55491-7999.jpg

66 ปี โรงเรียนบางบาล

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 23 มกราคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม​ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงานครบรอบการก่อตั้ง 66 ปี โรงเรียนบางบาล และศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยครูสุวรรณ ทับทิมเจือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ สมาคมนักเรียนเก่าบางบาล ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า โรงเรียนบางบาลเป็นโรงเรียนที่มีจุดเด่นด้านทักษะดนตรีและกีฬา ผสมผสานกับทักษะทางวิชาการอย่างลงตัว การทำกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬา เป็นการพัฒนาสมองและฝึกทักษะให้นักเรียนในหลายด้าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในงานประเพณีต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นแนวทางการสนับสนุนให้โรงเรียนบางบาลเป็นสถานศึกษาตัวอย่าง ในการเผยแพร่ดนตรีและกีฬาให้กับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ ดังเช่นการจัดการศึกษาในรูปแบบ "บวร" คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งถือเป็นเสาหลักของคนในชุมชน เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง

นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จึงต้องมีการวางแผนให้สถานศึกษาผลิตคนที่มีทักษะสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยต้องหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงจุดเด่นและลักษณะ​พิเศษ​ของจังหวัด ในขณะเดียวกันก็สร้างความเข้าใจบริบทพื้นที่ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งร่วมกันพิจารณางบประมาณให้การสนับสนุนจุดแข็งของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้นั่งล้อมวงหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ โดยได้มอบนโยบายสำคัญด้านการศึกษา พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะปฏิรูปและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงขอฝากให้ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ทำความเข้าใจกับครู ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี แต่ทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางในการนำระบบการพัฒนาครูมาเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยเชื่อว่าครูทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองและพัฒนาการศึกษาไทยไปพร้อมกัน

ในส่วนของการพัฒนาการอาชีวศึกษา​ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ซึ่งมีโรงงานและบริษัทที่หลากหลายนั้น กระทรวงศึกษาธิการ​กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์​ความเป็นเลิศ​อาชีวศึกษา​ (Excellent Center) โดยพิจารณาจากจุดเด่นและความเป็นเลิศของพื้นที่ หากหน่วยงานในจังหวัดพิจารณาจุดแข็งและจุดเด่นร่วมกันแล้ว ก็สามารถเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้ สิ่งสำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์​และสร้างการรับรู้ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญและความก้าวหน้าในสายอาชีพของการเรียนอาชีวะ เพื่อส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนสายอาชีพมากขึ้น เรียนจบแล้วมีงานทำ ดูแลตนเองและครอบครัวได้

ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย​มีการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับเด็กและผู้ปกครองอย่างจริงจัง โดยผู้ปกครองส่วนมากยังมีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนอาชีวะ จึงไม่ส่งบุตรหลานเรียนต่อสายอาชีพ แต่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยก็พยายามแนะแนวเด็กที่มีทักษะด้านอาชีพ ให้เรียนต่ออาชีวศึกษา​ในสาขาที่มีความถนัด เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการพัฒนา และต่อยอดทักษะให้สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา

ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)​ กล่าวว่า โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเสนา ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนสายสามัญควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งสองวุฒิ โดยมีครูอาชีวะเข้ามาสอนทักษะอาชีพในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อมฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะอาชีพจากประสบการณ์จริง ทั้งนี้ เด็กสามารถนำทักษะอาชีพที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาโรงเรียนได้ด้วย เช่น การทำมุ้งลวดในห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน, การทำโต๊ะเพื่อนำมาใช้ในห้องเรียน เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
19/1/2563