ใบสมัครงาน


     โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ (นาย/นางสาว)
นามสกุล
วัน / เดือน / ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด
ชื่อสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์ (บ้าน)
โทรศัพท์ (มือถือ)
เลขหมายประจำตัวของผู้ถือบัตร


การศึกษาปัจจุบัน

ศึกษาอยู่ในระดับ
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สังกัด
จังหวัด


ความรู้ความสามารถพิเศษ

  คอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีด
อื่นๆ โปรดระบุ
  ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ โปรดระบุ


กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล  
ความสัมพันธ์กับท่าน  
ที่อยู่  
โทรศัพท์  


    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เขียนหรือแจ้งไว้ข้างบนนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ขอสมัครเข้าทำงาน  
หน่วยงาน/ประสงค์ทำงานลักษณะ  
ลงชื่อ  
วันที่  

***กรุณากรองข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงและครบถ้วน