ข่าวสารกิจกรรม

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลดแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2286/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1071/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)

ยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครและสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative City Network UCCN) ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 พฤศจิกายน 2562

ยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครและสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative City Network – UCCN) ประจำปี 2562

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ครูดีจึงบอกต่อ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2562 เรื่อง ช้างทีวี ตอน นักบินอวกาศ

คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TraintheTrainer Computational Thinking Unplugged

ทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย

ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย อายุระหว่าง 13-19 ปี เพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยจำนวน 4 คน ไปเข้าเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมือง Hu...

ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560 ผ่านระบบทางเว็บไซต์ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เ...