หลักเกณฑ์การจัดตั้ง

 รายชื่อโรงเรียน (ส่วนกลาง)

 รายชื่อโรงเรียน (ส่วนภูมิภาค)

 บทความ

 คำแนะนำจากครู

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ

             เพื่อให้โรงเรียนนานาชาติมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติดังต่อไปนี้

 1. คำจำกัดความ

            โรงเรียนนานาชาติ  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเองที่ไม่ใช่หลักสูตรของกระ ทรวงศึกษาธิการและใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยไม่จำกัด  เชื้อชาติ  ศาสนา  และไม่ขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของประเทศ

 2. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

            ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอาจเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

            2.1  บุคคลต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน เอกชน  ..  2525  และตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

            2.2   นิติบุคคล

                    (1)  มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา

                    (2)  มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่มี สัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

                    (3) ผู้ลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                    (4)  มีคุณสมบัติอื่นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.. 2525 และระเบียบที่กระทรวง ศึกษา ธิการกำหนด

 3. สถานที่ตั้ง

            3.1 ที่ดิน ต้องมีลักษณะและขนาดเนื้อที่ที่เหมาะสมเพียงพอกับระดับการศึกษาที่ได้รับอนุญาติดังนี้

                   (1)  ระดับก่อนประถมศึกษา ที่ดินต้องมีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า  1  ไร่

                   (2)  ระดับประถมศึกษา  ที่ดินต้องมีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า  2  ไร่

                   (3)  ระดับมัธยมศึกษา ที่ดินต้องมีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า  2  ไร่

                   (4)  ถ้าเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ที่ดินต้องมีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 5 ไร่

            3.2  ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  หากที่ดินนั้นอยู่ในภาระการจำนอง  ต้องเป็นการจำนองเพื่อการดำเนินงานตามโครงการเท่านั้น

            3.3  ถ้าเป็นที่ดินเช่า  ต้องมีลักษณะดังนี้

                   (1)  เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ราชพัสดุ  ที่ศาสนสมบัติเป็นกลาง  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ขององค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

                   (2)  เป็นที่ดินของเอกชน แต่ต้องมีสัญญาเช่า ซึ่งมีระยะเวลาการเช่า แบ่งตามลำดับการศึกษา ดังนี้

                          -   ระดับก่อนประถมศึกษา  และหรือประถมศึกษา มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า  10  ปี

                          -   ระดับมัธยมศึกษา มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี

            3.4  ดินต้องตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก มีรั้วรอบแสดงอาณาเขตที่แน่นอน  มีขนาดกว้างขวางเพียงพอแก่กิจการของโรงเรียน ไม่เป็นที่น้ำท่วมขัง  ไม่ขัดต่อสุขลักษณะและอนามัยของนักเรียน  ไม่มีสถานประกอบการอื่นอยู่ภายในบริเวณหรืออยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานที่อันอาจก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรืออยู่ใกล้สถานที่อันอาจก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรืออยู่ใกล้สถานที่อันไม่เหมาะสมแก่กิจการ  ยกเว้นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบรับรองความปลอดภัย

            3.5  ต้องมีพื้นที่สีเขียวสำหรับนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด

            3.6  ต้องมีพื้นที่ในร่มหรือกลางแจ้งสำหรับกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนและนันทนาการของนักเรียน  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเขตพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด

 4. อาคารและการออกแบบ

            อาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง  มีแสงสว่างเพียงพอ  อากาศถ่ายเทได้ดี ห้องเรียนต้องมีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอกับหลักสูตรแต่ละระดับ โดยให้มีลักษณะ ดังนี้

            4.1  ความสูงของอาคาร  ระดับก่อนประถมศึกษาสูงได้ไม่เกิน  2  ชั้น  และต้องไม้มีเสากลางห้อง  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ถ้าอาคารสูงเกิน  4  ชั้น ต้องมีลิฟต์ความกว้างของทางขึ้นต้องไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร

            4.2  ขนาดของห้องเรียนไม่น้อยกว่า  48  ตารางเมตร  ส่วนที่แคบสุดของห้องไม่น้อยกว่า  4  เมตร  มีทางเข้าออก  2  ทาง  แต่ละทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า  80  เซนติเมตร  ถ้ามีทางเข้าออกเพียงทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า  1.60  เมตร

            4.3  หลักเกณฑ์การคำนวนจำนวนนักเรียน

            (1)  ระดับก่อนประถมศึกษา  ไม่เกิน  20  คนต่อห้อง  หรือใช้หลักเกณฑ์คำนวน  2.5  ตารางเมตรต่อคน  โดยอนุโลม

            (2)  ระดับประถมศึกษา  ไม่เกิน  25  คนต่อห้อง  หรือใช้หลักเกณฑ์คำนวน  2.0  ตารางเมตรต่อคน  โดยอนุโลม

            (3)  ระดับมัธยมศึกษา  ไม่เกิน  30  คนต่อห้อง  หรือใช้หลักเกณฑ์คำนวน  1.50  ตารางเมตรต่อคน  โดยอนุโลม  และมีพื้นที่ว่างที่เหลือเพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม

            4.4  จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม แยกชาย-หญิง ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน

            4.5  ต้องจัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม  ถ้าเปิดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปต้องแยกห้องพยาบาลชาย-หญิง

