เรื่อง

ผู้เขียน/ที่มา

diary_blue.gif

Mobile Office : อีกมิติหนึ่งของการจัดรูปแบบสำนักงาน

นายเสถียร  อุสาหะ (๑๓/๐๑/๔๘)

diary_blue.gif

นักเรียนประสานเสียงเชียร์ ศธ. คัดเด็ก ตจว. ลิ้มรส ร.ร.ในกรุง!!

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

รับสมัครนำร่อง แอดมิสชั่นส์ ๑ ธ.ค.

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ศธ. ประกาศชื่อครู ๑.๙ พันคนวันนี้ "อดิศัย" ชี้รอบหน้าเปิดรับสายอื่น

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ได้ ๙ ตัวชี้วัดประเมินผลงาน ศธ.

นสพ.มติชน (๙/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ซักซ้อม ๑๑ ร.ร.ดังรับเด็กต่างจังหวัด

นสพ.มติชน (๕/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ติดโทรศัพท์ทุก ร.ร.ก่อนสิ้นปี

นสพ.มติชน (๕/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ใกล้คลอดเกณฑ์ออกใบอนุญาตฯ ครู

นสพ.ไทยรัฐ (๒/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

ปลื้มแอดมิสชั่นส์ไทยเจ๋ง UCAS เสนอช่วยวางระบบ

นสพ.ไทยรัฐ (๒/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

School health program

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (๒/๑๑/๔๗)

diary_blue.gif

อ.3 จี้รัฐแก้เกณฑ์ครูขู่เมิน "ไทยรักไทย"

นสพ.ไทยรัฐ (๒๗/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

ชี้ครูวิทย์ฯ ต้องสอนแบบสืบสวน

นสพ.ไทยรัฐ (๒๗/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"กษมา" นัดกฤษฎีกาถกหาความชัดเจน พ.ร.บ. กศน.

นสพ.ไทยรัฐ (๒๗/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

ทรงแนะใช้วิทย์ช่วยพัฒนาชาติ

นสพ.ไทยรัฐ (๒๐/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

สกอ. ปลอบนัเรียนไม่ต้องกังวลชี้มาตรการดี

นสพ.ไทยรัฐ (๒๐/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"ทักษิณ" ยาหอมพัฒนาเด็กไทยยอมรับ 4 ปี "การศึกษา" ล้มเหลว

นสพ.ไทยรัฐ (๑๙/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"ทรท." จัดกาลาดินเนอร์ รับบริจาคคอมพ์แจก ร.ร.

นสพ.มติชน (๑๙/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

รับตรงไปโลดนักเรียนแห่สมัครอื้อ

นสพ.ไทยรัฐ (๑๘/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"จาตุรนต์" จี้ฟื้นค่านิยมดึงคนเก่งเรียนครู

นสพ.ไทยรัฐ (๑๘/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

"ทักษิณ" คืนอัตราแม่พิมพ์เกษียณ ศธ.100%

นสพ.ไทยรัฐ (๑๓/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

สพฐ. ปรับหลักสูตรพื้นฐานเสร็จแล้ว "อดิศัย" ปลื้มตรงความต้องการ "ทักษิณ"

นสพ.มติชน รายวัน (๑๓/๑๐/๔๗)

diary_blue.gif

ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๑๖/๐๑/๔๗)

diary_blue.gif

ปฏิรูปการเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๓/๐๑/๔๗)

diary_blue.gif

การจัดระเบียบสังคมและให้เยาวชนมีส่วนร่วมจัดระเบียบสังคม

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif

การบรรยายงานเอาชนะยาเสพติด

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif

การประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif

การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยมิติใหม่พัฒนาประเทศ

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif

การบริหารจัดการสำนักลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๐/๑๑/๔๖)

diary_blue.gif สอนบูรณาการ...ทำอย่างไร ดร.บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์ (๓/๑๑/๔๖)
diary_blue.gif

