Moedp1.gif (12105 bytes)


b-bar.gif (2733 bytes)

Click ดูโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

                 กระทรวงศึกษาธิการแต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโร ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด  5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้  
     ช่วงปีพุทธศักราช                             ชื่อกระทรวง     
     2435 - 2461                                    กระทรวงธรรมการ       
     2462 - 2468                                    กระทรวงศึกษาธิการ       
     2469 - 2483                                    กระทรวงธรรมการ        
     2484 - ปัจจุบัน                                  กระทรวงศึกษาธิการ       
            กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานใน
สังกัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ  
           
ที่ทำการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการย้ายมาหลายแห่งด้วยกัน ดังนี้        
              
- ในสมัยแรกนั้น (พ.ศ. 2435) ที่ทำการกระทรวงธรรมการตั้งอยู่ที่ตึกริมประตูพิมานไชยศรี ด้านตะวันออก (ปัจจุบันเป็นสำนักงานพระคลังข้างที่)        
              - พ.ศ. 2441 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสุนันทาลัย ปากคลองตลาดซึ่งก็คือ โรงเรียนราชินีในปัจจุบัน        
              - พ. ศ. 2448 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ที่พระราชวังบวรฯ (ที่ตั้งโรงละครแห่งชาติ ในปัจจุบัน)       
              - พ. ศ. 2452 ได้ย้ายไปอยู่ที่   บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ริมปากคลองโอ่งอ่าง  (ปัจจุบันเป็นที่ทำการกรมการข้าว)       
              - พ. ศ. 2483 ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทรเกษม    ถนนราชดำเนินนอก จนถึง ปัจจุบันนี้

                   
          

กระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๔๘

                        ผู้บริหารระดับสูงที่บริหารงานกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันนี้                 
          
-       มีผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง
                 เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
             
มีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นราชการประจำในตำแหน่ง
            
   ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

ลำดับเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2435 - 2549


  1. เจ้าพระยาภาสกรวงษ์  
  2. เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร   
  3. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  
  4. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี    
  5. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร   
 
6. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี    
  7. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา   
  8. พระสารสาสน์ประพันธ์   
  9. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม     

11. พลโท ประยูร ภมรมนตรี     
12. นายทวี บุณยเกตุ   
13. พระตีรณสารวิศวกรรม  
14. นายเดือน บุนนาค  
15. พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช)      
1
6. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช
17. พลเอก มังกร พรหมโยธี      
18. พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ     
19. นายเลียง ไชยกาล
20. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
 
21. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
22. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์     
23. นายอภัย จันทวิมล      
24. นายเกรียง กีรติกร    
25. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์   
26. นายนิพนธ์ ศศิธร        
27. นายประชุม รัตนเพียร     
28. พลตรี ศิริ สิริโยธิน   
29. นายภิญโญ สาธร  
30. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

31. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
32. นายเกษม ศิริสัมพันธ์
33. นายชวน หลีกภัย
34. นายมารุต บุนนาค
35. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
36. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์
37. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
38. พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์
39. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
40. นายสุขวิช รังสิตพล

41. นายชิงชัย มงคลธรรม
42. นายชุมพล ศิลปอาชา
43. นายปัญจะ เกสรทอง
44. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 
45. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
46. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ   ชินวัตร
47.
นายสุวิทย์   คุณกิตติ 
48. นายปองพล  อดิเรกสาร
50. ดร.อดิศัย  โพธารามิก
51. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
52. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
เสนาบดี
เสนาบดี
เสนาบดี 
เสนาบดี 
เสนาบดี
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ
 
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ

รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ      
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ  

รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีว่าการ     
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ   
รัฐมนตรีว่าการ

รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีว่าการ

 
พ.ศ. 2435 - 2445     
พ.ศ. 2445 - 2454
พ.ศ. 2454 - 2458    
พ.ศ. 2458 - 2469              
พ.ศ. 2469 - 2475 
พ.ศ. 2475 - 2476   
พ.ศ. 2476 - 2477            
พ.ศ. 2477 - 2478     
พ.ศ. 2478- 2484      
พ.ศ. 2485  

พ.ศ. 2485 - 2487
พ.ศ. 2487 - 2488 
พ.ศ. 2488 - 2489            
พ.ศ. 2489 - 2490         
พ.ศ. 2490 - 2491 
พ.ศ.2491 
พ ศ. 2491 - 2492
พ.ศ. 2494 - 2500   
พ.ศ.2492 -2494
พ.ศ. 2494, พ.ศ.2500  