            4.6  ห้องประกอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ห้องธุรการ  ห้องสมุด  ห้องอาหาร  ห้องภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม  และห้องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  พร้อมวัสดุคุรุภัณฑ์ที่จำเป็นแต่ละห้องอย่างเหมาะ สมและเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์

            4.7  ต้องเสนอแบบแปลนการก่อสร้างให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนพิจารณาอนุมัติรูปแบบและรายการ  และต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 5. หลักสูตร

            5.1  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนต้องเสนอหลักสูตรให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติโดยอาจใช้หลักสูตรต่างประเทศ  หลักสูตรต่างประเทศที่นำมาปรับปรุง  หรือหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง

            5.2       ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนในระดับชั้น  กล่าวคือ  นักเรียนต่างชาติกำหนดให้เรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นวิชาบังคับ  1  คาบต่อสัปดาห์  สำหรับนักเรียนไทยทุกคนให้เรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ  5  คาบ       กำหนด เวลา  1  คาบ  เท่ากับ  50  นาที  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 6.  คุณสมบัติของผู้จัดการ  ครูใหญ่และครู

            6.1  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                        1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                        2) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า

                        3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ..  2525  และระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

            6.2 ผู้ขอรับใบอนุญาติให้เป็นครูใหญ่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                        1) มีสัญชาติไทย

                        2)มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหารการศึกษาหรือด้านการศึกษาหรือเทียบเท่า

                        3) มีประสบการณ์เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

                        4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.. 2525 และระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

            6.3  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นครูต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                        1) มีสัญชาติไทย

                        2) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีหลักฐานการศึกษาด้านการสอนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิจ  หรือมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 3  ปี

                        3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาต่างประเทศอื่นที่โรงเรียนเปิดสอนในระดับเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

                        4)  ถ้าเป็นชาวต่างประเทศที่ขออนุญาตเป็นครู  จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีความรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และได้รับการผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติสัญชาติไทย

                        5) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติครูโรงเรียนเอกชนและระเบียบกระ ทรวงศึกษาธิการกำหนด

 7. คุณสมบัติของนักเรียน

            ให้รับนักเรียนได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เด็กไทยต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด

 8. ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

            ค่าธรรมเนียมการเรียนหมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนแรกเข้า  ค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุงห้องสมุด  ค่าบำรุงกีฬา  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าภาคปฏิบัติหรือค่าวัสดุฝึก  หรือค่าอุปกรณ์ทางการศึกษา  ค่าเรียนภาษาอังกฤษพิเศษ  (ESL หรือ EFL)          

            ค่าธรรมเนียมอื่น หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองและหรือนักเรียนเพื่อเป็นค่าบำรุง  ค่าสนับสนุนงบลงทุนกิจการโรงเรียน  หรือค่าบริการอื่น ๆ นอกจากค่าธรรมเนียมการเรียน

            การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยต้องได้รับอนุญาติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

 9. การประกันคุณภาพการศึกษา

            9.1  ให้สมัครเป็นสมาชิกขององค์กรรับรองมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากลภายใน  12  เดือนนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและเปิดดำเนินการ(ยกเว้นโรงเรียนระดับก่อนประถม ศึกษา)

            9.2  โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต้องยื่นขอรับรองมาตร ฐานการศึกษา (Local Quality Assurance)  จากกระทรวงศึกษาธิการภายใน  12  เดือน  นับตั้งแต่ที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการ      

            9.3  โรงเรียนทุกระดับต้องได้รับรองมาตรฐานการศึกษา (Local Quality Assurance) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนภายใน  3  ปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ

            9.4  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล (Overseas Accreditation) ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรม การการศึกษาเอกชน ภายใน 6 ปี นับแต่วันที่เปิดกิจการ โดยต้องรายงานความก้าวหน้าให้สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาเอกชนทราบทุกขั้นตอน

            9.5  ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้นได้  ให้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาได้เพียง  1  ปี  หากโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้  ให้โรงเรียนงดรับนักเรียนและขอเลิกล้มกิจการภายใน  2  ปี

            9.6  โรงเรียนต้องจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา  และผลการสอบของนักเรียนที่จบหลักสูตรสูงสุดของโรงเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ทุกสิ้นปีการศึกษา

 10. การบริหารกิจการของโรงเรียน

            นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น  การดำเนินกิจการของโรงเรียนนานาชาติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน  กฎกระทรวง  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง

 11. ข้อยกเว้น

            โครงการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนหลักเกณฑ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ดำเนินการจัดตั้งตามโครงการ นั้นแต่ถ้าหากมีการขอเปลี่ยนแปลงกิจการหลังจากเวลาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ให้ปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ฉบับนี้

  


Copyright & Copy : 2003 MOENet Thailand Service
แหล่งข้อมูล : กองโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. (http://www.opec.go.th
โทร. 0 2282 9598  
, 0 2628-9049   โทรสาร   0 2282-9634       
ปรับปรุงข้อมูล : 15 ธันวาคม 2546
พัฒนา และนำเสนอ โดย
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
โทร. 0 2281-9809 , 0 2628-5643-4 ต่อ 41,42   โทรสาร  0 2281-8218   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th