การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีดำเนินการรับนักเรียนผลการรับนักเรียน ปัญหา การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนักเรียนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการรับ นักเรียน และสภาพการเคลื่อนย้ายของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร รายงาน และแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ทั้งใน กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ใช้ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม และ ไคสแควร์ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

วิธีดำเนินการรับนักเรียน

ผลการรับนักเรียน

ปัญหาการแก้ไข ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน

สภาพการเคลื่อนย้ายของนักเรียน


1. วิธีดำเนินการรับนักเรียน

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,541 โรงรับนักเรียนในพื้นที่บริการเต็มแผน2,276 โรง (ร้อยละ 89.57)  รับนักเรียน ในพื้นที่บริการ และสอบคัดเลือก 265 โรง (ร้อยละ 10.43) เฉพาะในกรุงเทพมหานคร 115 โรง รับนักเรียนในพื้นที่บริการเต็มแผน 64 โรง (ร้อยละ 65.65) รับนักเรียนในพื้นที่บริการและสอบ คัดเลือก 51 โรง (ร้อยละ 44.35) ส่วนภูมิภาค 2,426 โรง รับนักเรียนในพื้นที่บริการเต็มแผน 2,212 โรง (ร้อยละ 91.18) รับนักเรียนในพื้นที่และสอบคัดเลือก 214 โรง (ร้อยละ 8.82)  อนึ่ง ในการดำเนินการนั้นทุกโรงเรียนคณะกรรมการรับนักเรียน   ซึ่งดำเนินการศึกษาข้อมูล ตัวป้อนพื้นที่และประสานงานกับกลุ่ม โรงเรียนและกรม เพื่อกำหนดพื้นที่บริการ ประชาสัมพันธ์ เตรียมการรับสมัคร รับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล ติดตาม และรายงานการรับนักเรียน

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 2,383 โรง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมเต็มแผน 2,171 โรง (ร้อยละ 91.10) รับจากโรงเรียนเดิมและสอบ คัดเลือก 212 โรง (ร้อยละ 8.90) เฉพาะ กรุงเทพมหานคร 113 โรง รับนักเรียนจากโรงเรียนเดิมเต็มแผน89 โรง (ร้อยละ 78.76) รับจากโรงเรียนเดิมและสอบคัดเลือก24 โรง (ร้อยละ 21.24) ส่วนภูมิภาค 2,266 โรง รับนักเรียนจากโรงเรียนเดิมเต็มแผน 2,082 โรง(ร้อยละ 91.88) รับจากโรงเรียนเดิม และสอบคัดเลือก 188 โรง (ร้อยละ 8.12)สำหรับวิธีการดำเนินงานนั้นคล้ายกับการรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 คือโรงเรียนทุกโรงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนดำเนินการ ศึกษาข้อมูลตัวป้อนพื้นที่ และประสานงานกับกลุ่มโรงเรียนและกรมเพื่อกำหนด พื้นที่บริการ ประชาสัมพันธ์เตรียมการรับสมัคร รับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลติดตามประเมินผล และ รายงานการรับนักเรียน

กลับ


2. ผลการรับนักเรียน

2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการรับนักเรียน(10 มิถุนายน 2541) ทั่วประเทศ รับได้542,403 คน (ร้อยละ 87.01 ของแผน) ต่ำกว่าแผน 80,957 คน (ร้อยละ 12.99)แยกเป็นในกรุงเทพมหานคร รับได้55,478 คน (ร้อยละ 98.09 ของแผน) ต่ำกว่าแผน 1,082 คน (ร้อยละ 1.91)ในส่วนภูมิภาครับได้ 486,925 คน(ร้อยละ 85.9 ของแผน) ต่ำกว่าแผน 79,875 คน (ร้อยละ14.09)

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการรับนักเรียน(10 มิถุนายน 2541) ทั่วประเทศ รับได้359,974 คน (ร้อยละ 89.70ของแผน) ต่ำกว่าแผน 41,346 คน (ร้อยละ 10.30)เฉพาะในกรุงเทพมหานคร รับได้ 37,600คน (ร้อยละ 96.61 ของแผน) ต่ำกว่าแผน 1,320 คน (ร้อยละ 3.36)ในส่วนภูมิภาครับได้ 322,374 คน (ร้อยละ 88.96 ของแผน) ต่ำกว่าแผน 40,026 คน (ร้อยละ11.04)

กลับ


3. ปัญหาการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการรับนักเรียนปีการศึกษา2541

1. ปัญหาความนิยมของนักเรียนและผู้ปกครองต่อโรงเรียนแตกต่างกันมากทำให้บางแห่ง นักเรียนสมัครเกินแผนบางแห่งต่ำกว่าแผนนอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายและ การฝากเด็ก