Between the Lines

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๒๙/๐๙/๔๖)

diary_blue.gif

สรุปการเสวนาเรื่อง "การอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก" 

นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์(๑๗/๐๙/๔๖)

diary_blue.gif

แนะนำ "วัคซีนป้องกันโรคคิดสั้น"

รศ.บุญนำ  ทานสัมฤทธิ์ (๒๙/๐๘/๔๖)

diary_blue.gif สรุปผลการตรวจราชการ งวดที่๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖

นายสุทธิ  ผลสวัสดิ์ (๒๓/๐๗/๔๖)

diary_blue.gif Pongphol Adireksarn : Universities and Colleges as the foundations for SMEs

วารสาร SMEs Today (๙/๐๗/๔๖)

diary_blue.gif สถาบันการศึกษาคือการปลูกฝังพื้นฐานของ SMEs

วารสาร SMEs Today (๙/๐๗/๔๖)

diary_blue.gif การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๙/๐๗/๔๖)

diary_blue.gif การศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพ

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๗/๐๖/๔๖)

diary_blue.gif แผนหลักใช้ ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา : ความฝันที่ไปถึงได้

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๑๗/๐๖/๔๖)

diary_blue.gif ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและความประพฤตินักเรียน

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว (๒/๐๖/๔๖)

diary_blue.gif ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกสำหรับค่ายเยาวชนนานาชาติเอเปค

กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ (๒๗/๐๕/๔๖)

diary_blue.gif การสัมมนาฯเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศฯ ตามโครงสร้างใหม

กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ (๒๗/๐๕/๔๖)

diary_blue.gif ศธ.เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๖/๐๕/๔๖)

diary_blue.gif พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ ประกาศใช้แล้ว คุรุสภาโฉมใหม่

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๓/๐๕/๔๖)

diary_blue.gif ศธ.จัดระบบครูดูแลศิษย์แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและยั่งยืน

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๓/๐๕/๔๖)

diary_blue.gif ศธ.ก้าวสู่ e-ministry โดยใช้ IT

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๓/๐๕/๔๖)

diary_blue.gif การเก็บเงินเพิ่มของโรงเรียนรัฐบาล ดร.สิริกร  มณีรินทร์ (๒๒/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif ปัญหาเด็กฝากเข้าโรงเรียน ดร.สิริกร  มณีรินทร์ (๒๒/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศธ. ปีการศึกษา๒๕๔๖ ศูนย์สารสนเทศ สป. (๒๒/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการศึกษา (สำหรับผู้บริหาร) ศูนย์สารสนเทศ สป. (๑๒/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (ปปส.ศธ.)  ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกิจการพิเศษ สป. (๖/๐๕/๔๖)
diary_blue.gif "เราเรียนรู้อย่างไร" ของฝากเมื่อถูกกักบริเวณ ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา(๓๐/๐๔/๔๖)
diary_blue.gif ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(๒/๐๔/๔๖)
diary_blue.gif ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นเจ้าภาพดูแลแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๒/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif สู่เส้นทางโรงเรียนวิถีพุทธ ดร.ไพรัช สู่แสนสุข/ดร.บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์ (๒๐/๐๔/๔๖)
diary_blue.gif คำปราศัย รมว.ศธ.ครบรอบ ๑๑๑ ปี ศธ.

สำนักนโยบายและแผน สป. (๑๙/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif สรุปผลการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๙/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา (คณะอนุกรรมการฯ ที่ ๓)

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๗/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif รายงานความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๗/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif ข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการยืนยันเขตพื้นที่ไม่เป็นนิติบุคคล

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๗/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการเข้าสู่โครงสร้างใหม่ ศธ.

