he01.gif (122682 bytes)

he00.gif (8340 bytes)
</p>
<div align=

        ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ   สำคัญ
อยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจ
การเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน   แบบพอม
ีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้
พอเพียงกับตัวเอง...
      อย่างนี้นักเศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอก
ว่าล้าสมัย
       จริงอาจจะล้าสมัย เพราะว่าคนอื่น
ต้องการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า  ไม่ใช่
เศรษฐกิจความพอเพียงรู้สึกไม่หรูหรา
        แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า
การผลิตที่พอเพียงทำได้   อย่างข้าว
ที่ปลูกเคยสนับสนุนให้ปลูกข้าว
ให้พอเพียงกับตัวเอง   เก็บเอาไว้ใน
ยุ้งเล็กๆ แต่ละครอบครัวเก็บและถ้ามี
พอก็ขาย แต่คนอื่นกลับบอกว่าไม่สมควร     
โดยเฉพาะภาคอีสาน เขาบอกต้องปลูกข้าว
หอมมะลิเพื่อที่จะขาย
          อันนี้ถูกต้อง   ข้าวหอมมะลิขายได้ดี  
แต่เมื่อขายแล้วพอตัวเองจะบริโภคเอง
ต้องซื้อ
        สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแบบ
ค้าขาย ภาษาฝรั่งเรียก TRADE ECONOMY
ไม่ใช่แบบพอเพียง  ซึ่งฝรั่งเรียก SELF
SUFFICIENT ECONOMY
        ถ้าเราทำแบบที่ไหนทำได้ คือเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงกับตัวเอง   เราก็อยู่ได้โดย
ไม่ต้องเดือดร้อน...
       (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ
และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในโอกาส
เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)

ทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่สำคัยประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อ
เกษตรกรรม รวมทั้งการปลูกพืชที่ไม่มีหลักเกณฑ์
ใดๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว
     ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้
พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษรกรที่ประสบความยากลำบากดังกล่าว
พระราชดำรินี้ทรงเรียกว่า "ทฤษฎีใหม่" อันเป็น
แนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการ
ที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

he02.gif (41195 bytes)
ตัวอย่างการจัดแบ่งที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่หนึ่ง
    
ทฤษฎีนี้ เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ที่เป็น
เจ้าของที่ดินจำนวนน้อยแปลงเล็ก (ประมาณ
๑๕ ไร่)  โดยมีหลักสำคัญ คือ : ให้เกษตรกร
มีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได้ (Self
Sufficiency)  ในระดับชีวิตที่ประหยัด
มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจำปี
โดยถือว่าครอบครัวหนึ่ง ทำนา ๕ ไร่ จะมี
ข้าวพอกินตลอดปี
     เพื่อการนี้ มีหลักว่า ต้องมีน้ำ ๑,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ฉะนั้น ๕ ไร่ ต้องมี
๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี จึงได้ตั้งสูตร
คร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วยนา
๕ ไร่ และพืชไร่และสวน ๕ ไร่ สระน้ำ
๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุประมาณ ๑๙,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตร (๑๙,๒๐๐) ที่อยู่อาศัย
และอื่นๆ ๒ ไร่ รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่ หรือ
แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน
๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ โดยประมาณ

he03.gif (60829 bytes)
กษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่"
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สอง
     สนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันใน
รูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงใน
     (๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน
ชลประทาน ฯลฯ)
   (๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง
เครื่องสีข้าว การจำหน่ายผลผลิต)
   (๓) การเป็นอยู่ (กะปิน้ำปลา อาหาร
เครื่องนุ่งหุ่ม ฯลฯ) ด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน    

he04.gif (74494 bytes)
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่"
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี

he05.gif (47974 bytes)
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สาม
     ติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน (ธนาคาร) และกับ
แหล่งพลังงาน (บริษัทน้ำมัน) ตั้งและบริหารโรงสี
ตั้งและบริหารร้านสหกรณ์ ช่วยการลงทุน ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร
กับบริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ
     เกษตรกรขายข้าวในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
ธนาคารกับบริษัทซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ
(ซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรและมาสีเอง)
     เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาต่ำ
(เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขายส่ง)
     ธนาคารกับบริษัท จะสามารถกระจายบุคคล
ฯลฯ

he06.gif (57703 bytes)
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่"
บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

     เป็นที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาประเทศโดยเน้น
การส่งเสริมการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมด้วยการระดมทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้เพื่อขยายกำลังการผลิต โดยหวังว่าจะนำ
ไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนใน
ประเทศนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากจนขาดความสมดุลระหว่างประชากรกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
อาทิเช่น ปัญหาอาชญากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาโสเภณี
ฯลฯ เป็นผลผลิตตามหลายประการ ถือได้ว่า
เป็นการพัฒนาในระบบผลิตของประเทศ
อุตสาหกรรมซึ่งนำพาประเทศไปสู่หนทางอัน
มืดมน ทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
คือ การช่วยกันคิดช่วยกันทำบนรากฐานของการ
พึ่งตนเองและพึ่งกันเองในระหว่างชุมชน
     ทฤษฎีใหม่ในการพัฒนา ตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนับเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถพัฒนาชีวิต
ให้ดำรงอยู่ได้ด้วยรูปแบบที่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป

a2.gif (3546 bytes)butt01.gif (4663 bytes)
a2.gif (3546 bytes)

Copyright & copy; 1998 MOENet Thailand Service
ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2541
บทความ โดย นาย กฤษฎา พิณศรี
เอกสารอ้างอิง : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่
(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540)
จัดพิมพ์โดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
บริษัท บางกอกปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
พัฒนาระบบ และนำเสนอข้อมูลโดย กลุ่มงานสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809, 628-5643 โทรสาร 281-2818
emailbtn.gif (2884 bytes)
website@emisc.moe.go.th

a2.gif (3546 bytes)