ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

-


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 0 2628 6146 , 0 2280 2912
โทรสาร 0 2280 2941

-


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 0 2628 6146 , 0 2280 2912
โทรสาร 0 2280 2941

นายสนิท แย้มเกษร

ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ 0-2288-5862
โทรสาร 0-2628-5108

ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โทรศัพท์ 0 2669 7734
โทรสาร 0 2243 7912

นางสาวอรสา ภาววิมล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0 2610 5213
โทรสาร 0 2354 5546

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1023
โทรสาร

รองเลขาธิการคุรุสภา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา

โทรศัพท์ 0 2356 0122
โทรสาร 0 2356 0122

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
โทรสาร 0 2381 0750

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน

โทรศัพท์ 0 2280 2924
โทรสาร 0 2280 1688

นายชาย มะลิลา

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.

โทรศัพท์ 0 2280 1017
โทรสาร 0 2280 1017

รองเลขาธิการ สช.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.

โทรศัพท์ 0 2282 5903
โทรสาร 0 2282 8908

รองเลขาธิการ สกสค.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกสค.

โทรศัพท์ 0 2281 7882
โทรสาร 0 2281 7884