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๗/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif สารนายกรัฐมนตรี สารและคำปราศัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี

กองกลาง สป. (๓/๐๔/๔๖)

diary_blue.gif สงครามเอาชนะยาเสพติด ให้โอกาสนักเรียนผู้หลงผิด...คนดีกำลังจะกลับมา

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๒๔/๐๓/๔๖)

diary_blue.gif สรุปสาระสำคัญบางประการของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... นายสมยศ  มีเทศน์ (๑๐/๐๓/๔๖)
diary_blue.gif

สรุปคำบรรยายของเอกอัครราชฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (H.E. Mr.CHAN HENG WING) โครงการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

กลุ่มช่วยอำนวยการฯ (๕/๐๓/๔๖)
diary_blue.gif สรุปคำบรรยาย เรื่อง การศึกษาแนวพุทธปัญญา พระเทพโสภณ(ประยูร ธมมจิตโต) (๐๔/๐๓/๔๖)
diary_blue.gif สรุปคำบรรยาย เรื่อง สำนักพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม ศ.ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช (๐๔/๐๓/๔๖)
diary_blue.gif สรุปการบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย กลุ่มช่วยอำนวยการฯ (๒๗/๐๒/๔๖)
diary_blue.gif ผังมโนทัศน์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร ศธ. (พ.ศ.2547-2549) ศูนย์สารสนเทศ สป. (๒๕/๐๒/๔๖)
diary_blue.gif Address at BIOTROP กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ (๑๑/๐๒/๔๖)
diary_blue.gif ๗๐ : ๓๐ อะไร ทำไม อย่างไร ดร.ไพรัช สู่แสนสุข/ดร.บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์ (๑๑/๐๒/๔๖)
diary_blue.gif การทำสงครามยาเสพติด สวนดุสิตโพล (๑๑/๐๒/๔๖)
diary_blue.gif โปรดช่วยกัน...ให้เด็กๆ เรารักการอ่านหนังสือ ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร (๖/๐๒/๔๖)
diary_blue.gif การปฏิรูประบบราชการไทย : ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์

ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ (๓๑/๐๑/๔๖)

diary_blue.gif ข้อคิดเห็นจากกรรมาธิการงบประมาณ 2546

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif เสมา'45 เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน...ฝันที่เป็นรูปธรรม

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif ระดมพลังเพื่อการศึกษา

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif จัดระเบียบโรงเรียนมัธยม

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif
เตรียมความพร้อมเพื่อหลักสูตรสถานศึกษา

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif การแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน บทเรียนจากปีที่ผ่านมา

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif แสวงหาความพอดีในการปฏิรูปการเรียนรู้

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif บทเรียนแห่งอนาคต

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยผลผลิตนักเรียน

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ การจัดการศึกษาในท้องถิ่นห่างไกล

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif ควันหลงจาก " ศรีตรังเกมส์ "

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif บทเรียนจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif เปิดใจอธิบดีกรมสามัญศึกษา

