นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้วางนโยบายให้ทุกสถานศึกษาได้ปูพื้นฐานการศึกษาเพื่อเตรียมสู่การมีอาชีพ โดยให้สอดแทรกทักษะจำเป็นซึ่งเป็นทักษะที่สถานประกอบการมีความต้องการผู้ทำงานและให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบแววอัจฉริยภาพหรือความถนัดความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กจบการศึกษาพื้นฐานแล้วสามารถพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพต่อไป

10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ

1. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - ฝึกฝนทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ (ม. 24 (2)    พรบ.การศึกษาแห่งชาติ)

2. ทักษะการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ประจำ - เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

3. ทักษะทางด้านทรัพยากรมนุษย์ - มีมนุษยสัมพันธ์ รู้วิธีการติดต่อหรือจัดการเมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคคลประเภทต่าง ๆ

4. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างคล่องแคล่ว สามารถเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ได้

5. ทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ - ให้ตรงกับอาชีพ และกับวิชาที่เรียนมา

6. ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - จำเป็นสำหรับผู้จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรรมและแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

7. ทักษะการจัดการด้านการเงิน - รู้จักบริหารการเงิน ทำบัญชีเบื้องต้นได้  อ่านงบดุลได้

8. ทักษะในเรื่องการจัดการข้อมูล - เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานให้เป็นหมวดหมู่ สามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่าย

9. ทักษะด้านต่างประเทศ - สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว รู้ภาษาอื่นที่จำเป็นต่องานที่ทำ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น

10. ทักษะในการบริหารธุรกิจ - เข้าใจระบบการจัดการและการบริหารที่ดี

 

10 แวว "อัจฉริยภาพ" เด็ก

1. แววนักคิด - ช่างสังเกตรายละเอียด จดจำแม่นยำ สนใจสิ่งแปลก ๆ ชอบคบคนวัยสูงกว่า รู้เกินเด็กวัยเดียวกัน ชอบทำงานคนเดียว

2. แววนักวิชาการ - มีสมาธิดี เรียนรู้ได้รวดเร็ว ภาษาดี ชอบเรียนรู้ถึงแก่น ชอบซักถาม ชอบเรียนวิชายาก ๆ สนุกกับการเรียน ชอบทำงานเกินคำสั่งในสิ่งที่สนใจ

3. แววสร้างสรรค์ - ไม่ยอมทำกิจกรรมที่ไม่ชอบ ไม่ยอมร่วมมือถ้าไม่เห็นด้วย สนใจสิ่งประดิษฐ์และความคิดใหม่ ๆ สังเกตรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี มีความคิดอิสระ ยืดหยุ่น คิดได้หลายอย่าง มีความคิดแปลกใหม่

4. แววนักวิทยาศาสตร์ - กระหายใคร่รู้ในสิ่งต่าง ๆ ว่าทำได้อย่างไร ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ชอบเฝ้าดู จับต้อง ดม ชอบทำงานที่ต้องปฏิบัติ ทดลอง

5. แววนักคณิตศาสตร์ - สนใจศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขปฏิทินเวลา แผนภูมิ หมกมุ่นครุ่นคิดหาวิธีแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ ชอบตั้งคำถามที่เป็นเหตุเป็นผล มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้หลายวิธี

6. แววผู้นำ - ชอบขบคิด ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคใด ๆ เป็นผู้นำกลุ่ม มีอารมณ์ขัน ชอบทำงานกับคนหมู่มาก ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ควบคุมการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

7. แววนักภาษา - พูดอ่านเขียนเร็ว มีภาษาก้าวหน้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน ชอบท่องจำ อ่านโคลงกลอนพกหนังสือติดตัวไปทุกที่ ชอบแต่งเรื่องเขียนเรื่อง มีภาษาพูด เขียน สละสลวยงดงามกว่าเด็กวัยเดียวกัน เข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างถ่องแท้

8. แววนักกีฬา - สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว ออกกำลัง ปีนป่าย เล่นกีฬา มีสมาธิแม้มีเสียงรบกวนควบคุมความสมดุลของร่างกายได้อย่างโดดเด่น มีสภาพร่างกายที่เหมาะสม

9. แววนักดนตรี - ใช้เวลาว่างกับกิจกรรมดนตรี อยากมีอาชีพเกี่ยวกับดนตรี มีความไวต่อเสียง แยกแยะความแตกต่างของเสียงได้ ชอบวิเคราะห์เพลงว่าดีหรือไม่ดี

10. แววศิลปิน - สนใจศิลปะ ใช้เวลาว่างวาดภาพ ขีดเขียน มีสมาธินานกับศิลปะ มีความสุขกับงานศิลปะ มีความสุขกับงานศิลปะ มีประสาทสัมผัสมือ ตาดี มีทักษะสามารถใช้กริยาท่าทางสื่ออารมณ์ได้ดี

 

 


Copyright & copy : ๒๐๐๓ MOENet Thailand Service
แหล่งข้อมูล : นางจรวยพร ธรณินทร์
พัฒนา และนำเสนอ : นางสายพิณ  เชื้อน้อย (๒๗ มิ.ย.  ๒๕๔๖)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. ๐ ๒๒๘๑  ๙๘๐๙, ๐ ๒๖๒๘  ๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒  ๙๒๔๑