ban-p02.jpg (8852 bytes)


                                                                                                     getacro.gif (1692 bytes)

diaor.gif (954 bytes) หลักสูตรสถานศึกษาแท้เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ    ดร.ไพรัช สู่แสนสุข    ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์  
diaor.gif (954 bytes) โรงเรียนสมบูรณ์แบบ    ดร.อำรุง จันทวานิชและคณะ  
diaor.gif (954 bytes) ทำโรงเรียนเล็ก (ในป่า) ให้น่าอยู่    ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ 
diaor.gif (954 bytes) ต้นแบบแห่งการเรียนรู้    ดร.บรรเจอดพร   รัตนพันธุ์  คณะทำงาน รมช.ศธ. 
diaor.gif (954 bytes) ครูสอนพระพุทธศาสนา ((รศ.บุญนำ  ทานสัมฤทธิ์)   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
diaor.gif (954 bytes) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ความมั่นใจการปฏิรูปการศึกษาไทย (ดร.ไพรัช สู่แสนสุข, ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์)
diaor.gif (954 bytes) ผู้บริหารกับกลยุทธ์  Child Centered (นายจรูญ  ชูลาภ)
diaor.gif (954 bytes) ภาพลักษณ์ของโรงเรียน (ผศ.ดร.วีระวัฒน์  อุทัยรัตน์)
diaor.gif (954 bytes) นโยบายและกระบวนการปฏิรูปการศึกษา (นายจรูญ  ชูลาภ)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (นางมัณฑณา  ศังขะกฤษณ์)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (ดร.สงบ  ลักษณะ)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (ดร.วิชัย  ตันศิริ)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์)
diaor.gif (954 bytes) รวมบทความทางการศึกษา (นายเสถียร  อุสาหะ)
diaor.gif (954 bytes) กระทรวงศึกษาธิการกับความร่วมมือในกรอบเอเปค
diaor.gif (954 bytes) เดินตามรอยพระยุคลบาท : เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
diaor.gif (954 bytes)  การดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
diaor.gif (954 bytes) เราจะร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินได้อย่างไร
diaor.gif (954 bytes) วิสัยทัศน์การศึกษาไทย
diaor.gif (954 bytes) ผลการวิจัย การศึกษาตัวแปร เพื่อกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
diaor.gif (954 bytes) จะจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้จริงหรือ
diaor.gif (954 bytes) รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชนของประเทศไทย พ.ศ. 2543 (EFA 2000) 
            
diaor.gif (954 bytes) การสรรหาครูระบบใหม่ 
diaor.gif (954 bytes) แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
diaor.gif (954 bytes) การประเมินการบริหารเงินทุนการศึกษาในโครงการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผล กระทบจากภาวะวิกฤต
diaor.gif (954 bytes) เงื่อนไขความสำเร็จของนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
diaor.gif (954 bytes) การพัฒนาโรงเรียนจากภายใน
diaor.gif (954 bytes) คุณธรรมเพื่อกู้ชาติ
diaor.gif (954 bytes) รายงานผลการวิจัย เรื่อง การับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , 4   ปีการศึกษา 2541 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา
diaor.gif (954 bytes) วิธีพิชิตการฆ่าตัวตาย
diaor.gif (954 bytes) อลังการแห่ง "พระมหาชนก"
diaor.gif (954 bytes) แนะนำโปรแกรมกรองเนื้อหาที่ไม่ เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต
diaor.gif (954 bytes) เขตพื้นที่การศึกษา 295 เขต

Copyright @ : 2000  Ministry of Education, THAILAND
รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล พัฒนา และนำเสนอ :
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th