สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีรพงษ์ สารแสน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

-

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

-

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศรีชัย พรประชาธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

-

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

-

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ประชาคม จันทรชิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