54741-4697.jpg

Smart Farming 47 Aggie

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 05 กันยายน 2562

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "Smart Farming 47 Aggie by STI" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่ง ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยต่อสภาพปัญหาของอาชีพเกษตรกรไทยในปัจจุบันอย่างมาก โดยพยายามวางแผนและดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ภายใต้แนวคิดหลัก STI Science Technology Innovation ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และการ Reskill Upskill ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจในการทำเกษตรยุคใหม่

โครงการดังกล่าว ให้ความรู้ที่มีนวัตกรรม ทั้งการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน การเลี้ยงสัตว์ การแสวงหาทวิภาคี เป็นต้น ที่จะเป็นการต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเปรียบเสมือนได้เรียนรู้จาก "ครูมืออาชีพ" ทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง ให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างสนุก น่าสนใจ และมีองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริม ให้อาชีพเกษตรกรรมไทย ยังคงเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจ พร้อม ๆ กับสามารถก้าวไปสู่ยุคเกษตรกร 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

"ขอให้เกษตรกรยุคใหม่ ที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ ได้นำแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาต่อยอด ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงตลอดไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สอศ. จัดงานโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ให้เป็น โครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง ในไทย ให้มีการเรียน การสอน ให้มีความน่าสนใจ สนุก โดดเด่น และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐนำโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ผู้ผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI และริเริ่มโครงการที่เอื้อประโยชน์แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง โดยให้นโยบายผ่านกิจกรรมโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ดังนี้
1) STI Science Technology Innovation ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม
2) Reskill Upskill สร้างคน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต
3) ใคร ๆ ก็เรียนได้ ผู้สนใจอายุตั้งแต่ 17-70 ปี เข้ามาเรียนรู้การเกษตรที่ทันสมัย ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงนวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/9/2562