คำกล่าวเปิดการอบรมปฐมนิเทศ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ

ในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)

ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุธรรม แสงประทุม)

วันที่ 26 เมษายน 2547  เวลา 13.30

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

------------------------------------

ท่านรองเลขาธิการ ก.พ.   

ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

นักเรียนผู้รับทุนทุกคน

      ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาอยู่ท่ามกลางเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับและได้เล็งเห็นว่ายังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาตนเองเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของเด็กไทยด้วยการจัดโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กเหล่านั้น

 

  ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

        โครงการ 1 อำเภอ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลตั้งใจมอบให้เด็กไทย ด้วยการจัดสรรทุน การศึกษา ให้กับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และมีฐานะยากจนจากเขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ แห่งละ 1 คนทั่วประเทศรวม 926 คนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ การสร้าง ความมั่นคงทางอาชีพและการเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

          การที่นักเรียนได้มาอยู่ร่วมกัน ที่นี้ก็เป็นผลมาจากการที่นักเรียนได้มีความมุมานะ   บากบั่นตั้งใจ จศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะพยายาม จนมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น      ตัวแทนของเขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอให้เป็น ผู้ได้รับทุนรัฐบาล ตามโครงการฯซึ่งนับเป็นโอกาสทอง ของนักเรียนอย่างแท้จริง เพราะการคัดเลือกผู้รับทุนในครั้งนี้มีผู้สมัครมากถึง 5,298 คนจากทั่วทุกภาค แต่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจำนวน 926 คน โดยจะเป็นผู้รับทุนภาคกลางจำนวน 279 คน   ภาคเหนือจำนวน 187 คน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 321 คน และภาคใต้จำนวน  139 คน ซึ่งผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ แทนตัวนักเรียนเองและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

ผมขอให้ผู้ได้รับทุนตระหนักไว้ว่า การที่ท่านได้รับทุนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันด ีที่ท่านจะได้ตักตวง ประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสังคมทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น จึงขอให้ท่านตั้งใจและให้ความสำคัญต่อกิจกรรม และความรู้ที่ท่านวิทยากรได้มอบให้กับท่าน และนำไป ปรับใช้กับการดำเนินชีวิต ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการผ่านพ้น ช่วงวัยเด็กเข้าสู่วัยที่ท่านจะต้องรับผิดชอบมาก ขึ้นเพื่อการเติบโตเป็นทรัพยากร ที่สำคัญของชาติต่อไป ในอนาคต

          การดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ได้ดำเนินการมาจนถึงวันนี้ ถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นร่วมกัน ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศชาต ิให้เจริญรุ่งเรืองและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

        ในนามของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ ผมขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงาน ก.. ที่ได้ผนึกกำลังในการดำเนินโครงการฯ จนบรรลุผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และการจัดอบรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ สำนักงาน ก..ได้ร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการศึกษา ดูงานนอกสถานที่การฝึกมารยาทต่างๆ ในการเข้าสังคม การเรียนรู้การเป็นนักเรียนที่ดีภายใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เพื่อ การเตรียมตัวในการศึกษาต่อ ของผู้รับทุน นอกจากนี้ กองทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขยังได้อนุเคราะห์ในการ ให้บริการด้านทันตสุขภาพ และการรักษาสุขภาพช่องปากแก่ผู้รับทุน โดยไม่คิดมูลค่าอีกด้วย ซึ่งผมขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้  

        ผมขออวยพรให้การจัดการอบรมปฐมนิเทศครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ขอให้ผู้ได้รับทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในส่วนตัวเอง ครอบครัว และสังคม อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไป

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการอบรมปฐมนิเทศ ณ บัดนี้

Home

--------------------------------------------------