สูงขึ้นด้วย ผู้ปกครองและนักเรียนได้นำเงินทุนการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องของอุปกรณ์ การศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เป็นค่าเสื้อผ้านักเรียน
ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะไปโรงเรียนเป็นอันดับรองลงมาตามลำดับ
ส่วนความต้องการความช่วยเหลือต่อไป   อันดับหนึ่งคือค่าเล่าเรียน / บำรุง
การศึกษารองลงมาคือค่าอุปกรณ์การศึกษา ผลกระทบที่เกิดจากการให้ทุน
การศึกษา คือ นักเรียนมีกำลังใจเรียนมากขึ้นเรียนมากขึ้น ผู้ปกครองให้
ความสำคัญต่อการเรียนของบุตรหลานมากขึ้น นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความหวังต่อการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนมีความภาคภูมิใจอยากทำ
ความดี และอยากเป็นคนดี หากในปีการศึกษาต่อไปนักเรียนไม่ได้รับุทน
การศึกษาโอกาสที่จะไม่เรียนต่อมีประมาณ ร้อยละ 10

           

สนใจรายละเอียดของรายงานนี้ กรุณา DOWNLOADได้ที่นี่ค่ะ

b39.gif (1686 bytes)

bar_e42.jpg (1861 bytes)

Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.พรรณลดา  ลีตะชีวะ
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   

mail.gif (23148 bytes)
website@emisc.moe.go.th