พ.ศ. 2500 - 2512      
พ.ศ. 2512 - 2515  
พ.ศ. 2515 - 2517   
พ.ศ. 2517   
พ.ศ. 2518, พ. ศ. 2522   
พ.ศ. 2518   
พ.ศ. 2518 - 2519  
พ.ศ. 2519  
พ.ศ. 2519    
พ.ศ. 2520 , พ. ศ. 2523   

พ.ศ. 2523 - 2524  
พ.ศ. 2524 - 2526 
พ.ศ. 2526 - 2529  
พ.ศ. 2529 - 2531
พ.ศ. 2531 - 26  ส.ค.  2533
พ.ศ. 2522- 23   ก.พ.. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2534 - 2535
พ.ศ. 2535 -2538  
พ.ศ. 2538 -2540 

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540 - 2541
พ.ศ. 2541 - 2542
พ.ศ. 2542 -2544
พ.ศ. 2544- 2544
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
 -2545
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2546 - 2548
พ.ศ. 2548 - 2549
พ.ศ. 2549  - ปัจจุบัน

กระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๒

 ลำดับปลัดทูลฉลอง และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
     พ. ศ. 2435 - พ. ศ. 2549  

1. พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร  (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน์)  
2. เจ้าพระยาพระสมเด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
3. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
4. พระยาเมธาธิบดี ปลัดทูลฉลอง (สาตร สุทธเสถียร)
5. พระยาไพศาลศิลปสาสตร (รื่น ศยามานนท์)
6. พระยาวิทยาปรีชามาตย์ (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
7. พระยาประมวลวิชาพู (วงศ์ บุญหลวง)
8. พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน)
9. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)
10. หลวงสุจิตภารพิทยา (สุจิต สุจิตภารพิทยา)
11. หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล
12. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
13. นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
14. นายอภัย จันทวิมล
15. นายสนั่น สุมิตร
16. นายบุญถิ่น อัตถากร
17. นายจรูญ วงศ์สายัณห์
18. นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ
19. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
20. นายสมาน แสงมลิ
21. นายบรรจง ชูสกุลชาติ
22. นายสมชัย วุฑฒิปรีชา
23. นายโกวิท วรพิพัฒน์
24. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
25. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์
26. นายพนม พงษ์ไพบูลย์
27. นายจรูญ ชูลาภ
28. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
30. นางพรนิภา  ลิมปพยอม
31. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
32. นางจรวยพร  ธรณินทร์
ปลัดทูลฉลอง
ปลัดทูลฉลอง
ปลัดทูลฉลอง
ปลัดทูลฉลอง
ปลัดทูลฉลอง
ปลัดทูลฉลอง
ปลัดทูลฉลอง
ทำการแทนปลัดทูลฉลอง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2435 - 2445 
พ.ศ. 2445 - 2454 
พ.ศ. 2454 - 2458  
พ.ศ. 2458 - 2462 
พ.ศ. 2462 - 2472
พ.ศ. 2472 - 2475
พ.ศ. 2475 - 2476
พ.ศ.2476
พ.ศ. 2476 ,พ.ศ. 2487
พ.ศ.2487
พ.ศ. 2488 - 2489 
พ.ศ. 2489 - 2501   
พ.ศ. 2501 - 2504 
พ.ศ. 2504 - 2511 
พ.ศ. 2511 - 2513     
พ.ศ. 2513 - 2517
พ.ศ. 2517 - 2520   
พ.ศ. 2520 - 2523 
พ.ศ. 2523 - 2525  
พ.ศ. 2525 - 2530   
พ.ศ. 2530 - 2533  
พ.ศ. 2533 - 2535   
พ.ศ. 2535 - 2537 
พ. ศ. 2537 - 2538 
พ.ศ. 2538 - 2542      
พ.ศ. 2542 -2544
พ.ศ. 2544 -2545
พ.ศ. 2545-2546
พ.ศ. 2546-2547
พ.ศ. 2547 - 2549
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน


กระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๘๓

วันที่ 7 กรกฏาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่
มีหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ

1. สำนักงานรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. สำนักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. องค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ
 

memail.gif (2550 bytes)

พัฒนา และนำเสนอ  :   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
โทร. 0 2281 3441  โทรสาร  0 2628 6337