การแก้ไข

   1) โรงเรียนขยายจำนวนการรับนักเรียนเพิ่มขึ้น    2) โรงเรียนประสานงานในกลุ่มและระหว่างกลุ่มโรงเรียนเพื่อเกลี่ยนักเรียนจากที่เกินมากไปที่ไม่เต็ม    3) โรงเรียนแนะนำนักเรียนไปเรียนโรงเรียนที่พอรับได้และไปสะดวก

ข้อเสนอแนะ

1) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน
2) จัดสหวิทยาเขตเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนร่วมกัน

2. ปัญหา : พื้นที่บริการของโรงเรียนและของกลุ่มโรงเรียนเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่เหมาะสมทำให้นักเรียนและผู้ปกครองสับสนและนักเรียนไปเรียนไม่สะดวก

การแก้ปัญหา

1) กรมกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลายรูปแบบ 2) กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนยืดหยุ่นเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

1) ศึกษา/วิจัยปรับปรุงพื้นที่บริการของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนให้สอดคล้อง กับตัวป้อนการคมนาคม สภาพภูมิศาสตร์ และการปกครอง 2) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่รวดเร็วชัดเจนก่อนการรับนักเรียน

3. ปัญหา : นักเรียนและผู้ปกครองไม่เข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติ

การแก้ไข

กรมกลุ่มโรงเรียนโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ชี้แจงซ้ำๆ และหลายรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ

1) การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติควรพิจารณาข้อมูลและแหล่งอย่างรอบคอบสอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง 2) นโยบายและแนวปฏิบัติเมื่อประชาสัมพันธ์แล้วควรคงที่และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบล่วงหน้า

กลับ


4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน

4.1 นโยบายการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้ตอบ 5,048 คน เห็นด้วย ร้อยละ 74.00
2) การคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่บริการโดยการจับฉลาก
ผู้ตอบ 5,167 คน เห็นด้วย ร้อยละ 54.34
3) การห้ามนำจำนวนนักเรียนที่เหลือจากการรับในพื้นที่บริการมาสอบ
ผู้ตอบ 5,041 คน เห็นด้วย ร้อยละ 46.32
4) การเกลี่ยนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง
ผู้ตอบ 5,050 คน เห็นด้วย ร้อยละ 70.61
5) การอนุญาตให้มีข้อตกลงพิเศษ
ผู้ตอบ 5,035 คน เห็นด้วย ร้อยละ 55.63
6) การสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลาง
ผู้ตอบ 5,021 คน เห็นด้วย ร้อยละ 72.69
7) การประกาศผลโดยคณะกรรมการกลาง
ผู้ตอบ 5,049 คน เห็นด้วย ร้อยละ 71.16

4.2 นโยบายการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

1) การรับนักเรียน ม.3จากโรงเรียนเดิมให้เต็มแผนก่อน
ผู้ตอบ 4,967 คนเห็นด้วย ร้อยละ 89.25
2) การคัดเลือกนักเรียน ม.3จากโรงเรียนเดิมโดยกระบวนการแนะแนว
ผู้ตอบ 4,972 คนเห็นด้วย ร้อยละ 84.25
3) นักเรียนจะใช้สิทธิ์ในเขตพื้นที่บริการได้ต้องจบ ม.3 ในโรงเรียนที่ไม่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้ตอบ 4,938 คน เห็นด้วยร้อยละ 49.03
4) คัดเลือกนักเรียนในพื้นที่บริการโดยการจับฉลาก
ผู้ตอบ 4,667 คน เห็นด้วย ร้อยละ 46.23
5) อนุญาตให้โรงเรียนมีข้อตกลงพิเศษ
ผู้ตอบ 4,964 คน เห็นด้วยร้อยละ 50.83
6) การสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลาง
ผู้ตอบ 5,023 คน เห็นด้วยร้อยละ 73.30
7) การประกาศผลสอบโดยคณะกรรมการกลาง
ผู้ตอบ 5,118 คน เห็นด้วย ร้อยละ 71.88

กลับ


5. สภาพการเคลื่อนย้ายของนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักเรียนที่รับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 36,782 คนมีทะเบียนบ้านและที่อยู่จริงในเขตพื้นที่ บริการของโรงเรียนที่เข้าเรียน22,960 คน (ร้อยละ 62.42 ของกลุ่ม ตัวอย่าง)  นอกนั้นมีการ เคลื่อนย้ายเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องการ(ร้อยละ 37.58) โดยเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่บริการ ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครร้อยละ 31.29 เป็นนักเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนร้อยละ 6.29

กลับ


Copyright & copy; 1998 MOENet Thailand Service ข้อมูลโดย กลุ่มวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการ กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา พัฒนาระบบ และนำเสนอข้อมูล โดย กลุ่มงานสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ. โทร. 281-9809, 628-5643, 628-5644 Fax. 281-8218
mail35.gif (13868 bytes)
website@emisc.moe.go.th