ช่องทางร้องเรียน หน่วยงานภายนอก ศธ.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา

สายด่วน 1676

โทรศัพท์ 02-141-9100

โทรสาร 02-143-8369

Website : www.ombudsman.go.th

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC)

สายด่วน 1111

โทรศัพท์ 02-283-1271-84

โทรสาร 02-143-8369

E-mail : ccc@opm.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สายด่วน 1166

โทรศัพท์ 02-141-3528

โทรสาร 02-143-9768

E-mail : consumer@ocph.go.th

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

สายด่วน 1567

โทรศัพท์ 02-222-1141-55

โทรสาร 02-222-6838

E-mail : moi0219@moi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สายด่วน 1166

โทรศัพท์ 02-141-3800

โทรสาร 02-143-9578

E-mail : help@nhrc.or.th