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

diary_blue.gif ว่าด้วยเรื่องพีบีบี ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif Cleaner Technology กับค่าใช้จ่ายรายหัว ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif จากนโยบายสู่การปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพครบวงจร ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif ผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 10 จังหวัด ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ กับพระราชดำรัสทรงคุณค่าห่วงใยเยาวชนไทยด้านการศึกษา ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif ความเหมือนบนความแตกต่าง : อิ่มทุกวันอิ่มทุกคน ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif การวางแผนเพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif Internet&Schoolnet กับการเสริมสร้างคุณภาพ ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif งานและงบประมาณสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร
diary_blue.gif หลักสูตรสถานศึกษาแท้เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.ไพรัช สู่แสนสุข,  ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์   
diary_blue.gif โรงเรียนสมบูรณ์แบบ ดร.อำรุง จันทวานิช และคณะ
diary_blue.gif ทำโรงเรียนเล็ก (ในป่า) ให้น่าอยู่   ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ 
diary_blue.gif หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ความมั่นใจการปฏิรูปการศึกษาไทย ดร.ไพรัช สู่แสนสุข,  ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์
diary_blue.gif ผู้บริหารกับกลยุทธ์  Child Centered นายจรูญ  ชูลาภ
diary_blue.gif นโยบายและกระบวนการปฏิรูปการศึกษา นายจรูญ  ชูลาภ
diary_blue.gif กระทรวงศึกษาธิการกับความร่วมมือในกรอบเอเปค กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
diary_blue.gif เดินตามรอยพระยุคลบาท : เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่
diary_blue.gif การดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
diary_blue.gif วิสัยทัศน์การศึกษาไทย นายปัญญะ  เกสรทอง
diary_blue.gif ผลการวิจัย การศึกษาตัวแปร เพื่อกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา สำนักนโยบายและแผน สป.
diary_blue.gif จะจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้จริงหรือ มัณฑนา ศังขะกฤษณ์
diary_blue.gif รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชนของประเทศไทย พ.ศ. 2543 (EFA 2000)  สำนักนโยบายและแผน สป.
diary_blue.gif แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นายสมศักดิ์  สินธุระเวชญ์
diary_blue.gif เงื่อนไขความสำเร็จของนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif รายงานผลการวิจัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , 4   ปีการศึกษา 2541 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
diary_blue.gif 175 เขตพื้นที่การศึกษา (30 ตุลาคม 2545) สำนักนโยบายและแผน สป.
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 1 : ความสุขของชีวิต ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 2 : ครูอาชีพ ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 3 : สังคมแห่งการเรียนรู้ ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 4 : ความรู้คู่คุณธรรม ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 5 : ท้องกับสมอง ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 6 : อรุณรุ่งกับสิ่งแวดล้อม ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 7 : การอาชีวศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 8 : การศึกษาภาคบังคับเก้าปี ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 9 : เขตพื้นที่การศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 10 : การปฏิรูปสถาบันราชภัฏ ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 11:ข้อโต้แย้งเรื่องเขตพื้นที่การศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif บันทึกฉบับที่ 12 : ไปรับรางวัลที่สหรัฐอเมริกา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif คิดดูให้ดีก่อนจะแยกงานวัฒนธรรมไปจากการศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif โลกธรรม 8 กับผม ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif การประเมินคุณภาพการศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif หัวใจปฏิรูปการศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif Journal of Permanent Secretary ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif การบริหารและจัดการศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif แนวคิดการพัฒนาอาชีพครู ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif การศึกษาแบบสหวิทยาเขต ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif ส่วยการศึกษา ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
diary_blue.gif การปฏิรูปการศึกษา ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif แนวคิดบางประการ เรื่อง การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif ผ่านทางตันการศึกษาไทย เพื่อสร้างสมรรถนะของชาติ ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif ความเสมอภาคในคุณภาพ...หรือจะเป็นเพียงความฝัน ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif รายการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้าง หรือทำลายการศึกษา ? ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif วัฒนธรรมการทำงานที่ควรปรับแก้ ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภารกิจที่ท้าทาย ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif หรือการให้สถานศึกษามีมาตรฐานใกล้เคียงกันจะเป็นเพียงความเพ้อฝัน ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำอะไร ได้อะไรจากการปฏิรูปการศึกษา ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif รายงานสรุปผลการประชุมของท่านเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ดร.สงบ  ลักษณะ
diary_blue.gif การสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา ดร.วิชัย  ตันศิริ
diary_blue.gif The Century we Envisage ดร.วิชัย  ตันศิริ
diary_blue.gif คำอธิบาย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ดร.วิชัย  ตันศิริ
diary_blue.gif อินเทอร์เน็ตสร้างสายสัมพันธ์บ้านและสถานศึกษา นายเสถียร  อุสาหะ
diary_blue.gif กระแสปฏิรูปการศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif ความสงสัยในการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif ปณิธานการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif นี่คือความจริงเรื่องเขตพื้นที่การศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif เขตพื้นที่การศึกษา : หน่วยงานกำกับดูแล ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif คนคุณภาพคือคุณภาพการศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif บทวิเคราะห์กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
diary_blue.gif คุณธรรมเพื่อกู้ชาติ ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์