จะจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ?

 

Copyright @ : 2000 Ministry of Education, THAILAND
รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล พัฒนาและนำเสนอ
หน่วยงาน :  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ   ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
ปรับปรุงข้อมูล : -
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th