ทรงแนะใช้วิทย์ช่วยพัฒนาชาติ

คัดลอกจาก นสพ.ไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2547

             วันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนเป็นสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้จึงต้องอาศัยการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวัตกรรม และความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะเป็นปัจจัยสำคัญพัฒนาสังคมแล้ว ยังเป็นเครื่องมือปลูกฝังพฤติกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การพิสูจน์ความคิด ตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบอีกด้วย จึงจะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นทรงประทับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อโรคพิษสุนัขบ้าของ ศ.น.พ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 47 การบรรยายพิเศษจาก ศ.ดักลาส ดี. ออเชอรอฟ นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล ในหัวข้อการสืบสวนอุบัติเหตุยานโคลัมเบียและผลกระทบในอนาคตของการส่งมนุษย์ไปกับยาวอวกาศ และหัวข้อการโคลนนิ่งตัวอ่อนมนุษย์ โดย ศ.หวัง วู ซุก และ ศ.ซุง เคียน กัง นักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลี

กลับหน้ากระทรวง


แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2547
ปรับปรุงข้อมูล : 20  ตุลาคม 2547
พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี/จิฤมนต์ ผลมะเดื่อ
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
โทร. 02-2819809, 6285643-4  ต่อ 41   โทรสาร 02-2829241