สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

-

ที่ปรึกษาสภาการศึกษา

-

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นางกมลทิพย์ เมฆพุก

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายกวิน เสือสกุล

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา

นางศิริพร ศริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

นายสำเนา เนื้อทอง

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางพิจารณา ศิริชานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ

-

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์